Publications

 • 2024

 • Zhiyong Wang, Shuai Fu, Wenjie Zhang, Baokun Liang, Tsai‐Jung Liu, Mike Hambsch, Jonas F. Pöhls, Yufeng Wu, Jianjun Zhang, Tianshu Lan, Xiaodong Li, Haoyuan Qi, Miroslav Polozij, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Mischa Bonn, R. Thomas Weitz, Thomas Heine, Stuart S. P. Parkin, Hai I. Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Cu3BHT‐Graphene van der Waals Heterostructure with Strong Interlayer Coupling for Highly Efficient Photoinduced Charge Separation", In Advanced Materials, Wiley, Mar 2024. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinxin Liu, Yunxu Chen, Xing Huang, Yanhan Ren, Mike Hambsch, David Bodesheim, Darius Pohl, Xiaodong Li, Marielle Deconinck, Bowen Zhang, Markus Löffler, Zhongquan Liao, Fengxiang Zhao, Arezoo Dianat, Gianaurelio Cuniberti, Yana Vaynzof, Junfeng Gao, Jingcheng Hao, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Renhao Dong, "On-liquid-gallium surface synthesis of ultrasmooth thin films of conductive metal–organic frameworks", In Nature Synthesis, Springer Science and Business Media LLC, Mar 2024. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiaohui Liu, Xiaodong Li, Xingyuan Chu, Bowen Zhang, Jiaxu Zhang, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Mino Borrelli, Markus Löffler, Darius Pohl, Yuanwu Liu, Zhen Zhang, Xinliang Feng, "Giant Blue Energy Harvesting in Two‐Dimensional Polymer Membranes with Spatially Aligned Charges", In Advanced Materials, Wiley, Feb 2024. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shaoling Bai, Katherina Haase, Jonathan Perez Andrade, Mike Hambsch, Felix Talnack, Vojtech Millek, Anupam Prasoon, Jinxin Liu, Kerstin Arnhold, Susanne Boye, Xinliang Feng, Stefan C. B. Mannsfeld, "Impact of Thermal Annealing on the Dissolution of Semiconducting Polymer Thin Films", In Advanced Electronic Materials, Wiley, Feb 2024. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ye Yang, Davood Sabaghi, Chang Liu, Arezoo Dianat, David Muecke, Haoyuan Qi, Yannan Liu, Mike Hambsch, Zhi-Kang Xu, Minghao Yu, Gianaurelio Cuniberti, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Renhao Dong, Zhiyong Wang, Xinliang Feng, "On‐Water Surface Synthesis of Vinylene‐Linked Cationic Two‐Dimensional Polymer Films as the Anion‐Selective Electrode Coating", In Angewandte Chemie, Wiley, Feb 2024. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2023

 • Anupam Prasoon, Xiaoqing Yu, Mike Hambsch, David Bodesheim, Kejun Liu, Angelica Zacarias, Nguyen Ngan Nguyen, Takakazu Seki, Aerzoo Dianat, Alexander Croy, Gianaurelio Cuniberti, Philippe Fontaine, Yuki Nagata, Stefan C. B. Mannsfeld, Renhao Dong, Mischa Bonn, Xinliang Feng, "Site-selective chemical reactions by on-water surface sequential assembly", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Dec 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anupam Prasoon, Hyejung Yang, Mike Hambsch, Nguyen Ngan Nguyen, Sein Chung, Alina Müller, Zhiyong Wang, Tianshu Lan, Philippe Fontaine, Thomas D. Kühne, Kilwon Cho, Ali Shaygan Nia, Stefan C. B. Mannsfeld, Renhao Dong, Xinliang Feng, "On-water surface synthesis of electronically coupled 2D polyimide-MoS2 van der Waals heterostructure", In Communications Chemistry, Springer Science and Business Media LLC, vol. 6, no. 1, Dec 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Preetam Dacha, Mike Hambsch, Darius Pohl, Katherina Haase, Markus Löffler, Tianshu Lan, Xinliang Feng, Bernd Rellinghaus, Stefan C. B. Mannsfeld, "Tailoring the Morphology of a Diketopyrrolopyrrole‐based Polymer as Films or Wires for High‐Performance OFETs using Solution Shearing", In Small Methods, Wiley, Nov 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Kun Liu, Yao Xiao, Xiuling Yu, Li Huang, Hong-Jun Gao, Ji Ma, Xinliang Feng, "Precision Graphene Nanoribbon Heterojunctions by Chain-Growth Polymerization", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 41, Sep 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Gang Wang, Chandrasekhar Naisa, Yubin Fu, Sai Manoj Gali, Silvia Paasch, Mao Wang, Haiko Wittkaemper, Christian Papp, Eike Brunner, Shengqiang Zhou, David Beljonne, Hans-Peter Steinrück, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Poly(benzimidazobenzophenanthroline)-Ladder-Type Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Framework for Fast Proton Storage", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Sep 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingming Gao, Zhiyong Wang, Zaichun Liu, Ying Huang, Faxing Wang, Mingchao Wang, Sheng Yang, Junke Li, Jinxin Liu, Haoyuan Qi, Panpan Zhang, Xing Lu, Xinliang Feng, "2D Conjugated Metal\textendashOrganic Frameworks Embedded with Iodine for High-Performance Ammonium-Ion Hybrid Supercapacitors", In Advanced Materials, Wiley, Aug 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kejun Liu, Julien Rehault, Baokun Liang, Mike Hambsch, Yingying Zhang, Sezer Seckin, Yunxia Zhou, Rishi Shivhare, Peng Zhang, Miroslav Polozij, Tobias A. F. König, Haoyuan Qi, Shengqiang Zhou, Andreas Fery, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Thomas Heine, Natalie Banerji, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Quasi-2D Polypyrrole Film with Band-Like Transport Behavior and High Charge-Carrier Mobility", In Advanced Materials, Wiley, vol. 35, no. 40, Aug 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haoyong Yang, Qihao Sun, Zhongquan Liao, Mike Hambsch, Xuerong Liu, Daheng Wu, Birgit Jost, Yuejun Zhang, Stefan C. B. Mannsfeld, Qunji Xue, Xinliang Feng, Xiaojian Zhu, Tao Zhang, "Interfacial Engineering of Two-Dimensional Metal-Organic Framework Thin Films for Biomimetic Photoadaptative Sensors", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 35, no. 17, pp. 7144–7153, Aug 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yamei Liu, Heng Zhang, Hongde Yu, Zhongquan Liao, Silvia Paasch, Shunqi Xu, Ruyan Zhao, Eike Brunner, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Thomas Heine, Mingchao Wang, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "A Thiophene Backbone Enables Two-Dimensional Poly(arylene vinylene)s with High Charge Carrier Mobility", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Yubin Fu, Gianluca Serra, Kun Liu, Jörn Droste, Yeonju Lee, Zhitian Ling, Fugui Xu, José D. Cojal González, Andrea Lucotti, Jürgen P. Rabe, Michael Ryan Hansen, Wojciech Pisula, Paul W. M. Blom, Carlos-Andres Palma, Matteo Tommasini, Yiyong Mai, Ji Ma, Xinliang Feng, "Bottom-up Solution Synthesis of Graphene Nanoribbons with Precisely Engineered Nanopores", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Li, Li Li, Guangbo Chen, Xingyuan Chu, Xiaohui Liu, Chandrasekhar Naisa, Darius Pohl, Markus Löffler, Xinliang Feng, "Accessing parity-forbidden d-d transitions for photocatalytic CO2 reduction driven by infrared light", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Facai Wei, Tingting Zhang, Renhao Dong, Yong Wu, Wenda Li, Jianwei Fu, Chengbin Jing, Jiangong Cheng, Xinliang Feng, Shaohua Liu, "Solution-based self-assembly synthesis of two-dimensional-ordered mesoporous conducting polymer nanosheets with versatile properties", In Nature Protocols, Springer Science and Business Media LLC, vol. 18, no. 8, pp. 2459–2484, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huanhuan Shi, Mengmeng Li, Shuai Fu, Christof Neumann, Xiaodong Li, Wenhui Niu, Yunji Lee, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Andrey Turchanin, Ali Shaygan Nia, Sheng Yang, Xinliang Feng, "High-throughput Synthesis of Solution-Processable van der Waals Heterostructures through Electrochemistry", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 28, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Ruihu Lu, Chenzhao Li, Jianmin Yu, Xiaodong Li, Lingmei Ni, Qi Zhang, Guangqi Zhu, Shengwen Liu, Jiaxu Zhang, Ulrike I. Kramm, Yan Zhao, Gang Wu, Jian Xie, Xinliang Feng, "Hierarchically Porous Carbons with Highly Curved Surfaces for Hosting Single Metal FeN$\less$sub$\greater$4$\less$/sub$\greater$ Sites as Outstanding Oxygen Reduction Catalysts", In Advanced Materials, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yannan Liu, Yiyue Lu, Arafat Hossain Khan, Gang Wang, Yong Wang, Ahiud Morag, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Shengyun Huang, Naisa Chandrasekhar, Davood Sabaghi, Dongqi Li, Panpan Zhang, Dongling Ma, Eike Brunner, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Redox-Bipolar Polyimide Two-Dimensional Covalent Organic Framework Cathodes for Durable Aluminium Batteries", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 30, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christos Polyzoidis, Konstantinos Rogdakis, George Veisakis, Dimitris Tsikritzis, Payam Hashemi, Hyejung Yang, Zden\vek Sofer, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Emmanuel Kymakis, "Piezo-Phototronic In$\less$sub$\greater$2$\less$/sub$\greater$Se$\less$sub$\greater$3$\less$/sub$\greater$ Nanosheets as a Material Platform for Printable Electronics toward Multifunctional Sensing Applications", In Advanced Materials Technologies, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Shuai Fu, Petko Petkov, Yubin Fu, Zhitao Zhang, Yannan Liu, Ji Ma, Guangbo Chen, Sai Manoj Gali, Lei Gao, Yang Lu, Silvia Paasch, Haixia Zhong, Hans-Peter Steinrück, Enrique Cánovas, Eike Brunner, David Beljonne, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Exceptionally high charge mobility in phthalocyanine-based poly(benzimidazobenzophenanthroline)-ladder-type two-dimensional conjugated polymers", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 22, no. 7, pp. 880–887, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Fupeng Wu, Ana Barragán, Aurelio Gallardo, Lin Yang, Kalyan Biswas, David Écija, Jesús I. Mendieta-Moreno, José I. Urgel, Ji Ma, Xinliang Feng, "Structural Expansion of Cyclohepta[def]fluorene towards Azulene-embedded Non-benzenoid Nanographenes", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Margarethe Hauck, Lena M. Saure, Berit Zeller-Plumhoff, Sören Kaps, Jörg Hammel, Caprice Mohr, Lena Rieck, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Nicola M. Pugno, Rainer Adelung, Fabian Schütt, "Overcoming Water Diffusion Limitations in Hydrogels Via Microtubular Graphene Networks for Soft Actuators", In Advanced Materials, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chuanhui Huang, Xinglong Shang, Xinyuan Zhou, Zhe Zhang, Xing Huang, Yang Lu, Mingchao Wang, Markus Löffler, Zhongquan Liao, Haoyuan Qi, Ute Kaiser, Dana Schwarz, Andreas Fery, Tie Wang, Stefan C. B. Mannsfeld, Guoqing Hu, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Hierarchical conductive metal-organic framework films enabling efficient interfacial mass transfer", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Suchetana Sarkar, Kwan Ho Au-Yeung, Tim Kühne, Albrecht Waentig, Dmitry A. Ryndyk, Thomas Heine, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, Francesca Moresco, "Adsorption and reversible conformational change of a thiophene based molecule on Au(111)", In Scientific Reports, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lukas Sporrer, Guojun Zhou, Mingchao Wang, Vasileios Balos, Sergio Revuelta, Kamil Jastrzembski, Markus Löffler, Petko Petkov, Thomas Heine, Angieszka Kuc, Enrique Cánovas, Zhehao Huang, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Near IR Bandgap Semiconducting 2D Conjugated Metal-Organic Framework with Rhombic Lattice and High Mobility", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 25, May 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xia Wang, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Electronic structure regulation of noble metal-free materials toward alkaline oxygen electrocatalysis", In eScience, Elsevier BV, pp. 100141, May 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anna Maria Dominic, Zhiyong Wang, Agnieszka Kuc, Petko Petkov, Khoa Hoang Ly, Thi Lam Huong Pham, Martin Kutzschbach, Yuanyuan Cao, Julien Bachmann, Xinliang Feng, Renhao Dong, Inez M. Weidinger, "Oxidation State Dependent Conjugation Controls Electrocatalytic Activity in a Two-Dimensional Di-Copper Metal\textendashOrganic Framework", In The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS), vol. 127, no. 15, pp. 7299–7307, Apr 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yamei Liu, Mingchao Wang, Changlin Dong, Hongde Yu, Yang Lu, Xing Huang, Silvia Paasch, Eike Brunner, Thomas Heine, Fang Song, Florian Auras, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "A thienyl-benzodithiophene-based two-dimensional conjugated covalent organic framework for fast photothermal conversion", In Journal of Polymer Science, Wiley, Apr 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renxiang Liu, Yubin Fu, Fupeng Wu, Fupin Liu, Jin-Jiang Zhang, Lin Yang, Alexey A. Popov, Ji Ma, Xinliang Feng, "Modular Synthesis of Structurally Diverse Azulene-Embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Knoevenagel-Type Condensation", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 21, Apr 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bo Yang, Yanwei Gu, Giuseppe M. Paternò, Joan Teyssandier, Ali Maghsoumi, Alex J. Barker, Kunal S. Mali, Francesco Scotognella, Steven De Feyter, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Zigzag-Edged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Benzo[$\less$i$\greater$m$\less$/i$\greater$]tetraphene Precursors", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 29, no. 22, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sattwick Haldar, Preeti Bhauriyal, Anthony R. Ramuglia, Arafat H. Khan, Sunel De Kock, Arpan Hazra, Volodymyr Bon, Dominik L. Pastoetter, Sebastian Kirchhoff, Leonid Shupletsov, Ankita De, Mark A. Isaacs, Xinliang Feng, Michael Walter, Eike Brunner, Inez M. Weidinger, Thomas Heine, Andreas Schneemann, Stefan Kaskel, "Sulfide-Bridged Covalent Quinoxaline Frameworks for Lithium\textendashOrganosulfide Batteries", In Advanced Materials, Wiley, vol. 35, no. 16, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao Chang, Li Huang, Yixuan Gao, Yubin Fu, Ji Ma, Huan Yang, Junzhi Liu, Xiaoshuai Fu, Xiao Lin, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "On-surface synthesis and edge states of NBN-doped zigzag graphene nanoribbons", In Nano Research, Springer Science and Business Media LLC, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Mingchao Wang, Yannan Liu, Yubin Fu, Mingming Gao, Gang Wang, Faxing Wang, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Youwen Liu, Renhao Dong, Minghao Yu, Xing Lu, Xinliang Feng, "Largely Pseudocapacitive Two-Dimensional Conjugated Metal\textendashOrganic Framework Anodes with Lowest Unoccupied Molecular Orbital Localized in Nickel-bis(dithiolene) Linkages", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 11, pp. 6247–6256, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shaoling Bai, Lin Yang, Katherina Haase, Jakob Wolansky, Zongbao Zhang, Hsin Tseng, Felix Talnack, Joshua Kress, Jonathan Perez, Johannes Benduhn, Ji Ma, Xinliang Feng, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, "Nanographene-Based Heterojunctions for High-Performance Organic Phototransistor Memory Devices", In Advanced Science, Wiley, vol. 10, no. 15, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Simen Sopp, Alessandro Lodi, Alex Gee, Fanmiao Kong, Tian Pei, Pascal Gehring, Jonathan Nägele, Chit Siong Lau, Ji Ma, Junzhi Liu, Akimitsu Narita, Jan Mol, Marko Burghard, Klaus Müllen, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Lapo Bogani, "Exceptionally clean single-electron transistors from solutions of molecular graphene nanoribbons", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 22, no. 2, pp. 180–185, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yazhou Zhou, Ruihu Lu, Xiafang Tao, Zijie Qiu, Guangbo Chen, Juan Yang, Yan Zhao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Boosting