Publications

 • 2020

 • Hafeesudeen Sahabudeen, Haoyuan Qi, Marco Ballabio, Miroslav Položij, Selina Olthof, Rishi Shivhare, Yu Jing, SangWook Park, Kejun Liu, Tao Zhang, Ji Ma, Bernd Rellinghaus, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Mischa Bonn, Enrique Cánovas, Zhikun Zheng, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Highly Crystalline and Semiconducting Imine-Based Two-Dimensional Polymers Enabled by Interfacial Synthesis" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2019

 • Gang Wang, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Faxing Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Deming Tan, Panpan Zhang, Jian Zhang, Xinliang Feng, "A High-Voltage, Dendrite-Free, and Durable Zn–Graphite Battery" , In Advanced Materials, Wiley, pp. 1905681, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Faxing Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Deming Tan, Panpan Zhang, Jian Zhang, Xinliang Feng, "A High-Voltage, Dendrite-Free, and Durable Zn–Graphite Battery" , In Advanced Materials, Wiley, pp. 1905681, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Synthetic Engineering of Graphene Nanoribbons with Excellent Liquid-Phase Processability" , In Trends in Chemistry, Elsevier BV, vol. 1, no. 6, pp. 549–558, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Leopold Talirz, Hajo Söde, Shigeki Kawai, Pascal Ruffieux, Ernst Meyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, "Band Gap of Atomically Precise Graphene Nanoribbons as a Function of Ribbon Length and Termination" , In ChemPhysChem, Wiley, vol. 20, no. 18, pp. 2348–2353, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guowei Li, Chenguang Fu, Wujun Shi, Lin Jiao, Jiquan Wu, Qun Yang, Rana Saha, Machteld E. Kamminga, Abhay K. Srivastava, Enke Liu, Aliza N. Yazdani, Nitesh Kumar, Jian Zhang, Graeme R. Blake, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Steffen Wirth, Gudrun Auffermann, Johannes Gooth, Stuart Parkin, Vidya Madhavan, Xinliang Feng, Yan Sun, Claudia Felser, "Dirac Nodal Arc Semimetal PtSn4 : An Ideal Platform for Understanding Surface Properties and Catalysis for Hydrogen Evolution" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 37, pp. 13107–13112, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ioannis Spanos, Marc F. Tesch, Mingquan Yu, Harun Tüysüz, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Robert Schlögl, Anna K. Mechler, "Facile Protocol for Alkaline Electrolyte Purification and Its Influence on a Ni–Co Oxide Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction" , In ACS Catalysis, American Chemical Society (ACS), vol. 9, no. 9, pp. 8165–8170, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuyan Shao, Xinliang Feng, Liming Dai, Jean-Pol Dodelet, "Advancing Materials Electrochemistry for Chemical Transformation" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 31, pp. 1903622, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniele Rizzo, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Vaiva Nagyte, Ashok Keerthi, Akimitsu Narita, Uliana Beser, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Elisa Molinari, Cinzia Casiraghi, "Multiwavelength Raman spectroscopy of ultranarrow nanoribbons made by solution-mediated bottom-up approach" , In Physical Review B, American Physical Society (APS), vol. 100, no. 4, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Adrien Nicolaï, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Colin Daniels, Vincent Meunier, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Juan Ramón Sánchez-Valencia, Oliver Gröning, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "On-Surface Synthesis and Characterization of Acene-Based Nanoribbons Incorporating Four-Membered Rings" , In Chemistry – A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 52, pp. 12074–12082, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Khoa Hoang Ly, Mingchao Wang, Yulia Krupskaya, Xiaocang Han, Jichao Zhang, Jian Zhang, Vladislav Kataev, Bernd Büchner, Inez M. Weidinger, Stefan Kaskel, Pan Liu, Mingwei Chen, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Phthalocyanine-Based Layered Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework as a Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 31, pp. 10677–10682, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Khoa Hoang Ly, Mingchao Wang, Yulia Krupskaya, Xiaocang Han, Jichao Zhang, Jian Zhang, Vladislav Kataev, Bernd Büchner, Inez M. Weidinger, Stefan Kaskel, Pan Liu, Mingwei Chen, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Phthalocyanine-Based Layered Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework as a Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 