cfaed Publications

Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors

Reference

Zhong-Shuai Wu, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017.

Bibtex

@article{wu2017bottom,
title={Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors},
author={Wu, Zhong-Shuai and Tan, Yuan-Zhi and Zheng, Shuanghao and Wang, Sen and Parvez, Khaled and Qin, Jieqiong and Shi, Xiaoyu and Sun, Chenglin and Bao, Xinhe and Feng, Xinliang and Müllen, Klaus},
journal={Journal of the American Chemical Society},
year={2017},
publisher={ACS Publications}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=1443


Go back to publications list