Oxygen Electrocatalytic Activity of Fe\textendashN\textendashC Catalysts by Phosphorus Incorporation", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 6, pp. 3647–3655, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Davood Sabaghi, Zhiyong Wang, Preeti Bhauriyal, Qiongqiong Lu, Ahiud Morag, Daria Mikhailovia, Payam Hashemi, Dongqi Li, Christof Neumann, Zhongquan Liao, Anna Maria Dominic, Ali Shaygan Nia, Renhao Dong, Ehrenfried Zschech, Andrey Turchanin, Thomas Heine, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Ultrathin positively charged electrode skin for durable anion-intercalation battery chemistries", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shengxu Li, Yikun Geng, Bo Teng, Shunqi Xu, Petko Stoev Petkov, Zhongquan Liao, Birgit Jost, Yu Liu, Xinliang Feng, Bozhen Wu, Tao Zhang, "Nature-Inspired Pyrylium Cation-Based Vinylene-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework for Efficient Sunlight-Driven Water Purification", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 35, no. 4, pp. 1594–1600, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Iwona Janica, Verónica Montes-García, Francesca Urban, Payam Hashemi, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Paolo Samorì, Artur Ciesielski, "Covalently Functionalized MXenes for Highly Sensitive Humidity Sensors", In Small Methods, Wiley, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dongfei Wang, De-Liang Bao, Qi Zheng, Chang-Tian Wang, Shiyong Wang, Peng Fan, Shantanu Mishra, Lei Tao, Yao Xiao, Li Huang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Yu-Yang Zhang, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jasper Ruhkopf, Ulrich Plachetka, Michael Moeller, Oliver Pasdag, Ivan Radev, Volker Peinecke, Marco Hepp, Christian Wiktor, Martin R. Lohe, Xinliang Feng, Benjamin Butz, Max C. Lemme, "Graphene Coating of Nafion Membranes for Enhanced Fuel Cell Performance", In ACS Applied Engineering Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 1, no. 3, pp. 947–954, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Fangyan Liu, Xinliang Feng, Zhong-Shuai Wu, "The key challenges and future opportunities of electrochemical capacitors", In Journal of Energy Chemistry, Elsevier BV, vol. 76, pp. 459–461, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Huaping Wang, Guangen Fu, Haoyong Yang, Yang Hou, Zhongquan Liao, Bozhen Wu, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang, "Two-Dimensional Benzobisthiazole-Vinylene-Linked Covalent Organic Frameworks Outperform One-Dimensional Counterparts in Photocatalysis", In ACS Catalysis, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 2, pp. 1089–1096, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ke Tian Tan, Samrat Ghosh, Zhiyong Wang, Fuxiang Wen, David Rodríguez-San-Miguel, Jie Feng, Ning Huang, Wei Wang, Felix Zamora, Xinliang Feng, Arne Thomas, Donglin Jiang, "Covalent organic frameworks", In Nature Reviews Methods Primers, Springer Science and Business Media LLC, vol. 3, no. 1, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marie-Luise Braatz, Nils-Eike Weber, Barthi Singh, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Martin Gradhand, "Doped graphene characterized via Raman spectroscopy and magneto-transport measurements", In Journal of Applied Physics, AIP Publishing, vol. 133, no. 2, pp. 025304, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xing Huang, Shuai Fu, Cong Lin, Yang Lu, Mingchao Wang, Peng Zhang, Chuanhui Huang, Zichao Li, Zhongquan Liao, Ye Zou, Jian Li, Shengqiang Zhou, Manfred Helm, Petko St. Petkov, Thomas Heine, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Semiconducting Conjugated Coordination Polymer with High Charge Mobility Enabled by \textquotedblleft4 $\mathplus$ 2\textquotedblright Phenyl Ligands", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 4, pp. 2430–2438, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Romy Peters, Dawon Jang, Daniel Sebastian Jens Wolz, Sungho Lee, Hubert Jäger, Mirko Richter, Chokri Cherif, Kiryl Vasiutovich, Marcus Richter, Xinliang Feng, Thomas Behnisch, Maik Gude, "Investigation of the Influence of Hexabenzocoronene in Polyacrylonitrile-Based Precursors for Carbon Fibers", In Fibers, MDPI AG, vol. 11, no. 2, pp. 14, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lena M. Saure, Niklas Kohlmann, Haoyi Qiu, Shwetha Shetty, Ali Shaygan Nia, Narayanan Ravishankar, Xinliang Feng, Alexander Szameit, Lorenz Kienle, Rainer Adelung, Fabian Schütt, "Hybrid aeromaterials for enhanced and rapid volumetric photothermal response", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Armin Reimers, Ala Bouhanguel, Erik Greve, Morten Möller, Lena Marie Saure, Sören Kaps, Lasse Wegner, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Fabian Schütt, Yves Andres, Rainer Adelung, "Multifunctional, Self-Cleaning Air Filters Based on Graphene-Enhanced Ceramic Networks", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhiyong Wang, Shuai Fu, Wenjie Zhang, Baokun Liang, Tsai Jung Liu, Mike Hambsch, Jonas F. Pöhls, Yufeng Wu, Jianjun Zhang, Tianshu Lan, Xiaodong Li, Haoyuan Qi, Miroslav Polozij, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Mischa Bonn, R. Thomas Weitz, Thomas Heine, Stuart S. P. Parkin, Hai I Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Cu3BHT-Graphene van der Waals Heterostructure with Strong Interlayer Coupling", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Obermann, Wenhao Zheng, Jason Melidonie, Steffen Böckmann, Silvio Osella, Nicolás Arisnabarreta, L. Andrés Guerrero-León, Felix Hennersdorf, David Beljonne, Jan J. Weigand, Mischa Bonn, Steven De Feyter, Michael Ryan Hansen, Hai I. Wang, Ji Ma, Xinliang Feng, "Curved graphene nanoribbons derived from tetrahydropyrene-based polyphenylenes $\less$i$\greater$via$\less$/i$\greater$ one-pot K-region oxidation and Scholl cyclization", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 14, no. 32, pp. 8607–8614, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Marco Di Giovannantonio, Thorsten G. Lohr, Shantanu Mishra, Amogh Kinikar, Mickael L. Perrin, Jan Overbeck, Michel Calame, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "On-surface synthesis and characterization of Teranthene and Hexanthene: Ultrashort graphene nanoribbons with mixed armchair and zigzag edges", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2022

 • Ahiud Morag, Xingyuan Chu, Christof Neumann, Darius Pohl, Mino Borrelli, Davood Sabaghi, Markus Löffler, Zden\vek Sofer, Andrey Turchanin, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Ionic liquid electrolyte additive regulates the multi-species-insertion titanium sulfide cathode for magnesium batteries", In Energy Storage Materials, Elsevier BV, vol. 53, pp. 435–443, Dec 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lin Yang, Yang-Yang Ju, Miguel A. Medel, Yubin Fu, Hartmut Komber, Evgenia Dmitrieva, Jin-Jiang Zhang, Sebastian Obermann, Araceli G. Campaña, Ji Ma, Xinliang Feng, "Helical Bilayer Nonbenzenoid Nanographene Bearing a [10]Helicene with Two Embedded Heptagons", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 4, Dec 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shiyong Wang, Tomohiko Nishiuchi, Carlo A. Pignedoli, Xuelin Yao, Marco Di Giovannantonio, Yan Zhao, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Steering on-surface reactions through molecular steric hindrance and molecule-substrate van der Waals interactions", In Quantum Frontiers, Springer Science and Business Media LLC, vol. 1, no. 1, Dec 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anna Maria Dominic, Zhiyong Wang, Agnieszka Kuc, Petko Petkov, Khoa Hoang Ly, Thi Lam Huong Pham, Martin Kutzschbach, Yuanyuan Cao, Julien Bachmann, Xinliang Feng, Renhao Dong, Inez Weidinger, "Oxidation state dependent conjugation controls electrocatalytic activity in a two-dimensional di-copper metal-organic framework", American Chemical Society (ACS), Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Ji Ma, Xinliang Feng, "Precise Structural Regulation and Band-Gap Engineering of Curved Graphene Nanoribbons", In Accounts of Chemical Research, American Chemical Society (ACS), vol. 55, no. 23, pp. 3322–3333, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haoyong Yang, Qihao Sun, Zhongquan Liao, Mike Hambsch, Zhecheng Guo, Daheng Wu, Birgit Jost, Yuejun Zhang, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Xiaojian Zhu, Tao Zhang, "Microwave-assisted High-Throughput Synthesis of Crystalline Porphyrin-based Two-dimensional Polymers for Neuromorphic Vision Sensor", Research Square Platform LLC, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yannan Liu, Shuai Fu, Dominik L. Pastoetter, Arafat Hossain Khan, Yingying Zhang, Arezoo Dianat, Shunqi Xu, Zhongquan Liao, Marcus Richter, Minghao Yu, Miroslav Polo\vzij, Eike Brunner, Gianaurelio Cuniberti, Thomas Heine, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, "Vinylene-Linked 2D Conjugated Covalent Organic Frameworks by Wittig Reactions", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 49, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jonas Björk, Carlos Sánchez-Sánchez, Qiang Chen, Carlo A. Pignedoli, Johanna Rosen, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Roman Fasel, "The Role of Metal Adatoms in a Surface-Assisted Cyclodehydrogenation Reaction on a Gold Surface", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 49, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Lu, Yingying Zhang, Chi-Yuan Yang, Sergio Revuelta, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Wenlong Jin, Zichao Li, Victor Vega-Mayoral, Yannan Liu, Xing Huang, Darius Pohl, Miroslav Polo\vzij, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Thomas Heine, Simone Fabiano, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ahmad Bagheri, Sebastiano Bellani, Hossein Beydaghi, Matilde Eredia, Leyla Najafi, Gabriele Bianca, Marilena Isabella Zappia, Milad Safarpour, Maedeh Najafi, Elisa Mantero, Zdenek Sofer, Guorong Hou, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso, "Functionalized Metallic 2D Transition Metal Dichalcogenide-Based Solid-State Electrolyte for Flexible All-Solid-State Supercapacitors", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 16, no. 10, pp. 16426–16442, Oct 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yixuan Gao, Li Huang, Yun Cao, Marcus Richter, Jing Qi, Qi Zheng, Huan Yang, Ji Ma, Xiao Chang, Xiaoshuai Fu, Carlos-Andres Palma, Hongliang Lu, Yu-Yang Zhang, Zhihai Cheng, Xiao Lin, Min Ouyang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Selective activation of four quasi-equivalent C\textendashH bonds yields N-doped graphene nanoribbons with partial corannulene motifs", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Oct 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Xiaodong Li, Xinliang Feng, "Upgrading Organic Compounds through the Coupling of Electrooxidation with Hydrogen Evolution", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 42, Sep 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Ji Ma, Xinliang Feng, "Precision Synthesis of Boron-Doped Graphene Nanoribbons: Recent Progress and Perspectives", In Macromolecular Chemistry and Physics, Wiley, vol. 224, no. 1, pp. 2200232, Aug 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Lu, Haixia Zhong, Jian Li, Anna Maria Dominic, Yiming Hu, Zhen Gao, Yalong Jiao, Mingjian Wu, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Lacey J. Wayment, Ute Kaiser, Erdmann Spiecker, Inez M. Weidinger, Wei Zhang, Xinliang Feng, Renhao Dong, "sp-Carbon Incorporated Conductive Metal-Organic Framework as Photocathode for Photoelectrochemical Hydrogen Generation", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 39, Aug 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jiachen Zhang, Guangbo Chen, Qicheng Liu, Chuang Fan, Dongmei Sun, Yawen Tang, Hanjun Sun, Xinliang Feng, "Competitive Adsorption: Reducing the Poisoning Effect of Adsorbed Hydroxyl on Ru Single-Atom Site with SnO$\less$sub$\greater$2$\less$/sub$\greater$ for Efficient Hydrogen Evolution", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 39, Aug 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Baokun Liang, Yingying Zhang, Christopher Leist, Zhaowei Ou, Miroslav Polo\vzij, Zhiyong Wang, David Mücke, Renhao Dong, Zhikun Zheng, Thomas Heine, Xinliang Feng, Ute Kaiser, Haoyuan Qi, "Optimal acceleration voltage for near-atomic resolution imaging of layer-stacked 2D polymer thin films", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Jul 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Guangen Fu, Yanling Wu, Zhongquan Liao, Yongbo Kuang, Yang Hou, Dashuai Wang, Petko Stoev Petkov, Kristina Simeonova, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang, "Direct Construction of Isomeric Benzobisoxazole\textendashVinylene-Linked Covalent Organic Frameworks with Distinct Photocatalytic Properties", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 30, pp. 13953–13960, Jul 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minshen Zhu, Guangbo Chen, Zhe Qu, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Xingyuan Chu, Yubin Fu, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "An Anode-Free Zn\textendashGraphite Battery", In Advanced Materials, Wiley, vol. 34, no. 29, pp. 2201957, Jun 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Qiang Sun, Marco Di Giovannantonio, Cheng-Zhuo Du, Xiao-Ye Wang, Juan Pablo Llinas, Zafer Mutlu, Yuxuan Lin, Jan Wilhelm, Jan Overbeck, Colin Daniels, Michael Lamparski, Hafeesudeen Sahabudeen, Mickael L. Perrin, José I. Urgel, Shantanu Mishra, Amogh Kinikar, Roland Widmer, Samuel Stolz, Max Bommert, Carlo Pignedoli, Xinliang Feng, Michel Calame, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, Vincent Meunier, Jeffrey Bokor, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Growth Optimization and Device Integration of Narrow-Bandgap Graphene Nanoribbons", In Small, Wiley, vol. 18, no. 31, pp. 2202301, Jun 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sattwick Haldar, Mingchao Wang, Preeti Bhauriyal, Arpan Hazra, Arafat H. Khan, Volodymyr Bon, Mark A. Isaacs, Ankita De, Leonid Shupletsov, Tom Boenke, Julia Grothe, Thomas Heine, Eike Brunner, Xinliang Feng, Renhao Dong, Andreas Schneemann, Stefan Kaskel, "Porous Dithiine-Linked Covalent Organic Framework as a Dynamic Platform for Covalent Polysulfide Anchoring in Lithium\textendashSulfur Battery Cathodes", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 20, pp. 9101–9112, May 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • SangWook Park, Zhe Zhang, Haoyuan Qi, Baokun Liang, Javeed Mahmood, Hyuk-Jun Noh, Mike Hambsch, Mingchao Wang, Mao Wang, Khoa Hoang Ly, Zhiyong Wang, Inez M. Weidinger, Shengqiang Zhou, Jong-Beom Baek, Ute Kaiser, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Renhao Dong, "In-Plane Oriented Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework Films for High-Performance Humidity Sensing", In ACS Materials Letters, American Chemical Society (ACS), pp. 1146–1153, May 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinxin Liu, Yunxu Chen, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Conductive 2D Conjugated Metal\textendashOrganic Framework Thin Films: Synthesis and Functions for (Opto-)electronics", In Small Structures, Wiley, vol. 3, no. 5, pp. 2100210, Feb 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kalyan Biswas, Lin Yang, Ji Ma, Ana S'anchez-Grande, Qifan Chen, Koen Lauwaet, Jos'e M. Gallego, Rodolfo Miranda, David 'Ecija, Pavel Jel'inek, Xinliang Feng, Jos'e I. Urgel, "Defect-Induced $\uppi$-Magnetism into Non-Benzenoid Nanographenes", In Nanomaterials, MDPI AG, vol. 12, no. 2, pp. 224, Jan 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Evgenia Dmitrieva, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Yannan Liu, Valeriya Tkachova, Lin Yang, Yubin Fu, Ji Ma, Panpan Zhang, Faxing Wang, Jin Ge, Xinliang Feng, "An Efficient Rechargeable Aluminium\textendashAmine Battery Working Under Quaternization Chemistry", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jan 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Zhe Zhang, Haixia Zhong, Xing Huang, Wei Li, Mike Hambsch, Panpan Zhang, Zhiyong Wang, Petko St. Petkov, Thomas Heine, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Corrigendum: Surface-Modified Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework Films for Polarity-Selective Chemiresistive Sensing", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 6, Jan 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2021