31, pp. 10677–10682, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhen Zhang, Sheng Yang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Guangbo Chen, Xinliang Feng, "Mechanically strong MXene/Kevlar nanofiber composite membranes as high-performance nanofluidic osmotic power generators" , In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Wang, Vineeth Kumar Bandari, Daniil Karnaushenko, Yang Li, Fei Li, Panpan Zhang, Stefan Baunack, Dmitriy D. Karnaushenko, Christian Becker, Maryam Faghih, Tong Kang, Shengkai Duan, Minshen Zhu, Xiaodong Zhuang, Feng Zhu, Xinliang Feng, Oliver G. Schmidt, "Self-Assembly of Integrated Tubular Microsupercapacitors with Improved Electrochemical Performance and Self-Protective Function" , In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 7, pp. 8067–8075, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Shantanu Mishra, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, José I. Urgel, Alberto Fabrizio, Thorsten G. Lohr, Ji Ma, Hartmut Komber, Martin Baumgarten, Clémence Corminboeuf, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, "Open-Shell Nonbenzenoid Nanographenes Containing Two Pairs of Pentagonal and Heptagonal Rings" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 30, pp. 12011–12020, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chongqing Yang, Renhao Dong, Mao Wang, Petko St. Petkov, Zhitao Zhang, Mingchao Wang, Peng Han, Marco Ballabio, Sascha A. Bräuninger, Zhongquan Liao, Jichao Zhang, Friedrich Schwotzer, Ehrenfried Zschech, Hans-Henning Klauss, Enrique Cánovas, Stefan Kaskel, Mischa Bonn, Shengqiang Zhou, Thomas Heine, Xinliang Feng, "A semiconducting layered metal-organic framework magnet" , In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Faxing Wang, Luxin Wang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Vacancy modification of Prussian-blue nano-thin films for high energy-density micro-supercapacitors with ultralow RC time constant" , In Nano Energy, Elsevier BV, vol. 60, pp. 8–16, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Ibrahim Halil Öner, Tao Wang, Tao Zhang, Oleksandr Selyshchev, Christof Neumann, Yubin Fu, Zhongquan Liao, Shunqi Xu, Yang Hou, Andrey Turchanin, Dietrich R. T. Zahn, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Molecular Engineering of Conjugated Acetylenic Polymers for Efficient Cocatalyst-free Photoelectrochemical Water Reduction" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 30, pp. 10368–10374, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Junzhi Liu, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "Synthesis and Characterization of $\uppi$-Extended Triangulene" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 27, pp. 10621–10625, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Gabriela Borin Barin, Paolo Fantuzzi, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Camilla Coletti, Klaus Müllen, Andrea Candini, "Structure-dependent electrical properties of graphene nanoribbon devices with graphene electrodes" , In Carbon, Elsevier BV, vol. 146, pp. 36–43, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Chenbao Lu, Stavroula Sfaelou, Xiaxia Liao, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Ullrich Scherf, Xinliang Feng, "In situ nanoarchitecturing and active-site engineering toward highly efficient carbonaceous electrocatalysts" , In Nano Energy, Elsevier BV, vol. 59, pp. 207–215, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Hahn, Julian Butscher, Qingzhi An, Angelina Jocic, Olena Tverskoy, Marcus Richter, Xinliang Feng, Frank Rominger, Yana Vaynzof, Uwe H. F. Bunz, "Azaarene Dimers" , In Chemistry – A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 30, pp. 7285–7291, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Naisa Chandrasekhar, Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Silvia Paasch, Eike Brunner, Matthew Addicoat, Minghao Yu, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Crystalline, 2D Polyarylimide Cathode for Ultrastable and Ultrafast Li Storage" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 28, pp. 1901478, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Naisa Chandrasekhar, Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Silvia Paasch, Eike Brunner, Matthew Addicoat, Minghao Yu, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Crystalline, 2D Polyarylimide Cathode for Ultrastable and Ultrafast Li Storage" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 28, pp. 1901478, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Ihsan Amin, Christof Neumann, Renhao Dong, Tao Zhang, Erik Wegener, Wei-Liang Chen, Paul Förster, Hai Quang Tran, Markus Löffler, Andreas Winter, Raul