 • Yu Liu, Shuanghao Zheng, Jiaxin Ma, Yuanyuan Zhu, Jiemin Wang, Xinliang Feng, Zhong-Shuai Wu, "Aqueous high-voltage all 3D-printed micro-supercapacitors with ultrahigh areal capacitance and energy density", In Journal of Energy Chemistry, Elsevier BV, vol. 63, pp. 514–520, Dec 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xu Wang, Ji Ma, Wenhao Zheng, Silvio Osella, Nicol'as Arisnabarreta, Jörn Droste, Gianluca Serra, Oleksandr Ivasenko, Andrea Lucotti, David Beljonne, Mischa Bonn, Xiangyang Liu, Michael Ryan Hansen, Matteo Tommasini, Steven De Feyter, Junzhi Liu, Hai I. Wang, Xinliang Feng, "Cove-Edged Graphene Nanoribbons with Incorporation of Periodic Zigzag-Edge Segments", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 1, pp. 228–235, Dec 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Xiao Chang, Huan Yang, Evgenia Dmitrieva, Yixuan Gao, Ji Ma, Li Huang, Junzhi Liu, Hongliang Lu, Zhihai Cheng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Xinliang Feng, "NBN-Doped Bis -Tetracene and Peri -Tetracene: Synthesis and Characterization", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 50, pp. 26115–26121, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Lin Yang, Fupin Liu, Yubin Fu, Junzhi Liu, Alexey A. Popov, Ji Ma, Xinliang Feng, "A Modular Cascade Synthetic Strategy Toward Structurally Constrained Boron-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 49, pp. 25695–25700, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Mingchao Wang, Mahdi Ghorbani-Asl, Jichao Zhang, Khoa Hoang Ly, Zhongquan Liao, Guangbo Chen, Yidan Wei, Bishnu P. Biswal, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Arkady V. Krasheninnikov, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Boosting the Electrocatalytic Conversion of Nitrogen to Ammonia on Metal-Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Frameworks", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 143, no. 47, pp. 19992–20000, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Faxing Wang, Jinhui Wang, Mingchao Wang, Ehrenfried Zschech, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "Interfacial synthesis of crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin films for high-performance flexible on-chip micro-supercapacitors", In Chinese Chemical Letters, Elsevier BV, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dan Zhao, Xinliang Feng, "A Special Collection on 2D Materials and Their Applications", In Chemistry \textendash An Asian Journal, Wiley, vol. 16, no. 24, pp. 4009–4009, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kwan Ho Au-Yeung, Tim Kühne, Daniel Becker, Marcus Richter, Dmitry A. Ryndyk, Gianaurelio Cuniberti, Thomas Heine, Xinliang Feng, Francesca Moresco, "On-Surface Formation of Cyano-Vinylene Linked Chains by Knoevenagel Condensation", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 27, no. 69, pp. 17336–17340, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Takakazu Seki, Xiaoqing Yu, Peng Zhang, Chun-Chieh Yu, Kejun Liu, Lucas Gunkel, Renhao Dong, Yuki Nagata, Xinliang Feng, Mischa Bonn, "Real-time study of on-water chemistry: Surfactant monolayer-assisted growth of a crystalline quasi-2D polymer", In Chem, Elsevier BV, vol. 7, no. 10, pp. 2758–2770, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kalyan Biswas, Jos'e I. Urgel, Kun Xu, Ji Ma, Ana S'anchez-Grande, Pingo Mutombo, Aurelio Gallardo, Koen Lauwaet, Benjamin Mallada, Bruno Torre, Adam Mat\vej, Jos'e M. Gallego, Rodolfo Miranda, Pavel Jel'inek, Xinliang Feng, David 'Ecija, "On-Surface Synthesis of a Dicationic Diazahexabenzocoronene Derivative on the Au(111) Surface", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 48, pp. 25551–25556, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Alessandro Silvestri, Alejandro Criado, Fabrizio Poletti, Faxing Wang, Pablo Fanjul-Bolado, Mar'ia B. Gonz'alez-Garc'ia, Clara Garc'ia-Astrain, Luis M. Liz-Marz'an, Xinliang Feng, Chiara Zanardi, Maurizio Prato, "Bioresponsive, Electroactive, and Inkjet-Printable Graphene-Based Inks", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 32, no. 2, pp. 2105028, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhiyong Wang, Xiangkun Jia, Panpan Zhang, Yannan Liu, Haoyuan Qi, Peng Zhang, Ute Kaiser, Sebastian Reineke, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Viologen-Immobilized 2D Polymer Film Enabling Highly Efficient Electrochromic Device for Solar-Powered Smart Window", In Advanced Materials, Wiley, vol. 34, no. 1, pp. 2106073, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Gonçalo Catarina, Fupeng Wu, Ricardo Ortiz, David Jacob, Kristjan Eimre, Ji Ma, Carlo A. Pignedoli, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Joaqu'in Fern'andez-Rossier, Roman Fasel, "Observation of fractional edge excitations in nanographene spin chains", In Nature, Springer Science and Business Media LLC, vol. 598, no. 7880, pp. 287–292, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniil Naberezhnyi, SangWook Park, Wei Li, Michael Westphal, Xinliang Feng, Renhao Dong, Petr Dementyev, "Mass Transfer in Boronate Ester 2D COF Single Crystals", In Small, Wiley, vol. 17, no. 52, pp. 2104392, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huanhuan Shi, Shuai Fu, Yannan Liu, Christof Neumann, Mingchao Wang, Haiyun Dong, Piotr Kot, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Andrey Turchanin, Oliver G. Schmidt, Ali Shaygan Nia, Sheng Yang, Xinliang Feng, "Molecularly Engineered Black Phosphorus Heterostructures with Improved Ambient Stability and Enhanced Charge Carrier Mobility", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 48, pp. 2105694, Sep 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhiyong Wang, Lisa S. Walter, Mao Wang, Petko St. Petkov, Baokun Liang, Haoyuan Qi, Nguyen Ngan Nguyen, Mike Hambsch, Haixia Zhong, Mingchao Wang, SangWook Park, Lukas Renn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stefan C. B. Mannsfeld, Thomas Heine, Ute Kaiser, Shengqiang Zhou, Ralf Thomas Weitz, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Interfacial Synthesis of Layer-Oriented 2D Conjugated Metal-Organic Framework Films toward Directional Charge Transport", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), Aug 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marco Ballabio, Tao Zhang, Chen Chen, Peng Zhang, Zhongquan Liao, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Ehrenfried Zschech, Henning Sirringhaus, Xinliang Feng, Mischa Bonn, Renhao Dong, Enrique Cánovas, "Band-like Charge Transport in Phytic Acid-Doped Polyaniline Thin Films", In Advanced Functional Materials, Wiley, pp. 2105184, Aug 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Elia Turco, Shantanu Mishra, Jason Melidonie, Kristjan Eimre, Sebastian Obermann, Carlo A. Pignedoli, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "On-Surface Synthesis and Characterization of Super-nonazethrene", In The Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 34, pp. 8314–8319, Aug 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huan Yang, Yixuan Gao, Wenhui Niu, Xiao Chang, Li Huang, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Fabrication of sulfur-doped cove-edged graphene nanoribbons on Au(111)\ast", In Chinese Physics B, IOP Publishing, vol. 30, no. 7, pp. 077306, Jul 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mino Borrelli, Christine Joy Querebillo, Dominik L. Pastoetter, Tao Wang, Alberto Milani, Carlo Casari, Hoang Khoa Ly, Fan He, Yang Hou, Christof Neumann, Andrey Turchanin, Hanjun Sun, Inez M. Weidinger, Xinliang Feng, "Thiophene-Based Conjugated Acetylenic Polymers with Dual Active Sites for Efficient Co-Catalyst-Free Photoelectrochemical Water Reduction in Alkaline Medium", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 34, pp. 18876–18881, Jul 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Zhe Zhang, Haixia Zhong, Xing Huang, Wei Li, Mike Hambsch, Panpan Zhang, Zhiyong Wang, Petko St. Petkov, Thomas Heine, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Surface-Modified Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework Films for Polarity-Selective Chemiresistive Sensing", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 34, pp. 18666–18672, Jul 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Federico Lombardi, Ji Ma, Dimitris I. Alexandropoulos, Hartmut Komber, Junzhi Liu, William K. Myers, Xinliang Feng, Lapo Bogani, "Synthetic tuning of the quantum properties of open-shell radicaloids", In Chem, Elsevier BV, vol. 7, no. 5, pp. 1363–1378, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Andres Ortega-Guerrero, Hafeesudeen Sahabudeen, Alexander Croy, Arezoo Dianat, Renhao Dong, Xinliang Feng, Gianaurelio Cuniberti, "Multiscale Modeling Strategy of 2D Covalent Organic Frameworks Confined at an Air\textendashWater Interface", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 22, pp. 26411–26420, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xia Wang, Ramya Kormath Madam Raghupathy, Christine Joy Querebillo, Zhongquan Liao, Dongqi Li, Kui Lin, Martin Hantusch, Zden\vek Sofer, Baohua Li, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Thomas D. Kühne, Hossein Mirhosseini, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Interfacial Covalent Bonds Regulated Electron-Deficient 2D Black Phosphorus for Electrocatalytic Oxygen Reactions", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 20, pp. 2008752, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • M. R. Ajayakumar, Ji Ma, Andrea Lucotti, Karl Sebastian Schellhammer, Gianluca Serra, Evgenia Dmitrieva, Marco Rosenkranz, Hartmut Komber, Junzhi Liu, Frank Ortmann, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, "Persistent peri -Heptacene: Synthesis and In Situ Characterization", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 25, pp. 13853–13858, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Michał Borkowski, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Alexey A. Popov, Ji Ma, Tomasz Marszalek, Wojciech Pisula, Xinliang Feng, "Synthesis and Self-Assembly Behavior of Double Ullazine-Based Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Organic Materials, Georg Thieme Verlag KG, Apr 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Fabian Schütt, Florian Rasch, Nipon Deka, Armin Reimers, Lena M. Saure, Sören Kaps, Jannik Rank, Jürgen Carstensen, Yogendra Kumar Mishra, Diego Misseroni, Adrian Romani V'azquez, Martin R. Lohe, Ali Shaygan Nia, Nicola M. Pugno, Xinliang Feng, Rainer Adelung, "Electrically powered repeatable air explosions using microtubular graphene assemblies", In Materials Today, Elsevier BV, Apr 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huanhuan Shi, Panpan Zhang, Zaichun Liu, SangWook Park, Martin R. Lohe, Yuping Wu, Ali Shaygan Nia, Sheng Yang, Xinliang Feng, "Ambient-Stable Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Enabled by Iodine Etching", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 16, pp. 8689–8693, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Yubin Fu, Hartmut Komber, Ji Ma, Xinliang Feng, Yiyong Mai, Junzhi Liu, "Sulfur-Doped Nanographenes Containing Multiple Subhelicenes", In Organic Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 23, no. 6, pp. 2069–2073, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huan Yang, Yun Cao, Yixuan Gao, Yubin Fu, Li Huang, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "NBN-doped nanographene embedded with five- and seven-membered rings on Au(111) surface", In Chinese Physics B, IOP Publishing, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christine Arndt, Margarethe Hauck, Irene Wacker, Berit Zeller-Plumhoff, Florian Rasch, Mohammadreza Taale, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Rainer Adelung, Rasmus R. Schröder, Fabian Schütt, Christine Selhuber-Unkel, "Microengineered Hollow Graphene Tube Systems Generate Conductive Hydrogels with Extremely Low Filler Concentration", In Nano Letters, American Chemical Society (ACS), Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Marcus Richter, Xinliang Feng, "Vinylene-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks: Synthesis and Functions", In Accounts of Materials Research, American Chemical Society (ACS), Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yiyang Fei, Yubin Fu, Xueqin Bai, Lili Du, Zichao Li, Hartmut Komber, Kam-Hung Low, Shengqiang Zhou, David Lee Phillips, Xinliang Feng, Junzhi Liu, "Defective Nanographenes Containing Seven-Five-Seven (7\textendash5\textendash7)-Membered Rings", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 143, no. 5, pp. 2353–2360, Jan 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Xinliang Feng, "Making large single crystals of 2D MOFs", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 20, no. 2, pp. 122–123, Jan 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Carbon materials for ion-intercalation involved rechargeable battery technologies", In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 50, no. 4, pp. 2388–2443, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Ali Shaygan Nia, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Facile assembly of layer-interlocked graphene heterostructures as flexible electrodes for Li-ion batteries", In Faraday Discussions, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 227, pp. 321–331, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Andreas Schneemann, Renhao Dong, Friedrich Schwotzer, Haixia Zhong, Irena Senkovska, Xinliang Feng, Stefan Kaskel, "2D framework materials for energy applications", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 12, no. 5, pp. 1600–1619, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Kun Xu, Kristjan Eimre, Hartmut Komber, Ji Ma, Carlo A. Pignedoli, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "Synthesis and characterization of [7]triangulene", In Nanoscale, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 13, no. 3, pp. 1624–1628, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Two-dimensional conjugated metal\textendashorganic frameworks (2D c-MOFs): chemistry and function for MOFtronics", In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 50, no. 4, pp. 2764–2793, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Shunqi Xu, Yang Hou, Guoliang Chai, Davide Olianas, Zhongquan Liao, Alberto Milani, Hanjun Sun, Wei Li, Zhe Zhang, Stefan Mannsfeld, Ehrenfried Zschech, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, "Solvent-mediated engineering of copper-metalated acetylenic polymer scaffolds with enhanced photoelectrochemical performance", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 9, no. 15, pp. 9729–9734, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2020

 • Mingchao Wang, Mao Wang, Hung-Hsuan Lin, Marco Ballabio, Haixia Zhong, Mischa Bonn, Shengqiang Zhou, Thomas Heine, Enrique Cánovas, Renhao Dong, Xinliang Feng, "High-Mobility Semiconducting Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Frameworks with p-Type Doping", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 52, pp. 21622–21627, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christina Schmitt, Florian Rasch, François Cossais, Janka Held-Feindt, Ralph Lucius, Adrian Romani Vázquez, Ali Shaygan Nia, Martin R Lohe, Xinliang Feng, Yogendra K Mishra, Rainer Adelung, Fabian Schütt, Kirsten Hattermann, "Glial cell responses on tetrapod-shaped graphene oxide and reduced graphene oxide 3D scaffolds in brain in vitro and ex vivo models of indirect contact", In Biomedical Materials, IOP Publishing, vol. 16, no. 1, pp. 015008, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Man-Chung Tang, Yubin Fu, Kam-Hung Low, Ji Ma, Lin Yang, Jan J. Weigand, Junzhi Liu, Vivian Wing-Wah Yam, Xinliang Feng, "One-Pot Synthesis of Boron-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons via 1,4-Boron Migration", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 6, pp. 2833–2838, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Minghao Yu, Naisa Chandrasekhar, Ramya Kormath Madam Raghupathy, Khoa Hoang Ly, Haozhe Zhang, Evgenia Dmitrieva, Chaolun Liang, Xihong Lu, Thomas D. Kühne, Hossein Mirhosseini, Inez M. Weidinger, Xinliang Feng, "A High-Rate Two-Dimensional Polyarylimide Covalent Organic Framework Anode for Aqueous Zn-Ion Energy Storage Devices", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 46, pp. 19570–19578, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yazhou Zhou, Xiafang Tao, Guangbo Chen, Ruihu Lu, Ding Wang, Ming-Xi Chen, Enquan Jin, Juan Yang, Hai-Wei Liang, Yan Zhao, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Multilayer stabilization for fabricating high-loading single-atom catalysts", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuqiang Zheng, Can Li, Chengyang Xu, Doreen Beyer, Xinlei Yue, Yan Zhao, Guanyong Wang, Dandan Guan, Yaoyi Li, Hao Zheng, Canhua Liu, Junzhi Liu, Xiaoqun Wang, Weidong Luo, Xinliang Feng, Shiyong Wang, Jinfeng Jia, "Designer spin order in diradical nanographenes", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Hanjun Sun, Matthew Addicoat, Bishnu P. Biswal, Fan He, SangWook Park, Silvia Paasch, Tao Zhang, Wenbo Sheng, Eike Brunner, Yang Hou, Marcus Richter, Xinliang Feng, "Thiophene-Bridged Donor\textendashAcceptor sp 2 -Carbon-Linked 2D Conjugated Polymers as Photocathodes for Water Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 1, pp. 2006274, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Sheng Yang, Yubin Fu, Faxing Wang, Ji Ma, Gang Wang, Guangbo Chen, Mingchao Wang, Renhao Dong, Panpan Zhang, Xinliang Feng, "Electronic Doping of Metal-Organic Frameworks for High-Performance Flexible Micro-Supercapacitors", In Small Structures, Wiley, vol. 2, no. 3, pp. 2000095, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ashok Keerthi, Carlos Sánchez-Sánchez, Okan Deniz, Pascal Ruffieux, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Roman Fasel, Klaus Müllen, "On-surface Synthesis of a Chiral Graphene Nanoribbon with Mixed Edge Structure", In Chemistry \textendash An Asian Journal, Wiley, vol. 15, no. 22, pp. 3807–3811, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dominik L. Pastoetter, Shunqi Xu, Mino Borrelli, Matthew Addicoat, Bishnu P. Biswal, Silvia Paasch, Arezoo Dianat, Heidi Thomas, Reinhard Berger, Sebastian Reineke, Eike Brunner, Gianaurelio Cuniberti, Marcus Richter, Xinliang Feng, "Synthesis of Vinylene-Linked Two-Dimensional Conjugated Polymers via the Horner\textendashWadsworth\textendashEmmons Reaction", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Ji Ma, Paniz Soltani, Wenhao Zheng, Fupin Liu, Alexey A. Popov, Jan J. Weigand, Hartmut Komber, Emanuele Poliani, Cinzia Casiraghi, Jörn Droste, Michael Ryan Hansen, Silvio Osella, David Beljonne, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, Junzhi Liu, Yiyong Mai, "A Curved Graphene Nanoribbon with Multi-Edge Structure and High Intrinsic Charge Carrier Mobility", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 43, pp. 18293–18298, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Florian Rasch, Vasile Postica, Fabian Schütt, Yogendra Kumar Mishra, Ali Shaygan Nia, Martin R. Lohe, Xinliang Feng, Rainer Adelung, Oleg Lupan, "Highly selective and ultra-low power consumption metal oxide based hydrogen gas sensor employing graphene oxide as molecular sieve", In Sensors and Actuators B: Chemical, Elsevier BV, vol. 320, pp. 128363, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Changlin Dong, Qinglei Liu, Yang Yuan, Tao Zhang, Jian Zhang, Yang Hou, Di Zhang, Xinliang Feng, "Conjugated Acetylenic Polymers Grafted Cuprous Oxide as an Efficient Z-Scheme Heterojunction for Photoelectrochemical Water Reduction", In Advanced Materials, Wiley, pp. 2002486, Aug 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haoyuan Qi, Hafeesudeen Sahabudeen, Baokun Liang, Miroslav Polo\vzij, Matthew A. Addicoat, Tatiana E. Gorelik, Mike Hambsch, Manuel Mundszinger, SangWook Park, Bettina V. Lotsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Zhikun Zheng, Renhao Dong, Thomas Heine, Xinliang Feng, Ute Kaiser, "Near-atomic-scale observation of grain boundaries in a layer-stacked two-dimensional polymer", In Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS), vol. 6, no. 33, pp. eabb5976, Aug 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Arianna Gazzi, Laura Fusco, Marco Orecchioni, Silvia Ferrari, Giulia Franzoni, J Stephen Yan, Matthias Rieckher, Guotao Peng, Matteo Andrea Lucherelli, Isabella Anna Vacchi, Ngoc Do Quyen Chau, Alejandro Criado, Akcan Istif, Donato Mancino, Antonio Dominguez, Hagen Eckert, Ester Vázquez, Tatiana Da Ros, Paola Nicolussi, Vincenzo Palermo, Björn Schumacher, Gianaurelio Cuniberti, Yiyong Mai, Cecilia Clementi, Matteo Pasquali, Xinliang Feng, Kostas Kostarelos, Acelya Yilmazer, Davide Bedognetti, Bengt Fadeel, Maurizio Prato, Alberto Bianco, Lucia Gemma Delogu, "Graphene, other carbon nanomaterials and the immune system: toward nanoimmunity-by-design", In Journal of Physics: Materials, IOP Publishing, vol. 3, no. 3, pp. 034009, Jul 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Thorsten G. Lohr, José I. Urgel, Kristjan Eimre, Junzhi Liu, Marco Di Giovannantonio, Shantanu Mishra, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Carlo A. Pignedoli, Roman Fasel, Xinliang Feng, "On-Surface Synthesis of Non-Benzenoid Nanographenes by Oxidative Ring-Closure and Ring-Rearrangement Reactions", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 31, pp. 13565–13572, Jul 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christoph Sonnenschein, Christopher P. Ender, Faxing Wang, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Oligophenyls with Multiple Disulfide Bridges as Higher Homologues of Dibenzo[ c , e ][1,2]dithiin: Synthesis and Application in Lithium-Ion Batteries", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhen Zhang, Panpan Zhang, Sheng Yang, Tao Zhang, Markus Löffler, Huanhuan Shi, Martin R. Lohe, Xinliang Feng, "Oxidation promoted osmotic energy conversion in black phosphorus membranes", In Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, pp. 202003898, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Huanhuan Shi, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Mao Wang, Haixia Zhong, Friedrich Schwotzer, Ali Shaygan Nia, Ehrenfried Zschech, Shengqiang Zhou, Stefan Kaskel, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Phthalocyanine-Based 2D Conjugated Metal-Organic Framework Nanosheets for High-Performance Micro-Supercapacitors", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 30, pp. 2002664, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chaojun Lei, Qiang Zheng, Fanpeng Cheng, Yang Hou, Bin Yang, Zhongjian Li, Zhenhai Wen, Lecheng Lei, Guoliang Chai, Xinliang Feng, "High-Performance Metal-Free Nanosheets Array Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction in Acid", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 31, pp. 2003000, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haibo Huang, Feng Zhou, Pengfei Lu, Xianfeng Li, Pratteek Das, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Zhong-Shuai Wu, "Design and construction of few-layer graphene cathode for ultrafast and high-capacity aluminum-ion batteries", In Energy Storage Materials, Elsevier BV, vol. 27, pp. 396–404, May 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • José I. Urgel, Marco Di Giovannantonio, Kristjan Eimre, Thorsten G. Lohr, Junzhi Liu, Shantanu Mishra, Qiang Sun, Amogh Kinikar, Roland Widmer, Samuel Stolz, Max Bommert, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Roman Fasel, "On-Surface Synthesis of Cumulene-Containing Polymers via Two-Step Dehalogenative Homocoupling of Dibromomethylene-Functionalized Tribenzoazulene", In Angewandte Chemie, Wiley, vol. 132, no. 32, pp. 13383–13389, May 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jing Qi, Yixuan Gao, Haihong Jia, Marcus Richter, Li Huang, Yun Cao, Huan Yang, Qi Zheng, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xiao Lin, Hongliang Lu, Zhihai Cheng, Min Ouyang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Force-Activated Isomerization of a Single Molecule", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 24, pp. 10673–10680, May 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xia Wang, Zhongquan Liao, Yubin Fu, Christof Neumann, Andrey Turchanin, Gyutae Nam, Ehrenfried Zschech, Jaephil Cho, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Confined growth of porous nitrogen-doped cobalt oxide nanoarrays as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable zinc\textendashair batteries", In Energy Storage Materials, Elsevier BV, vol. 26, pp. 157–164, Apr 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • SangWook Park, Zhongquan Liao, Bergoi Ibarlucea, Haoyuan Qi, Hung-Hsuan Lin, Daniel Becker, Jason Melidonie, Tao Zhang, Hafeesudeen Sahabudeen, Larysa Baraban, Chang-Ki Baek, Zhikun Zheng, Ehrenfried Zschech, Andreas Fery, Thomas Heine, Ute Kaiser, Gianaurelio Cuniberti, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Two-Dimensional Boronate Ester Covalent Organic Framework Thin Films with Large Single Crystalline Domains for a Neuromorphic Memory Device", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 21, pp. 8218–8224, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Federico Lombardi, William K. Myers, Ji Ma, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Lapo Bogani, "Dynamical nuclear decoupling of electron spins in molecular graphenoid radicals and biradicals", In Physical Review B, American Physical Society (APS), vol. 101, no. 9, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Huan Yang, Yixuan Gao, Li Huang, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Hongliang Lu, Zhihai Cheng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Xinliang Feng, "On-Surface Synthesis of NBN-Doped Zigzag-Edged Graphene Nanoribbons", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 23, pp. 8873–8879, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Jochi Tseng, Zaichun Liu, Panpan Zhang, Gang Wang, Guangbo Chen, Weixing Wu, Minghao Yu, Yuping Wu, Xinliang Feng, "A Stimulus-Responsive Zinc\textendashIodine Battery with Smart Overcharge Self-Protection Function", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 16, pp. 2000287, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Minghao Yu, Hui Shao, Gang Wang, Fan Yang, Chaolun Liang, Patrick Rozier, Cai-Zhuang Wang, Xihong Lu, Patrice Simon, Xinliang Feng, "Interlayer gap widened $\upalpha$-phase molybdenum trioxide as high-rate anodes for dual-ion-intercalation energy storage devices", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Mahdi Ghorbani-Asl, Khoa Hoang Ly, Jichao Zhang, Jin Ge, Mingchao Wang, Zhongquan Liao, Denys Makarov, Ehrenfried Zschech, Eike Brunner, Inez M. Weidinger, Jian Zhang, Arkady V. Krasheninnikov, Stefan Kaskel, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Synergistic electroreduction of carbon dioxide to carbon monoxide on bimetallic layered conjugated metal-organic frameworks", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Alexander Riss, Marcus Richter, Alejandro Pe\'rez Paz, Xiao-Ye Wang, Rajesh Raju, Yuanqin He, Jacob Ducke, Eduardo Corral, Michael Wuttke, Knud Seufert, Manuela Garnica, Angel Rubio, Johannes V. Barth, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Carlos-Andres Palma, Willi Auwärter, "Polycyclic aromatic chains on metals and insulating layers by repetitive [3$\mathplus$2] cycloadditions", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Emre Topal, Zhongquan Liao, Markus Löffler, Jürgen Gluch, Jian Zhang, Xinliang Feng, Ehrenfried Zschech, "Multi-scale X-ray tomography and machine learning algorithms to study MoNi4 electrocatalysts anchored on MoO2 cuboids aligned on Ni foam", In BMC Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 2, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hafeesudeen Sahabudeen, Haoyuan Qi, Marco Ballabio, Miroslav Polo\vzij, Selina Olthof, Rishi Shivhare, Yu Jing, SangWook Park, Kejun Liu, Tao Zhang, Ji Ma, Bernd Rellinghaus, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Mischa Bonn, Enrique Cánovas, Zhikun Zheng, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Highly Crystalline and Semiconducting Imine-Based Two-Dimensional Polymers Enabled by Interfacial Synthesis", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 15, pp. 6028–6036, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Francesco De Nicola, Ilenia Viola, Lorenzo Donato Tenuzzo, Florian Rasch, Martin R. Lohe, Ali Shaygan Nia, Fabian Schütt, Xinliang Feng, Rainer Adelung, Stefano Lupi, "Wetting Properties of Graphene Aerogels", In Scientific Reports, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Hartmut Komber, Felix Hennersdorf, Alexey A. Popov, Jan J. Weigand, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Helical Nanographenes Containing an Azulene Unit: Synthesis, Crystal Structures, and Properties", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 14, pp. 5637–5642, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Scherb, Antoine Hinaut, Rémy Pawlak, J. G. Vilhena, Yi Liu, Sara Freund, Zhao Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Thilo Glatzel, Akimitsu Narita, Ernst Meyer, "Giant thermal expansion of a two-dimensional supramolecular network triggered by alkyl chain motion", In Communications Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 1, no. 1, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Guangbo Chen, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhen Zhang, Huanhuan Shi, Ji Ma, Jian Zhang, Paul W. M. Blom, Xinliang Feng, "Topochemical Synthesis of Two-Dimensional Transition-Metal Phosphides Using Phosphorene Templates", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 1, pp. 465–470, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ming-Xi Chen, Mengzhao Zhu, Ming Zuo, Sheng-Qi Chu, Jing Zhang, Yuen Wu, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, "Identification of Catalytic Sites for Oxygen Reduction in Metal/Nitrogen-Doped Carbons with Encapsulated Metal Nanoparticles", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 4, pp. 1627–1633, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marco Di Giovannantonio, Ashok Keerthi, José I. Urgel, Martin Baumgarten, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Akimitsu Narita, Roman Fasel, Klaus Müllen, "On-Surface Dehydro-Diels\textendashAlder Reaction of Dibromo-bis(phenylethynyl)benzene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 4, pp. 1721–1725, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Oliver Gröning, José I. Urgel, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, "Topological Defect-Induced Magnetism in a Nanographene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 3, pp. 1147–1152, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Wei Li, Deming Tan, Panpan Zhang, En Zhang, Evgeniya Sheremet, Bernhard V.K.J. Schmidt, Xinliang Feng, Raul D. Rodriguez, Rainer Jordan, Ihsan Amin, "Polymer Brushes on Graphitic Carbon Nitride for Patterning and as a SERS Active Sensing Layer via Incorporated Nanoparticles", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 8, pp. 9797–9805, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Pan Liu, Zhongquan Liao, Fanfei Sun, Yanghua He, Haixia Zhong, Tao Zhang, Ehrenfried Zschech, Mingwei Chen, Gang Wu, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Zinc-Mediated Template Synthesis of Fe-N-C Electrocatalysts with Densely Accessible Fe-N x Active Sites for Efficient Oxygen Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 8, pp. 1907399, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ming-Xi Chen, Mengzhao Zhu, Ming Zuo, Sheng-Qi Chu, Jing Zhang, Yuen Wu, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, "Inside Back Cover: Identification of Catalytic Sites for Oxygen Reduction in Metal/Nitrogen-Doped Carbons with Encapsulated Metal Nanoparticles (Angew. Chem. Int. Ed. 4/2020)", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 4, pp. 1743–1743, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Panpan Zhang, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, "Emerging 2D Materials Produced via Electrochemistry", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 10, pp. 1907857, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Himani Arora, Renhao Dong, Tommaso Venanzi, Jens Zscharschuch, Harald Schneider, Manfred Helm, Xinliang Feng, Enrique Cánovas, Artur Erbe, "Demonstration of a Broadband Photodetector Based on a Two-Dimensional Metal\textendashOrganic Framework", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 9, pp. 1907063, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Jason Melidonie, Kristjan Eimre, Sebastian Obermann, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, "On-surface synthesis of super-heptazethrene", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 56, no. 54, pp. 7467–7470, 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tim Dumslaff, Yanwei Gu, Giuseppe M. Paternò, Zijie Qiu, Ali Maghsoumi, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, Francesco Scotognella, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Hexa-peri-benzocoronene with two extra K-regions in an ortho-configuration", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2019