D. Rodriguez, Ehrenfried Zschech, Christopher K. Ober, Xinliang Feng, Andrey Turchanin, Rainer Jordan, "Polymer Brushes on Hexagonal Boron Nitride" , In Small, Wiley, pp. 1805228, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Sreeramulu Valligatla, Mingchao Wang, Tanmay Banerjee, Nabil A. Saad, Bala Murali Krishna Mariserla, Naisa Chandrasekhar, Daniel Becker, Matthew Addicoat, Irena Senkovska, Reinhard Berger, D. Narayana Rao, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, "Nonlinear Optical Switching in Regioregular Porphyrin Covalent Organic Frameworks" , In Angewandte Chemie, Wiley, vol. 131, no. 21, pp. 6970–6974, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniel Becker, Bishnu P. Biswal, Paula Kaleńczuk, Naisa Chandrasekhar, Lars Giebeler, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Eike Brunner, Karl Leo, Arezoo Dianat, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Fully sp 2 -Carbon-Linked Crystalline Two-Dimensional Conjugated Polymers: Insight into 2D Poly(phenylenecyanovinylene) Formation and its Optoelectronic Properties" , In Chemistry – A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 26, pp. 6562–6568, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Liming Dai, Chunyi Zhi, Xinliang Feng, "Bifunctional Catalysts for Metal-Air Batteries" , In Batteries & Supercaps, Wiley, vol. 2, no. 4, pp. 270–271, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Sreeramulu Valligatla, Mingchao Wang, Tanmay Banerjee, Nabil A. Saad, Bala Murali Krishna Mariserla, Naisa Chandrasekhar, Daniel Becker, Matthew Addicoat, Irena Senkovska, Reinhard Berger, D. Narayana Rao, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, "Nonlinear Optical Switching in Regioregular Porphyrin Covalent Organic Frameworks" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 21, pp. 6896–6900, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Sheng Yang, Roberto Pineda-Gómez, Bergoi Ibarlucea, Ji Ma, Martin R. Lohe, Teuku Fawzul Akbar, Larysa Baraban, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "Electrochemically Exfoliated High-Quality 2H-MoS 2 for Multiflake Thin Film Flexible Biosensors" , In Small, Wiley, pp. 1901265, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Ihsan Amin, Christof Neumann, Renhao Dong, Tao Zhang, Erik Wegener, Wei-Liang Chen, Paul Förster, Hai Quang Tran, Markus Löffler, Andreas Winter, Raul D. Rodriguez, Ehrenfried Zschech, Christopher K. Ober, Xinliang Feng, Andrey Turchanin, Rainer Jordan, "Polymer Brushes on Hexagonal Boron Nitride" , In Small, Wiley, vol. 15, no. 19, pp. 1805228, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Qiuyu Zhang, Xinliang Feng, "Support and Interface Effects in Water-Splitting Electrocatalysts" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 31, pp. 1808167, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Andrew Fairbrother, Lukas Rotach, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Roland Hauert, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Hafeesudeen Sahabudeen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Surface-Synthesized Graphene Nanoribbons for Room Temperature Switching Devices: Substrate Transfer and ex Situ Characterization" , In ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 2, no. 4, pp. 2184–2192, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Min Gyu Kim, Pan Liu, Gyutae Nam, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Bin Yang, Jaephil Cho, Mingwei Chen, Chris Yuan, Lecheng Lei, Xinliang Feng, "Atomically dispersed nickel–nitrogen–sulfur species anchored on porous carbon nanosheets for efficient water oxidation" , In Nature Communications, Springer Nature, vol. 10, no. 1, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Christof Neumann, Tao Zhang, Markus Löffler, André Wolf, Yang Hou, Andrey Turchanin, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Poly(1,4-Diethynylbenzene) Gradient Homojunction with Enhanced Charge Carrier Separation for Photoelectrochemical Water Reduction" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 19, pp. 1900961, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Andrew Fairbrother, Lukas Rotach, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Roland Hauert, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Hafeesudeen Sahabudeen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Surface-Synthesized Graphene Nanoribbons for Room Temperature Switching Devices: Substrate Transfer and ex Situ Characterization" , In ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 2, no. 4, pp. 2184–2192, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Christof Neumann, Tao Zhang, Markus Löffler, André Wolf, Yang Hou, Andrey