 • Gang Wang, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Faxing Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Deming Tan, Panpan Zhang, Jian Zhang, Xinliang Feng, "A High-Voltage, Dendrite-Free, and Durable Zn\textendashGraphite Battery", In Advanced Materials, Wiley, pp. 1905681, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Muhammad Adnan Younis, Siliu Lyu, Qidong Zhao, Chaojun Lei, Peiling Zhang, Bin Yang, Zhongjian Li, Lecheng Lei, Yang Hou, Xinliang Feng, "Noble metal-free two dimensional carbon-based electrocatalysts for water splitting", In BMC Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 1, no. 1, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Bottom-Up Synthesis of Nitrogen-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Synlett, Georg Thieme Verlag KG, vol. 31, no. 03, pp. 211–222, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Shawulienu Kezilebieke, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Peter Liljeroth, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, "Topological frustration induces unconventional magnetism in a nanographene", In Nature Nanotechnology, Springer Science and Business Media LLC, vol. 15, no. 1, pp. 22–28, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kaiyue Jiang, Igor A. Baburin, Peng Han, Chongqing Yang, Xiaobin Fu, Yefeng Yao, Jiantong Li, Enrique Cánovas, Gotthard Seifert, Jiesheng Chen, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang, "Interfacial Approach toward Benzene-Bridged Polypyrrole Film\textendashBased Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Volumetric Power Density", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 7, pp. 1908243, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ekaterina Pomerantseva, Francesco Bonaccorso, Xinliang Feng, Yi Cui, Yury Gogotsi, "Energy storage: The future enabled by nanomaterials", In Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS), vol. 366, no. 6468, pp. eaan8285, Nov 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jason Melidonie, Evgenia Dmitrieva, Ke Zhang, Yubin Fu, Alexey A. Popov, Wojciech Pisula, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Dipyrene-Fused Dicyclopenta[a,f]naphthalenes", In The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS), vol. 85, no. 1, pp. 215–223, Nov 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Synthetic Engineering of Graphene Nanoribbons with Excellent Liquid-Phase Processability", In Trends in Chemistry, Elsevier BV, vol. 1, no. 6, pp. 549–558, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kejun Liu, Haoyuan Qi, Renhao Dong, Rishi Shivhare, Matthew Addicoat, Tao Zhang, Hafeesudeen Sahabudeen, Thomas Heine, Stefan Mannsfeld, Ute Kaiser, Zhikun Zheng, Xinliang Feng, "On-water surface synthesis of crystalline, few-layer two-dimensional polymers assisted by surfactant monolayers", In Nature Chemistry, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 11, pp. 994–1000, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Haoyuan Qi, Zhongquan Liao, Yehu David Horev, Luis Antonio Panes-Ruiz, Petko St. Petkov, Zhe Zhang, Rishi Shivhare, Panpan Zhang, Kejun Liu, Viktor Bezugly, Shaohua Liu, Zhikun Zheng, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Gianaurelio Cuniberti, Hossam Haick, Ehrenfried Zschech, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Leopold Talirz, Hajo Söde, Shigeki Kawai, Pascal Ruffieux, Ernst Meyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, "Band Gap of Atomically Precise Graphene Nanoribbons as a Function of Ribbon Length and Termination", In ChemPhysChem, Wiley, vol. 20, no. 18, pp. 2348–2353, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guowei Li, Chenguang Fu, Wujun Shi, Lin Jiao, Jiquan Wu, Qun Yang, Rana Saha, Machteld E. Kamminga, Abhay K. Srivastava, Enke Liu, Aliza N. Yazdani, Nitesh Kumar, Jian Zhang, Graeme R. Blake, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Steffen Wirth, Gudrun Auffermann, Johannes Gooth, Stuart Parkin, Vidya Madhavan, Xinliang Feng, Yan Sun, Claudia Felser, "Dirac Nodal Arc Semimetal PtSn4 : An Ideal Platform for Understanding Surface Properties and Catalysis for Hydrogen Evolution", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 37, pp. 13107–13112, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ioannis Spanos, Marc F. Tesch, Mingquan Yu, Harun Tüysüz, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Robert Schlögl, Anna K. Mechler, "Facile Protocol for Alkaline Electrolyte Purification and Its Influence on a Ni\textendashCo Oxide Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction", In ACS Catalysis, American Chemical Society (ACS), vol. 9, no. 9, pp. 8165–8170, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuyan Shao, Xinliang Feng, Liming Dai, Jean-Pol Dodelet, "Advancing Materials Electrochemistry for Chemical Transformation", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 31, pp. 1903622, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniele Rizzo, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Vaiva Nagyte, Ashok Keerthi, Akimitsu Narita, Uliana Beser, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Elisa Molinari, Cinzia Casiraghi, "Multiwavelength Raman spectroscopy of ultranarrow nanoribbons made by solution-mediated bottom-up approach", In Physical Review B, American Physical Society (APS), vol. 100, no. 4, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Adrien Nicolaï, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Colin Daniels, Vincent Meunier, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Juan Ramón Sánchez-Valencia, Oliver Gröning, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "On-Surface Synthesis and Characterization of Acene-Based Nanoribbons Incorporating Four-Membered Rings", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 52, pp. 12074–12082, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Khoa Hoang Ly, Mingchao Wang, Yulia Krupskaya, Xiaocang Han, Jichao Zhang, Jian Zhang, Vladislav Kataev, Bernd Büchner, Inez M. Weidinger, Stefan Kaskel, Pan Liu, Mingwei Chen, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Phthalocyanine-Based Layered Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework as a Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 31, pp. 10677–10682, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhen Zhang, Sheng Yang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Guangbo Chen, Xinliang Feng, "Mechanically strong MXene/Kevlar nanofiber composite membranes as high-performance nanofluidic osmotic power generators", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Wang, Vineeth Kumar Bandari, Daniil Karnaushenko, Yang Li, Fei Li, Panpan Zhang, Stefan Baunack, Dmitriy D. Karnaushenko, Christian Becker, Maryam Faghih, Tong Kang, Shengkai Duan, Minshen Zhu, Xiaodong Zhuang, Feng Zhu, Xinliang Feng, Oliver G. Schmidt, "Self-Assembly of Integrated Tubular Microsupercapacitors with Improved Electrochemical Performance and Self-Protective Function", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 7, pp. 8067–8075, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Shantanu Mishra, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, José I. Urgel, Alberto Fabrizio, Thorsten G. Lohr, Ji Ma, Hartmut Komber, Martin Baumgarten, Clémence Corminboeuf, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, "Open-Shell Nonbenzenoid Nanographenes Containing Two Pairs of Pentagonal and Heptagonal Rings", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 30, pp. 12011–12020, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chongqing Yang, Renhao Dong, Mao Wang, Petko St. Petkov, Zhitao Zhang, Mingchao Wang, Peng Han, Marco Ballabio, Sascha A. Bräuninger, Zhongquan Liao, Jichao Zhang, Friedrich Schwotzer, Ehrenfried Zschech, Hans-Henning Klauss, Enrique Cánovas, Stefan Kaskel, Mischa Bonn, Shengqiang Zhou, Thomas Heine, Xinliang Feng, "A semiconducting layered metal-organic framework magnet", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Faxing Wang, Luxin Wang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Vacancy modification of Prussian-blue nano-thin films for high energy-density micro-supercapacitors with ultralow RC time constant", In Nano Energy, Elsevier BV, vol. 60, pp. 8–16, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Ibrahim Halil Öner, Tao Wang, Tao Zhang, Oleksandr Selyshchev, Christof Neumann, Yubin Fu, Zhongquan Liao, Shunqi Xu, Yang Hou, Andrey Turchanin, Dietrich R. T. Zahn, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Molecular Engineering of Conjugated Acetylenic Polymers for Efficient Cocatalyst-free Photoelectrochemical Water Reduction", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 30, pp. 10368–10374, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Junzhi Liu, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "Synthesis and Characterization of $\uppi$-Extended Triangulene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 27, pp. 10621–10625, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Gabriela Borin Barin, Paolo Fantuzzi, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Camilla Coletti, Klaus Müllen, Andrea Candini, "Structure-dependent electrical properties of graphene nanoribbon devices with graphene electrodes", In Carbon, Elsevier BV, vol. 146, pp. 36–43, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Chenbao Lu, Stavroula Sfaelou, Xiaxia Liao, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Ullrich Scherf, Xinliang Feng, "In situ nanoarchitecturing and active-site engineering toward highly efficient carbonaceous electrocatalysts", In Nano Energy, Elsevier BV, vol. 59, pp. 207–215, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Hahn, Julian Butscher, Qingzhi An, Angelina Jocic, Olena Tverskoy, Marcus Richter, Xinliang Feng, Frank Rominger, Yana Vaynzof, Uwe H. F. Bunz, "Azaarene Dimers", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 30, pp. 7285–7291, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Naisa Chandrasekhar, Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Silvia Paasch, Eike Brunner, Matthew Addicoat, Minghao Yu, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Crystalline, 2D Polyarylimide Cathode for Ultrastable and Ultrafast Li Storage", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 28, pp. 1901478, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Ihsan Amin, Christof Neumann, Renhao Dong, Tao Zhang, Erik Wegener, Wei-Liang Chen, Paul Förster, Hai Quang Tran, Markus Löffler, Andreas Winter, Raul D. Rodriguez, Ehrenfried Zschech, Christopher K. Ober, Xinliang Feng, Andrey Turchanin, Rainer Jordan, "Polymer Brushes: Polymer Brushes on Hexagonal Boron Nitride (Small 19/2019)", In Small, Wiley, vol. 15, no. 19, pp. 1970099, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniel Becker, Bishnu P. Biswal, Paula Kaleńczuk, Naisa Chandrasekhar, Lars Giebeler, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Eike Brunner, Karl Leo, Arezoo Dianat, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Fully sp 2 -Carbon-Linked Crystalline Two-Dimensional Conjugated Polymers: Insight into 2D Poly(phenylenecyanovinylene) Formation and its Optoelectronic Properties", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 26, pp. 6562–6568, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Liming Dai, Chunyi Zhi, Xinliang Feng, "Bifunctional Catalysts for Metal-Air Batteries", In Batteries & Supercaps, Wiley, vol. 2, no. 4, pp. 270–271, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Sreeramulu Valligatla, Mingchao Wang, Tanmay Banerjee, Nabil A. Saad, Bala Murali Krishna Mariserla, Naisa Chandrasekhar, Daniel Becker, Matthew Addicoat, Irena Senkovska, Reinhard Berger, D. Narayana Rao, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, "Nonlinear Optical Switching in Regioregular Porphyrin Covalent Organic Frameworks", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 21, pp. 6896–6900, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Sheng Yang, Roberto Pineda-Gómez, Bergoi Ibarlucea, Ji Ma, Martin R. Lohe, Teuku Fawzul Akbar, Larysa Baraban, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "Electrochemically Exfoliated High-Quality 2H-MoS 2 for Multiflake Thin Film Flexible Biosensors", In Small, Wiley, pp. 1901265, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Ihsan Amin, Christof Neumann, Renhao Dong, Tao Zhang, Erik Wegener, Wei-Liang Chen, Paul Förster, Hai Quang Tran, Markus Löffler, Andreas Winter, Raul D. Rodriguez, Ehrenfried Zschech, Christopher K. Ober, Xinliang Feng, Andrey Turchanin, Rainer Jordan, "Polymer Brushes on Hexagonal Boron Nitride", In Small, Wiley, vol. 15, no. 19, pp. 1805228, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Qiuyu Zhang, Xinliang Feng, "Support and Interface Effects in Water-Splitting Electrocatalysts", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 31, pp. 1808167, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Andrew Fairbrother, Lukas Rotach, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Roland Hauert, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Hafeesudeen Sahabudeen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Surface-Synthesized Graphene Nanoribbons for Room Temperature Switching Devices: Substrate Transfer and ex Situ Characterization", In ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 2, no. 4, pp. 2184–2192, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Min Gyu Kim, Pan Liu, Gyutae Nam, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Bin Yang, Jaephil Cho, Mingwei Chen, Chris Yuan, Lecheng Lei, Xinliang Feng, "Atomically dispersed nickel\textendashnitrogen\textendashsulfur species anchored on porous carbon nanosheets for efficient water oxidation", In Nature Communications, Springer Nature, vol. 10, no. 1, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Christof Neumann, Tao Zhang, Markus Löffler, André Wolf, Yang Hou, Andrey Turchanin, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Poly(1,4-Diethynylbenzene) Gradient Homojunction with Enhanced Charge Carrier Separation for Photoelectrochemical Water Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 19, pp. 1900961, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Christof Neumann, Tao Zhang, Markus Löffler, André Wolf, Yang Hou, Andrey Turchanin, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Poly(1,4-Diethynylbenzene) Gradient Homojunction with Enhanced Charge Carrier Separation for Photoelectrochemical Water Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 19, pp. 1900961, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hauke Meeuw, Johann Körbelin, Valea Wisniewski, Ali Nia, Adrián Vázquez, Martin Lohe, Xinliang Feng, Bodo Fiedler, "Carbon Nanoparticles' Impact on Processability and Physical Properties of Epoxy Resins\textemdashA Comprehensive Study Covering Rheological, Electrical, Thermo-Mechanical, and Fracture Properties (Mode I and II)", In Polymers, MDPI AG, vol. 11, no. 2, pp. 231, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Doreen Beyer, Shiyong Wang, Carlo A. Pignedoli, Jason Melidonie, Bingkai Yuan, Can Li, Jan Wilhelm, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, "Graphene Nanoribbons Derived from Zigzag Edge-Encased Poly(para-2,9-dibenzo[bc,kl]coronenylene) Polymer Chains", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 7, pp. 2843–2846, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Jan J. Weigand, Alexey Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing A Pyrrolopyridazine Core", In ChemPlusChem, Wiley, vol. 84, no. 6, pp. 613–618, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Ke Zhang, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Ji Ma, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Wojciech Pisula, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "NBN-embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing Pentagonal and Heptagonal Rings", In Organic Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 21, no. 5, pp. 1354–1358, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Beyond Activated Carbon: Graphite-Cathode-Derived Li-Ion Pseudocapacitors with High Energy and High Power Densities", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 14, pp. 1807712, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dong Liu, Liming Dai, Xuanni Lin, Jian-Feng Chen, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiang Zhu, Sheng Dai, "Chemical Approaches to Carbon-Based Metal-Free Catalysts", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 13, pp. 1804863, Jan 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chaojun Lei, Yu Wang, Yang Hou, Pan Liu, Jian Yang, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Ming Qiu, Xinliang Feng, "Efficient alkaline hydrogen evolution on atomically dispersed Ni\textendashNx Species anchored porous carbon with embedded Ni nanoparticles by accelerating water dissociation kinetics", In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 12, no. 1, pp. 149–156, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Mao Wang, Faxing Wang, Deming Tan, Yang Li, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Nano-sandwiched metal hexacyanoferrate/graphene hybrid thin films for in-plane asymmetric micro-supercapacitors with ultrahigh energy density", In Materials Horizons, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 5, pp. 1041–1049, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dmitry Skidin, Frank Eisenhut, Marcus Richter, Seddigheh Nikipar, Justus Krüger, Dmitry A. Ryndyk, Reinhard Berger, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, Francesca Moresco, "On-surface synthesis of nitrogen-doped nanographenes with 5\textendash7 membered rings", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 55, no. 32, pp. 4731–4734, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Ke Zhang, Karl Sebastian Schellhammer, Yubin Fu, Hartmut Komber, Chi Xu, Alexey A. Popov, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Shengqiang Zhou, Wojciech Pisula, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Wave-shaped polycyclic hydrocarbons with controlled aromaticity", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 10, no. 14, pp. 4025–4031, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tetsuhiko Nagahara, Lucia Ganzer, V. A. Camargo Franco, Yinjuan Huang, Fugui Xu, Yiyong Mai, Giulio Cerullo, Xinliang Feng, "Two-dimensional electronic spectroscopy of graphene nanoribbons in organic solution", In EPJ Web of Conferences (G. Cerullo and J. Ogilvie and F. Kärtner and M. Khalil and R. Li), EDP Sciences, vol. 205, pp. 05005, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2018

 • Marcus Richter, Sebastian Hahn, Evgenia Dmitrieva, Frank Rominger, Alexey Popov, Uwe H. F. Bunz, Xinliang Feng, Reinhard Berger, "Helical Ullazine-Quinoxaline-Based Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Chemistry - A European Journal, Wiley, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Gang Wang, Bishnu P. Biswal, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Wenbo Sheng, Xiaodong Zhuang, Eike Brunner, Thomas Heine, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Nitrogen-Rich 2D sp2-Carbon-Linked Conjugated Polymer Framework as a High-Performance Cathode for Lithium-Ion Batteries", In Angewandte Chemie, Wiley, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lorenzo Gigli, Shigeki Kawai, Roberto Guerra, Nicola Manini, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Erio Tosatti, Ernst Meyer, Andrea Vanossi, "Detachment Dynamics of Graphene Nanoribbons on Gold", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 1, pp. 689–697, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Thorsten G. Lohr, Carlo A. Pignedoli, Junzhi Liu, Reinhard Berger, José I. Urgel, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Tailoring Bond Topologies in Open-Shell Graphene Nanostructures", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 12, pp. 11917–11927, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Naresh B. Kotadiya, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom, "Improved Hole Injection into Perovskite Light-Emitting Diodes Using A Black Phosphorus Interlayer", In Advanced Electronic Materials, Wiley, pp. 1800687, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Yang Li, Gang Wang, Faxing Wang, Sheng Yang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "Zn-Ion Hybrid Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Areal Energy Density and Long-Term Durability", In Advanced Materials, Wiley, pp. 1806005, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Matthias Lischka, Renhao Dong, Mingchao Wang, Natalia Martsinovich, Massimo Fritton, Lukas Grossmann, Wolfgang M Heckl, Xinliang Feng, Markus Lackinger, "Competitive metal-coordination of hexaaminotriphenylene on Cu(111) by intrinsic copper versus extrinsic nickel adatoms", In Chemistry - A European Journal, Wiley, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Jian Zhang, Faxing Wang, Lanlan Wang, Zhongquan Liao, Ehrenfried Zschech, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Cobalt-Based Metal\textendashOrganic Framework Nanoarrays as Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Rechargeable Zn-Air Batteries", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 69, pp. 18413–18418, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Martin R. Lohe, Paul W. M. Blom, Xinliang Feng, "Fluoride-Free Synthesis of Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Using A Binary Aqueous System", In Angewandte Chemie, Wiley, vol. 130, no. 47, pp. 15717–15721, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dan Hou, Shuyan Zhu, Hao Tian, Hao Wei, Xinliang Feng, Yiyong Mai, "Two-Dimensional Sandwich-Structured Mesoporous Mo2C/Carbon/Graphene Nanohybrids for Efficient Hydrogen Production Electrocatalysts", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 10, no. 47, pp. 40800–40807, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastiano Bellani, Faxing Wang, Gianluca Longoni, Leyla Najafi, Reinier Oropesa-Nuñez, Antonio E. Del Rio Castillo, Mirko Prato, Xiaodong Zhuang, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso, "WS2\textendashGraphite Dual-Ion Batteries", In Nano Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 18, no. 11, pp. 7155–7164, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Peng Han, Himani Arora, Marco Ballabio, Melike Karakus, Zhe Zhang, Chandra Shekhar, Peter Adler, Petko St. Petkov, Artur Erbe, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Thomas Heine, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Enrique C'anovas, "High-mobility band-like charge transport in a semiconducting two-dimensional metal-organic framework", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 17, no. 11, pp. 1027–1032, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chao Zhang, Chenbao Lu, Shuai Bi, Yang Hou, Fan Zhang, Ming Cai, Yafei He, Silvia Paasch, Xinliang Feng, Eike Brunner, Xiaodong Zhuang, "S-enriched porous polymer derived N-doped porous carbons for electrochemical energy storage and conversion", In Frontiers of Chemical Science and Engineering, Springer Nature America, Inc, vol. 12, no. 3, pp. 346–357, Sep 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Faxing Wang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Tao Zhang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Polarity-Switchable Symmetric Graphite Batteries with High Energy and High Power Densities", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 39, pp. 1802949, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Fugui Xu, Lucia Ganzer, Franco V. A. Camargo, Tetsuhiko Nagahara, Joan Teyssandier, Hans Van Gorp, Kristoffer Basse, Lasse Arnt Straasø, Vaiva Nagyte, Cinzia Casiraghi, Michael Ryan Hansen, Steven De Feyter, Deyue Yan, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Giulio Cerullo, Yiyong Mai, "Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 33, pp. 10416–10420, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Qunhong Weng, Guodong Li, Xinliang Feng, Kornelius Nielsch, Dmitri Golberg, Oliver G. Schmidt, "Electronic and Optical Properties of 2D Materials Constructed from Light Atoms", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 46, pp. 1801600, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Guangbo Chen, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Carbon-Rich Nanomaterials: Fascinating Hydrogen and Oxygen Electrocatalysts", In Advanced Materials, Wiley, pp. 1800528, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Zhitao Zhang, Diana C. Tranca, Shengqiang Zhou, Mingchao Wang, Peter Adler, Zhongquan Liao, Feng Liu, Yan Sun, Wujun Shi, Zhe Zhang, Ehrenfried Zschech, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Xinliang Feng, "A coronene-based semiconducting two-dimensional metal-organic framework with ferromagnetic behavior", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 9, no. 1, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, José I. Urgel, Gabriela Borin Barin, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Alberto Milani, Matteo Tommasini, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Bottom-Up Synthesis of Heteroatom-Doped Chiral Graphene Nanoribbons", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 29, pp. 9104–9107, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao, "Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature", In Nano Research, Springer Nature America, Inc, vol. 11, no. 12, pp. 6190–6196, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Feng Zhou, Haibo Huang, Chuanhai Xiao, Shuanghao Zheng, Xiaoyu Shi, Jieqiong Qin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Zhong-Shuai Wu, "Electrochemically Scalable Production of Fluorine-Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-Based Microsupercapacitors", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 26, pp. 8198–8205, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guowei Li, Yan Sun, Jiancun Rao, Jiquan Wu, Anil Kumar, Qiu Nan Xu, Chenguang Fu, Enke Liu, Graeme R. Blake, Peter Werner, Baiqi Shao, Kai Liu, Stuart Parkin, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Sz-Chian Liou, Gudrun Auffermann, Jian Zhang, Claudia Felser, Xinliang Feng, "Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media", In Advanced Energy Materials, Wiley, pp. 1801258, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Tao Zhang, Xinliang Feng, "Interface-Assisted Synthesis of 2D Materials: Trend and Challenges", In Chemical Reviews, American Chemical Society (ACS), vol. 118, no. 13, pp. 6189–6235, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Naisa Chandrasekhar, Jensheer Shamsudeen Seenath, Silvia Paasch, Susanne Machill, Felix Hennersdorf, Eike Brunner, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Exploration of Thiazolo[5,4-d ]thiazole Linkages in Conjugated Porous Organic Polymers for Chemoselective Molecular Sieving", In Chemistry - A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 42, pp. 10868–10875, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Cheng Zeng, Chengyi Xiao, Xinliang Feng, Lei Zhang, Wei Jiang, Zhaohui Wang, "Electron-Transporting Bis(heterotetracenes) with Tunable Helical Packing", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • M. R. Ajayakumar, Yubin Fu, Ji Ma, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Jan J. Weigand, Alexey Alfonsov, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Toward Full Zigzag-Edged Nanographenes: peri-Tetracene and Its Corresponding Circumanthracene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 20, pp. 6240–6244, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jason Melidonie, Junzhi Liu, Yubin Fu, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Pyrene-Fused s-Indacene", In The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS), vol. 83, no. 12, pp. 6633–6639, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yunbin Hu, Peng Xie, Marzio De Corato, Alice Ruini, Shen Zhao, Felix Meggendorfer, Lasse Arnt Straasø, Loic Rondin, Patrick Simon, Juan Li, Jonathan J. Finley, Michael Ryan Hansen, Jean-Sébastien Lauret, Elisa Molinari, Xinliang Feng, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Bandgap Engineering of Graphene Nanoribbons by Control over Structural Distortion", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 25, pp. 7803–7809, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xinliang Feng, Dieter Schlüter, "Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Hongliu Yang, Jian Zhang, Panpan Zhang, Gang Wang, Xiaodong Zhuang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "A Dual-Stimuli-Responsive Sodium-Bromine Battery with Ultrahigh Energy Density", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 23, pp. 1800028, Apr 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minghao Yu, Jungang Wang, Debao Li, Deming Tan, Markus Löffler, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Self-Activating, Capacitive Anion Intercalation Enables High-Power Graphite Cathodes", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 20, pp. 1800533, Mar 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Yang Hou, Volodymyr Dzhagan, Zhongquan Liao, Guoliang Chai, Markus Löffler, Davide Olianas, Alberto Milani, Shunqi Xu, Matteo Tommasini, Dietrich R. T. Zahn, Zhikun Zheng, Ehrenfried Zschech, Rainer Jordan, Xinliang Feng, "Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 9, no. 1, Mar 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhenyuan Xia, Ryota Kabe, Andrea Liscio, Alessandro Kovtun, Emanuele Treossi, Xinliang Feng, Vincenzo