Turchanin, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Poly(1,4-Diethynylbenzene) Gradient Homojunction with Enhanced Charge Carrier Separation for Photoelectrochemical Water Reduction" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 19, pp. 1900961, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hauke Meeuw, Johann Körbelin, Valea Wisniewski, Ali Nia, Adrián Vázquez, Martin Lohe, Xinliang Feng, Bodo Fiedler, "Carbon Nanoparticles Impact on Processability and Physical Properties of Epoxy Resins—A Comprehensive Study Covering Rheological, Electrical, Thermo-Mechanical, and Fracture Properties (Mode I and II)" , In Polymers, MDPI AG, vol. 11, no. 2, pp. 231, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Doreen Beyer, Shiyong Wang, Carlo A. Pignedoli, Jason Melidonie, Bingkai Yuan, Can Li, Jan Wilhelm, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, "Graphene Nanoribbons Derived from Zigzag Edge-Encased Poly(para-2,9-dibenzo[bc,kl]coronenylene) Polymer Chains" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 7, pp. 2843–2846, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Beyond Activated Carbon: Graphite-Cathode-Derived Li-Ion Pseudocapacitors with High Energy and High Power Densities" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 14, pp. 1807712, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Jan J. Weigand, Alexey Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing A Pyrrolopyridazine Core" , In ChemPlusChem, Wiley, vol. 84, no. 6, pp. 613–618, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Ke Zhang, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Ji Ma, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Wojciech Pisula, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "NBN-embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing Pentagonal and Heptagonal Rings" , In Organic Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 21, no. 5, pp. 1354–1358, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Jan J. Weigand, Alexey Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing A Pyrrolopyridazine Core" , In ChemPlusChem, Wiley, vol. 84, no. 6, pp. 613–618, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Beyond Activated Carbon: Graphite-Cathode-Derived Li-Ion Pseudocapacitors with High Energy and High Power Densities" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 14, pp. 1807712, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dong Liu, Liming Dai, Xuanni Lin, Jian-Feng Chen, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiang Zhu, Sheng Dai, "Chemical Approaches to Carbon-Based Metal-Free Catalysts" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 13, pp. 1804863, Jan 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chaojun Lei, Yu Wang, Yang Hou, Pan Liu, Jian Yang, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Ming Qiu, Xinliang Feng, "Efficient alkaline hydrogen evolution on atomically dispersed Ni–Nx Species anchored porous carbon with embedded Ni nanoparticles by accelerating water dissociation kinetics" , In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 12, no. 1, pp. 149–156, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chaojun Lei, Yu Wang, Yang Hou, Pan Liu, Jian Yang, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Ming Qiu, Xinliang Feng, "Efficient alkaline hydrogen evolution on atomically dispersed Ni–Nx Species anchored porous carbon with embedded Ni nanoparticles by accelerating water dissociation kinetics" , In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry (RSC), 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Mao Wang, Faxing Wang, Deming Tan, Yang Li, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Nano-sandwiched metal hexacyanoferrate/graphene hybrid thin films for in-plane asymmetric micro-supercapacitors with ultrahigh energy density" , In Materials Horizons, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 5, pp. 1041–1049, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dmitry Skidin, Frank Eisenhut, Marcus Richter, Seddigheh Nikipar, Justus Krüger, Dmitry A. Ryndyk, Reinhard Berger, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, Francesca Moresco, "On-surface synthesis of nitrogen-doped nanographenes with 5–7 membered rings" , In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 55, no. 32, pp. 4731–4734, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Ke Zhang, Karl Sebastian Schellhammer, Yubin Fu, Hartmut Komber, Chi Xu, Alexey A. Popov, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Shengqiang Zhou, Wojciech Pisula, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Wave-shaped polycyclic hydrocarbons with controlled aromaticity" , In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 10, no. 14, pp. 4025–4031, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Mao Wang, Faxing Wang, Deming Tan, Yang Li, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Nano-sandwiched metal hexacyanoferrate/graphene hybrid thin films for in-plane asymmetric micro-supercapacitors with ultrahigh energy density" , In Materials Horizons, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 5, pp. 1041–1049, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Ke Zhang, Karl Sebastian Schellhammer, Yubin Fu, Hartmut Komber, Chi Xu, Alexey A. Popov, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Shengqiang Zhou, Wojciech Pisula, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Wave-shaped polycyclic hydrocarbons with controlled aromaticity" , In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 10, no. 14, pp. 4025–4031, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tetsuhiko Nagahara, Lucia Ganzer, V. A. Camargo Franco, Yinjuan Huang, Fugui Xu, Yiyong Mai, Giulio Cerullo, Xinliang Feng, "Two-dimensional electronic spectroscopy of graphene nanoribbons in organic solution" , In EPJ Web of Conferences (G. Cerullo and J. Ogilvie and F. Kärtner and M. Khalil and R. Li) , EDP Sciences, vol. 205, pp. 05005, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2018

 • Marcus Richter, Sebastian Hahn, Evgenia Dmitrieva, Frank Rominger, Alexey Popov, Uwe H. F. Bunz, Xinliang Feng, Reinhard Berger, "Helical Ullazine-Quinoxaline-Based Polycyclic Aromatic Hydrocarbons" , In Chemistry - A European Journal, Wiley, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Gang Wang, Bishnu P. Biswal, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Wenbo Sheng, Xiaodong Zhuang, Eike Brunner, Thomas Heine, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Nitrogen-Rich 2D sp2-Carbon-Linked Conjugated Polymer Framework as a High-Performance Cathode for Lithium-Ion Batteries" , In Angewandte Chemie, Wiley, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lorenzo Gigli, Shigeki Kawai, Roberto Guerra, Nicola Manini, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Erio Tosatti, Ernst Meyer, Andrea Vanossi, "Detachment Dynamics of Graphene Nanoribbons on Gold" , In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 1, pp. 689–697, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Thorsten G. Lohr, Carlo A. Pignedoli, Junzhi Liu, Reinhard Berger, José I. Urgel, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Tailoring Bond Topologies in Open-Shell Graphene Nanostructures" , In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 12, pp. 11917–11927, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Naresh B. Kotadiya, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom, "Improved Hole Injection into Perovskite Light-Emitting Diodes Using A Black Phosphorus Interlayer" , In Advanced Electronic Materials, Wiley, pp. 1800687, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Yang Li, Gang Wang, Faxing Wang, Sheng Yang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "Zn-Ion Hybrid Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Areal Energy Density and Long-Term Durability" , In Advanced Materials, Wiley, pp. 1806005, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Matthias Lischka, Renhao Dong, Mingchao Wang, Natalia Martsinovich, Massimo Fritton, Lukas Grossmann, Wolfgang M Heckl, Xinliang Feng, Markus Lackinger, "Competitive metal-coordination of hexaaminotriphenylene on Cu(111) by intrinsic copper versus extrinsic nickel adatoms" , In Chemistry - A European Journal, Wiley, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Jian Zhang, Faxing Wang, Lanlan Wang, Zhongquan Liao, Ehrenfried Zschech, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Cobalt-Based Metal–Organic Framework Nanoarrays as Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Rechargeable Zn-Air Batteries" , In Chemistry – A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 69, pp. 18413–18418, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Jian Zhang, Faxing Wang, Lanlan Wang, Zhongquan Liao, Ehrenfried Zschech, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Cobalt-Based Metal–Organic Framework Nanoarrays as Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Rechargeable Zn-Air Batteries" , In Chemistry – A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 69, pp. 18413–18418, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastiano Bellani, Faxing Wang, Gianluca Longoni, Leyla Najafi, Reinier Oropesa-Nuñez, Antonio E. Del Rio Castillo, Mirko Prato, Xiaodong Zhuang, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso, "WS2–Graphite Dual-Ion Batteries" , In