Palermo, "Graphene-Pyrene Nanocomposites Obtained Using Azide Chemistry", In Journal of Nanoscience and Nanotechnology, American Scientific Publishers, vol. 18, no. 2, pp. 1290–1295, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Wei-Tao Dou, Fugui Xu, Hong-Bo Ru, Qiuyu Gong, Dongqing Wu, Deyue Yan, He Tian, Xiao-Peng He, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Supramolecular Nanostructures of Structurally Defined Graphene Nanoribbons in Aqueous Phase", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Gert-Jan AH Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul WM Blom, "Hybrid Silver Nanowire and Graphene-Based Solution-Processed Transparent Electrode for Organic Optoelectronics", In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Shuyan Zhu, Hao Tian, Nan Wang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Patterning Graphene Surfaces with Iron-Oxide-Embedded Mesoporous Polypyrrole and Derived N-Doped Carbon of Tunable Pore Size", In Small, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Okan Deniz, CARLOS SANCHEZ SANCHEZ, Rached Jaafar, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Xinliang Feng, K. Muellen, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Electronic characterization of silicon intercalated chevron graphene nanoribbons on Au (111)", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Jonas Heidler, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Kamal Asadi, "Ferroelectric field-effect transistors based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene", In Solid-State Electronics, Elsevier, vol. 144, pp. 90–94, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Ke Zhang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Martin R Lohe, Ehrenfried Zschech, Paul WM Blom, Wojciech Pisula, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "A Delamination Strategy for Thinly Layered Defect-Free High-Mobility Black Phosphorus Flakes", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 130, no. 17, pp. 4767–4771, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Jinhui Wang, Wenbo Sheng, Faxing Wang, Jian Zhang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Rainer Jordan, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Thermoswitchable on-chip microsupercapacitors: one potential self-protection solution for electronic devices", In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Sven Grätz, Doreen Beyer, Valeriya Tkachova, Sarah Hellmann, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Lars Borchardt, "The mechanochemical Scholl reaction–a solvent-free and versatile graphitization tool", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Hao Tian, Nan Wang, Fugui Xu, Pengfei Zhang, Dan Hou, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Nitrogen-doped carbon nanosheets and nanoflowers with holey mesopores for efficient oxygen reduction catalysis", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 22, pp. 10354–10360, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Oliver Gröning, Shiyong Wang, Xuelin Yao, Carlo A Pignedoli, Gabriela Borin Barin, Colin Daniels, Andrew Cupo, Vincent Meunier, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Engineering of robust topological quantum phases in graphene nanoribbons", In arXiv preprint arXiv:1805.06635, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Faxing Wang, Minghao Yu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Two-dimensional materials for miniaturized energy storage devices: from individual devices to smart integrated systems", In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 47, no. 19, pp. 7426–7451, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2017

 • Kang Cui, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Michael Walter, Steven De Feyter, Stijn F. L. Mertens, "Reversible Anion-Driven Switching of an Organic 2D Crystal at a Solid-Liquid Interface", In Small, Wiley, vol. 13, no. 46, pp. 1702379, Sep 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • S. Zhao, L. Rondin, G. Delport, C. Voisin, U. Beser, Y. Hu, X. Feng, K. Müllen, A. Narita, S. Campidelli, J.S. Lauret, "Fluorescence from graphene nanoribbons of well-defined structure", In Carbon, Elsevier BV, vol. 119, pp. 235–240, Aug 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Ji Ma, Ke Zhang, Prince Ravat, Peter Machata, Stanislav Avdoshenko, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Wojciech Pisula, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "$\uppi$-Extended and Curved Antiaromatic Polycyclic Hydrocarbons", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 139, no. 22, pp. 7513–7521, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shuang Li, Chong Cheng, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, Arne Thomas, "2D Porous Carbons prepared from Layered Organic-Inorganic Hybrids and their Use as Oxygen-Reduction Electrocatalysts", In Advanced Materials, Wiley, vol. 29, no. 28, pp. 1700707, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Supercapacitors: Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Thiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance (Adv. Mater. 3/2017)", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 3, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chongqing Yang, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Sai Sun, Renhao Dong, Melike Karakus, Zoltán Mics, Markus Löffler, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Enrique Cánovas, Gianaurelio Cuniberti, Mischa Bonn, Xinliang Feng, "Coordination Polymer Framework-Based On-Chip Micro-Supercapacitors with AC Line-Filtering Performance", In Angewandte Chemie International Edition, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yanshan Huang, Dongqing Wu, Arezoo Dianat, Manferd Bobeth, Tao Huang, Yiyong Mai, Fan Zhang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "Bipolar nitrogen-doped graphene frameworks as high-performance cathodes for lithium ion batteries", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Martin Pfeffermann, Michael Wuttke, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Shape-Persistent Graphite Replica of Metal Wires", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 4, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Ji Ma, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Efficient Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting by a 3D Nanostructured Carbon Supported on Flexible Exfoliated Graphene Foil", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 3, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Feng Zhu, Faxing Wang, Jinhui Wang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Stimulus-Responsive Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density and Reversible Electrochromic Window", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 7, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Dmitry Skidin, Faxing Wang, Yubin Fu, Akimitsu Narita, Matteo Tommasini, Francesca Moresco, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Persulfurated Coronene: A New Generation of “Sulflower”", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society, vol. 139, no. 6, pp. 2168–2171, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Leopold Talirz, Hajo Söde, Tim Dumslaff, Shiyong Wang, Juan Ramon Sanchez-Valencia, Jia Liu, Prashant Shinde, Carlo A Pignedoli, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Nicholas C. Plumb, Ming Shi, Xinliang Feng, "On-Surface Synthesis and Characterization of 9-Atom Wide Armchair Graphene Nanoribbons", In ACS nano, ACS Publications, vol. 11, no. 2, pp. 1380–1388, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Ting Hu, Lei Shi, Stavroula Sfaelou, Ulrike Polnick, Michael Forster, Thomas Pichler, Thomas Riedl, Xinliang Feng, others, "2D Heterostructures Derived from MoS2-Templated, Cobalt-Containing Conjugated Microporous Polymer Sandwiches for the Oxygen Reduction Reaction and Electrochemical Energy Storage", In ChemElectroChem, Wiley Online Library, vol. 4, no. 3, pp. 709–715, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian X Lian, Yi Liu, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco A Squillaci, Gabriele D’Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samori, Emanuele Orgiu, "Periodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on graphene", In Nature Communications, Nature Publishing Group, vol. 8, pp. 14767, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Junzhi Liu, Martin Baumgarten, Yubin Fu, Yuan-Zhi Tan, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Hartmut Komber, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "A Stable Saddle-Shaped Polycyclic Hydrocarbon with an Open-Shell Singlet Ground State", In Angewandte Chemie, vol. 129, no. 12, pp. 3328–3332, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Zhikun Zheng, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Soft-Template Construction of 3D Macroporous Polypyrrole Scaffolds", In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Sheng Yang, Hao Lu, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "High Power In-Plane Micro-Supercapacitors Based on Mesoporous Polyaniline Patterned Graphene", In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Haiqing Liu, Yanping Tang, Chi Wang, Zhixiao Xu, Chongqing Yang, Tao Huang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "A Lyotropic Liquid-Crystal-Based Assembly Avenue toward Highly Oriented Vanadium Pentoxide/Graphene Films for Flexible Energy Storage", In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Nils Richter, Yenny R Hernandez, Sebastian Schweitzer, June-Seo Kim, Ajit Kumar Patra, Jan Englert, Ingo Lieberwirth, Andrea Liscio, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng, Andreas Hirsch, Klaus Müllen, Mathias Kläui, "Robust Two-Dimensional Electronic Properties in Three-Dimensional Microstructures of Rotationally Stacked Turbostratic Graphene", In Physical Review Applied, APS, vol. 7, no. 2, pp. 024022, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Fugui Xu, Dongdong Wu, Yinjuan Huang, Hao Wei, Yong Gao, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai, "Multi-Dimensional Self-Assembly of a Dual-Responsive ABC Miktoarm Star Terpolymer", In ACS Macro Letters, ACS Publications, vol. 6, pp. 426–430, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chenbao Lu, Diana Tranca, Jian Zhang, Fermín Rodríguez Hernández, Yuezeng Su, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng, "Molybdenum Carbide-Embedded Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Water Splitting in Alkaline Media", In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Okan Deniz, Carlos Sánchez-Sánchez, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Neerav Kharche, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Revealing the Electronic Structure of Silicon Intercalated Armchair Graphene Nanoribbons by Scanning Tunneling Spectroscopy", In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Andrea Candini, Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Domenica Convertino, Camilla Coletti, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Marco Affronte, "High Photoresponsivity in Graphene Nanoribbon Field Effect Transistor Devices Contacted With Graphene Electrodes", In The Journal of Physical Chemistry C, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Shaohua Liu, Renhao Dong, Martin R Lohe, Alfons Becker, Marco A Squillaci, Paolo Samorì, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Ultrafast Delamination of Graphite into High-Quality Graphene Using Alternating Currents", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Recent Advances in Earth-Abundant Heterogeneous Electrocatalysts for Photoelectrochemical Water Splitting", In Small Methods, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Karl Sebastian Schellhammer, Peter Machata, Gianaurelio Cuniberti, Alexey Popov, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Polycyclic heteroaromatic hydrocarbons containing a benzoisoindole core", In Organic Chemistry Frontiers, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Zhongquan Liao, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng, "Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation kinetics.", In Nature communications, vol. 8, pp. 15437, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhixing Lin, Shaohua Liu, Wenting Mao, Hao Tian, Nan Wang, Ninghe Zhang, Feng Tian, Lu Han, Xinliang Feng, Yiyong Mai, "Tunable Self-Assembly of Diblock Copolymers into Colloidal Particles with Triply Periodic Minimal Surfaces", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Giuseppe M Paternò, Qiang Chen, Xiao-Ye Wang, Junzhi Liu, Silvia G Motti, Annamaria Petrozza, Xinliang Feng, Guglielmo Lanzani, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, others, "Synthesis of Dibenzo [hi, st] ovalene and Its Amplified Spontaneous Emission in a Polystyrene Matrix", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Zhu, Jun Yang, Zhixin Xu, Jiulin Wang, Yanna NuLi, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Silicon anode protected by nitrogen-doped porous carbon shell for high-performance lithium-ion batteries", In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Gyutae Nam, Min-Gyu Kim, Tao Zhang, Kejun Liu, Xiaodong Zhuang, Jaephil Cho, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Integrated Hierarchical Cobalt Sulfide/Nickel Selenide Hybrid Nanosheets as An Efficient 3D Electrode for Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting", In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jiantong Li, Szymon Sollami Delekta, Panpan Zhang, Sheng Yang, Martin R Lohe, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Mikael Östling, "Scalable Fabrication and Integration of Graphene Micro-Supercapacitors through Full Inkjet Printing", In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zongping Chen, Hai I Wang, Nerea Bilbao, Joan Teyssandier, Thorsten Prechtl, Nicola Cavani, Alexander Tries, Roberto Biagi, Valentina De Renzi, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Steven De Feyter, Mischa Bonn, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Lateral Fusion of Chemical Vapor Deposited N= 5 Armchair Graphene Nanoribbons", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Lars Borchardt, Qi-Long Zhu, Mirian E Casco, Reinhard Berger, Xiaodong Zhuang, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, Qiang Xu, "Toward a molecular design of porous carbon materials", In Materials Today, Elsevier, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Bastian Dumslaff, Anna Naima Reuss, Manfred Wagner, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, George Fytas, Klaus Müllen, "Covalently Interlocked Cyclohexa-m-phenylenes and their Assembly: En Route to Supramolecular 3D Carbon Nanostructures", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Wen Zhang, Zongping Chen, Bo Yang, Xiao-Ye Wang, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Gabriela Borin Barin, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Hans Joachim Räder, Klaus Müllen, "Monitoring the on-surface synthesis of graphene nanoribbons by mass spectrometry", In Analytical Chemistry, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Shiyong Wang, Neerav Kharche, Eduardo Costa Girão, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Quantum Dots in Graphene Nanoribbons", In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Zhu, Xiaodong Zhuang, Jun Yang, Xinliang Feng, Shin-ichi Hirano, "Graphene-coupled nitrogen-enriched porous carbon nanosheets for energy storage", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Chang-Soo Kim, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Ternary Porous Cobalt Phosphoselenide Nanosheets: An Efficient Electrocatalyst for Electrocatalytic and Photoelectrochemical Water Splitting", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Xinliang Feng, Paul WM