Nano Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 18, no. 11, pp. 7155–7164, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Martin R. Lohe, Paul W. M. Blom, Xinliang Feng, "Fluoride-Free Synthesis of Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Using A Binary Aqueous System" , In Angewandte Chemie, Wiley, vol. 130, no. 47, pp. 15717–15721, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Peng Han, Himani Arora, Marco Ballabio, Melike Karakus, Zhe Zhang, Chandra Shekhar, Peter Adler, Petko St. Petkov, Artur Erbe, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Thomas Heine, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Enrique Cánovas, "High-mobility band-like charge transport in a semiconducting two-dimensional metal–organic framework" , In Nature Materials, Springer Nature America, Inc, vol. 17, no. 11, pp. 1027–1032, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dan Hou, Shuyan Zhu, Hao Tian, Hao Wei, Xinliang Feng, Yiyong Mai, "Two-Dimensional Sandwich-Structured Mesoporous Mo2C/Carbon/Graphene Nanohybrids for Efficient Hydrogen Production Electrocatalysts" , In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 10, no. 47, pp. 40800–40807, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastiano Bellani, Faxing Wang, Gianluca Longoni, Leyla Najafi, Reinier Oropesa-Nuñez, Antonio E. Del Rio Castillo, Mirko Prato, Xiaodong Zhuang, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso, "WS2–Graphite Dual-Ion Batteries" , In Nano Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 18, no. 11, pp. 7155–7164, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chao Zhang, Chenbao Lu, Shuai Bi, Yang Hou, Fan Zhang, Ming Cai, Yafei He, Silvia Paasch, Xinliang Feng, Eike Brunner, Xiaodong Zhuang, "S-enriched porous polymer derived N-doped porous carbons for electrochemical energy storage and conversion" , In Frontiers of Chemical Science and Engineering, Springer Nature America, Inc, vol. 12, no. 3, pp. 346–357, Sep 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chao Zhang, Chenbao Lu, Shuai Bi, Yang Hou, Fan Zhang, Ming Cai, Yafei He, Silvia Paasch, Xinliang Feng, Eike Brunner, Xiaodong Zhuang, "S-enriched porous polymer derived N-doped porous carbons for electrochemical energy storage and conversion" , In Frontiers of Chemical Science and Engineering, Springer Nature America, Inc, vol. 12, no. 3, pp. 346–357, Sep 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Faxing Wang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Tao Zhang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Polarity-Switchable Symmetric Graphite Batteries with High Energy and High Power Densities" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 39, pp. 1802949, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Fugui Xu, Lucia Ganzer, Franco V. A. Camargo, Tetsuhiko Nagahara, Joan Teyssandier, Hans Van Gorp, Kristoffer Basse, Lasse Arnt Straasø, Vaiva Nagyte, Cinzia Casiraghi, Michael Ryan Hansen, Steven De Feyter, Deyue Yan, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Giulio Cerullo, Yiyong Mai, "Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 33, pp. 10416–10420, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Qunhong Weng, Guodong Li, Xinliang Feng, Kornelius Nielsch, Dmitri Golberg, Oliver G. Schmidt, "Electronic and Optical Properties of 2D Materials Constructed from Light Atoms" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 46, pp. 1801600, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Faxing Wang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Tao Zhang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Polarity-Switchable Symmetric Graphite Batteries with High Energy and High Power Densities" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 39, pp. 1802949, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Fugui Xu, Lucia Ganzer, Franco V. A. Camargo, Tetsuhiko Nagahara, Joan Teyssandier, Hans Van Gorp, Kristoffer Basse, Lasse Arnt Straasø, Vaiva Nagyte, Cinzia Casiraghi, Michael Ryan Hansen, Steven De Feyter, Deyue Yan, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Giulio Cerullo, Yiyong Mai, "Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 33, pp. 10416–10420, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Qunhong Weng, Guodong Li, Xinliang Feng, Kornelius Nielsch, Dmitri Golberg, Oliver G. Schmidt, "Electronic and Optical Properties of 2D Materials Constructed from Light Atoms" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 46, pp. 1801600, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Guangbo Chen, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Carbon-Rich Nanomaterials: Fascinating Hydrogen and Oxygen