Blom, "Solution-Processable High-Quality Graphene for Organic Solar Cells", In ACS Applied Materials & Interfaces, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Gang Wang, Zhongquan Liao, Panpan Zhang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng, "Iridium nanoparticles anchored on 3D graphite foam as a bifunctional electrocatalyst for excellent overall water splitting in acidic solution", In Nano Energy, Elsevier, vol. 40, pp. 27–33, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yoav Y Broza, Lior Har-Shai, Raneen Jeries, John C Cancilla, Lea Glass-Marmor, Izabella Lejbkowicz, José S Torrecilla, Xuelin Yao, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Ariel Miller, Hossam Haick, "Exhaled Breath Markers for Nonimaging and Noninvasive Measures for Detection of Multiple Sclerosis", In ACS Chemical Neuroscience, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kun Xu, Xinliang Feng, Alexey A Popov, Jan J Weigand, Ilka Vincon, Peter Machata, Felix Hennersdorf, Youjia Zhou, Yubin Fu, Youjia Zhou, Reinhard Berger, "Cationic Nitrogen Doped Helical Nanographenes", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Richard Denk, Alberto Lodi Rizzini, Shudong Wang, Michael Hohage, Peter Zeppenfeld, Jinming Cai, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Zongping Chen, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Muellen, Roberto Biagi, Valentina de Renzi, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Andrea Ferretti, "Probing optical excitations in chevron-like armchair graphene nanoribbons", In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Zaichun Liu, Panpan Zhang, Hongyan Li, Wenbo Sheng, Tao Zhang, Rainer Jordan, Yuping Wu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Dual-Graphene Rechargeable Sodium Battery", In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Guangpeng Gao, Ningning Liang, Hua Geng, Wei Jiang, Huiting Fu, Jiajing Feng, Jianhui Hou, Xinliang Feng, Zhaohui Wang, "Spiro-Fused Perylene Diimide Arrays", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Jian Zhang, Sheng Yang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Vertically Aligned MoS2 Nanosheets Patterned on Electrochemically Exfoliated Graphene for High-Performance Lithium and Sodium Storage", In Advanced Energy Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Ming Cai, Fan Zhang, Chao Zhang, Chenbao Lu, Yafei He, Yang Qu, Hao Tian, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang, "Cobaloxime Anchored MoS 2 Nanosheets as Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chao Zhang, Chenbao Lu, Fan Zhang, Feng Qiu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Two-dimensional organic cathode materials for alkali-metal-ion batteries", In Journal of Energy Chemistry, Elsevier, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Pan Liu, Gang Wang, Panpan Zhang, CHEN Mingwei, Inez Weidinger, Xinliang Feng, others, "Ruthenium/Nitrogen-doped Carbon as an Electrocatalyst for Efficient Hydrogen Evolution in Alkaline Solution", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Carlos Sánchez-Sánchez, Adrien Nicolaï, Frédéric Rossel, Jinming Cai, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Vincent Meunier, "On-Surface Cyclization of ortho-Dihalotetracenes to Four and Six-membered Rings", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Qu, Chenbao Lu, Yuezeng Su, Daxiang Cui, Yafei He, Chao Zhang, Ming Cai, Fan Zhang, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang, "Hierarchical-graphene-coupled polyaniline aerogels for electrochemical energy storage", In Carbon, Elsevier, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Marcus Richter, Yuanqin He, Jonas Björk, Alexander Riss, Raju Rajesh, Manuela Garnica, Felix Hennersdorf, Jan J Weigand, Akimitsu Narita, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Willi Auwärter, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Klaus Müllen, "Exploration of pyrazine-embedded antiaromatic polycyclic hydrocarbons generated by solution and on-surface azomethine ylide homocoupling", In Nature communications, Nature Publishing Group, vol. 8, no. 1, pp. 1948, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Hao Tian, Shuyan Zhu, Fugui Xu, Wenting Mao, Hao Wei, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Growth of 2D Mesoporous Polyaniline with Controlled Pore Structures on Ultrathin MoS2 Nanosheets by Block Copolymer Self-Assembly in Solution", In ACS applied materials & interfaces, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Stavroula Sfaelou, Ming Qiu, Dirk Ferdinand Lützenkirchen-Hecht, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Chris Yuan, Xinliang Feng, Ullrich Scherf, "The Synergetic Contribution of Boron and Fe–Nx Species in Porous Carbons Towards Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction", In ACS Energy Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Dongdong Wu, Fugui Xu, Yinjuan Huang, Chuanshuang Chen, Chunyang Yu, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai, "Effect of Side Chains on the Low-Dimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based “Rod–Coil” Graft Copolymers in Solution", In Macromolecules, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marco Di Giovannantonio, Okan Deniz, José I Urgel, Roland Widmer, Thomas Dienel, Samuel Stolz, Carlos Sánchez-Sánchez, Matthias Muntwiler, Tim Dumslaff, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "On-Surface Growth Dynamics of Graphene Nanoribbons: The Role of Halogen Functionalization", In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zongping Chen, Hai I. Wang, Joan Teyssandier, Kunal S. Mali, Tim Dumslaff, Ivan Ivanov, Wen Zhang, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Hans Joachim Räder, Dmitry Turchinovich, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Akimitsu Narita, Mischa Bonn, Klaus Müllen, "Chemical Vapor Deposition Synthesis and Terahertz Photoconductivity of Low-Band-Gap N = 9 Armchair Graphene Nanoribbons", In Journal of the American Chemical Society, vol. 139, no. 10, pp. 3635-3638, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Thomas W. Chamberlain, Johannes Biskupek, Stephen T. Skowron, Alexander V. Markevich, Simon Kurasch, Oliver Reimer, Kate E. Walker, Graham A. Rance, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Maria A. Lebedeva, Alexander G. Majouga, Valentin G. Nenajdenko, Ute Kaiser, Elena Besley, Andrei N. Khlobystov, "Stop-Frame Filming and Discovery of Reactions at the Single-Molecule Level by Transmission Electron Microscopy", In ACS Nano, vol. 11, no. 3, pp. 2509-2520, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Thomas Dienel, Marco Di Giovannantonio, Gabriela Borin Barin, Neerav Kharche, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Samuel Stolz, Luis Henrique De Lima, Matthias Muntwiler, Matteo Tommasini, Vincent Meunier, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties", In Journal of the American Chemical Society, vol. 139, no. 13, pp. 4671-4674, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2016

 • Renhao Dong, Zhikun Zheng, Diana C. Tranca, Jian Zhang, Naisa Chandrasekhar, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng, "Immobilizing Molecular Metal Dithiolene-Diamine Complexes on 2D Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic H2Production", In Chemistry - A European Journal, Wiley, vol. 23, no. 10, pp. 2255–2260, Dec 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Wei Wei, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Constructing Hierarchically Hollow Core-Shell MnO2/C Hybrid Spheres for High-Performance Lithium Storage", In Small, Wiley, vol. 12, no. 29, pp. 3914–3919, Jun 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuezeng Su, Zhaoquan Yao, Fan Zhang, Hai Wang, Zoltan Mics, Enrique Cánovas, Mischa Bonn, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Sulfur-Enriched Conjugated Polymer Nanosheet Derived Sulfur and Nitrogen co-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction and Zinc-Air Battery", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 26, no. 32, pp. 5893–5902, Jun 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Matthias Meissner, Falko Sojka, Lars Matthes, Friedhelm Bechstedt, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Stefan C. B. Mannsfeld, Roman Forker, Torsten Fritz, "Flexible 2D Crystals of Polycyclic Aromatics Stabilized by Static Distortion Waves", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 10, no. 7, pp. 6474–6483, Apr 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Zhu, Jun Yang, Rongrong Miao, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Nitrogen-Enriched, Ordered Mesoporous Carbons for Potential Electrochemical Energy Storage", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Meltiani Belekoukia, Madeshwaran Sekkarapatti Ramasamy, Sheng Yang, Xinliang Feng, Georgios Paterakis, Vassilios Dracopoulos, Costas Galiotis, Panagiotis Lianos, "Electrochemically exfoliated graphene/PEDOT composite films as efficient Pt-free counter electrode for dye-sensitized solar cells", In Electrochimica Acta, Elsevier, vol. 194, pp. 110–115, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Simone Conti, Maria G del Rosso, Artur Ciesielski, Jürgen Weippert, Artur Böttcher, Yuyoung Shin, Georgian Melinte, Ovidiu Ersen, Cinzia Casiraghi, Xinliang Feng, others, "Cover Picture: Perchlorination of Coronene Enhances its Propensity for Self-Assembly on Graphene (ChemPhysChem 3/2016)", In ChemPhysChem, Wiley Online Library, vol. 17, no. 3, pp. 328–328, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhaoyang Liu, Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang, Renhao Dong, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Ultraflexible In-Plane Micro-Supercapacitors by Direct Printing of Solution-Processable Electrochemically Exfoliated Graphene", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Martin R Lohe, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "New-Generation Graphene from Electrochemical Approaches: Production and Applications", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Ali Maghsoumi, Akimitsu Narita, Renhao Dong, Xinliang Feng, Chiara Castiglioni, Klaus Müllen, Matteo Tommasini, "Edge chlorination of hexa-peri-hexabenzocoronene investigated by density functional theory and vibrational spectroscopy", In Physical Chemistry Chemical Physics, Royal Society of Chemistry, vol. 18, no. 17, pp. 11869–11878, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Shigeki Kawai, Andrea Benassi, Enrico Gnecco, Hajo Söde, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Daniele Passerone, Carlo A Pignedoli, Pascal Ruffieux, others, "Superlubricity of graphene nanoribbons on gold surfaces", In Science, American Association for the Advancement of Science, vol. 351, no. 6276, pp. 957–961, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhixiao Xu, Xiaodong Zhuang, Chongqing Yang, Jing Cao, Zhaoquan Yao, Yanping Tang, Jianzhong Jiang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "Nitrogen-Doped Porous Carbon Superstructures Derived from Hierarchical Assembly of Polyimide Nanosheets", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Martin R Lohe, Jian Zhang, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Vertically oriented cobalt selenide/NiFe layered-double-hydroxide nanosheets supported on exfoliated graphene foil: an efficient 3D electrode for overall water splitting", In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Feng Qiu, Fan Zhang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Xinyang Wang, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Triple boron-cored chromophores bearing discotic 5, 11, 17-triazatrinaphthylene-based ligands", In Organic letters, ACS Publications, vol. 18, no. 6, pp. 1398–1401, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Xinliang Feng, Junhong Chen, "Strongly Coupled Ternary Hybrid Aerogels of N-deficient Porous Graphitic-C3N4 Nanosheets/N-Doped Graphene/NiFe-Layered Double Hydroxide for Solar-Driven Photoelectrochemical Water Oxidation", In Nano letters, ACS Publications, vol. 16, no. 4, pp. 2268–2277, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • P. Fantuzzi, L. Martini, A. Candini, V. Corradini, U. del Pennino, Y. Hu, X. Feng, K. Müllen, A. Narita, M. Affronte, "Fabrication of three terminal devices by ElectroSpray deposition of graphene nanoribbons", In Carbon, Elsevier, vol. 104, pp. 112–118, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Tim Dumslaff, Bo Yang, Ali Maghsoumi, Gangamallaiah Velpula, Kunal S Mali, Chiara Castiglioni, Steven De Feyter, Matteo Tommasini, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, others, "Adding Four Extra K-Regions to Hexa-peri-hexabenzocoronene", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 14, pp. 4726–4729, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Uliana Beser, Marcel Kastler, Ali Maghsoumi, Manfred Wagner, Chiara Castiglioni, Matteo Tommasini, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "A C216-Nanographene Molecule with Defined Cavity as Extended Coronoid", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 13, pp. 4322–4325, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Tao Wang, Darius Pohl, Bernd Rellinghaus, Renhao Dong, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Interface Engineering of MoS2/Ni3S2 Heterostructures for Highly Enhanced Electrochemical Overall-Water-Splitting Activity", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 128, no. 23, pp. 6814–6819, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Silicon-Compatible Carbon-Based Micro-Supercapacitors", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, vol. 55, no. 21, pp. 6136–6138, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Silicium-kompatible Mikro-Superkondensatoren", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 128, no. 21, pp. 6244–6246, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Marco A Squillaci, Feng Qiu, Alessandro Aliprandi, Fan Zhang, Xinliang Feng, Paolo Samorì, "Direct Patterning of Organic Functional Polymers through Conventional Photolithography and Noninvasive Cross-Link Agents", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Wuxue Zhao, Fan Zhang, Yu Cao, Feng Liu, Shuai Bi, Xinliang Feng, "A Two-Dimensional Conjugated Polymer Framework with Fully sp2-bonded Carbon Skeleton", In Polymer Chemistry, Royal Society of Chemistry, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhikun Zheng, Ronny Grünker, Xinliang Feng, "Synthetic Two-Dimensional Materials: A New Paradigm of Membranes for Ultimate Separation", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Haiyan Fu, Gunther Brunklaus, Michael Forster, Yiwang Chen, Xinliang Feng, Ullrich Scherf, "Two-Dimensional Core-Shelled Porous Hybrids as Highly Efficient Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 128, no. 24, pp. 6972–6977, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Silvio Osella, Ji Ma, Reinhard Berger, David Beljonne, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Fused Dibenzo [a, m] rubicene: A New Bowl-shaped Subunit of C70 Containing Two Pentagons", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Liu Yi, Tomasz Marszalek, Wojciech Pisula, Xinliang Feng, "Derivatizing Tribenzothiophene Fused Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Tunable Optoelectronic Properties", In Chemistry–An Asian Journal, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Dual-Template Synthesis of 2D Mesoporous Polypyrrole Nanosheets with Controlled Pore Size", In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Philipp Müller, Ronny Grünker, Volodymyr Bon, Martin Pfeffermann, Irena Senkovska, Manfred S Weiss, Xinliang Feng, Stefan Kaskel, "Topological control of 3, 4-connected frameworks based on the Cu 2-paddle-wheel node: tbo or pto, and why?", In CrystEngComm, Royal Society of Chemistry, vol. 18, no. 42, pp. 8164–8171, 2016. [Bibtex & Downloads]