Electrocatalysts" , In Advanced Materials, Wiley, pp. 1800528, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Zhitao Zhang, Diana C. Tranca, Shengqiang Zhou, Mingchao Wang, Peter Adler, Zhongquan Liao, Feng Liu, Yan Sun, Wujun Shi, Zhe Zhang, Ehrenfried Zschech, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Xinliang Feng, "A coronene-based semiconducting two-dimensional metal-organic framework with ferromagnetic behavior" , In Nature Communications, Springer Nature, vol. 9, no. 1, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, José I. Urgel, Gabriela Borin Barin, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Alberto Milani, Matteo Tommasini, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Bottom-Up Synthesis of Heteroatom-Doped Chiral Graphene Nanoribbons" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 29, pp. 9104–9107, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao, "Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature" , In Nano Research, Springer Nature America, Inc, vol. 11, no. 12, pp. 6190–6196, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao, "Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature" , In Nano Research, Springer Nature America, Inc, vol. 11, no. 12, pp. 6190–6196, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Feng Zhou, Haibo Huang, Chuanhai Xiao, Shuanghao Zheng, Xiaoyu Shi, Jieqiong Qin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Zhong-Shuai Wu, "Electrochemically Scalable Production of Fluorine-Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-Based Microsupercapacitors" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 26, pp. 8198–8205, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guowei Li, Yan Sun, Jiancun Rao, Jiquan Wu, Anil Kumar, Qiu Nan Xu, Chenguang Fu, Enke Liu, Graeme R. Blake, Peter Werner, Baiqi Shao, Kai Liu, Stuart Parkin, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Sz-Chian Liou, Gudrun Auffermann, Jian Zhang, Claudia Felser, Xinliang Feng, "Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media" , In Advanced Energy Materials, Wiley, pp. 1801258, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Tao Zhang, Xinliang Feng, "Interface-Assisted Synthesis of 2D Materials: Trend and Challenges" , In Chemical Reviews, American Chemical Society (ACS), vol. 118, no. 13, pp. 6189–6235, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Naisa Chandrasekhar, Jensheer Shamsudeen Seenath, Silvia Paasch, Susanne Machill, Felix Hennersdorf, Eike Brunner, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Exploration of Thiazolo[5,4-d ]thiazole Linkages in Conjugated Porous Organic Polymers for Chemoselective Molecular Sieving" , In Chemistry - A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 42, pp. 10868–10875, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Cheng Zeng, Chengyi Xiao, Xinliang Feng, Lei Zhang, Wei Jiang, Zhaohui Wang, "Electron-Transporting Bis(heterotetracenes) with Tunable Helical Packing" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • M. R. Ajayakumar, Yubin Fu, Ji Ma, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Jan J. Weigand, Alexey Alfonsov, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Toward Full Zigzag-Edged Nanographenes: peri-Tetracene and Its Corresponding Circumanthracene" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 20, pp. 6240–6244, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jason Melidonie, Junzhi Liu, Yubin Fu, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Pyrene-Fused s-Indacene" , In The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS), vol. 83, no. 12, pp. 6633–6639, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yunbin Hu, Peng Xie, Marzio De Corato, Alice Ruini, Shen Zhao, Felix Meggendorfer, Lasse Arnt Straasø, Loic Rondin, Patrick Simon, Juan Li, Jonathan J. Finley, Michael Ryan Hansen, Jean-Sébastien Lauret, Elisa Molinari, Xinliang Feng, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Bandgap Engineering of Graphene Nanoribbons by Control over Structural Distortion" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 25, pp. 7803–7809, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xinliang Feng, Dieter Schlüter, "Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Hongliu Yang, Jian Zhang, Panpan Zhang, Gang Wang, Xiaodong Zhuang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "A Dual-Stimuli-Responsive Sodium-Bromine Battery with Ultrahigh Energy Density" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 23, pp. 1800028, Apr 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Yang Hou, Volodymyr Dzhagan, Zhongquan Liao, Guoliang Chai, Markus Löffler, Davide Olianas, Alberto Milani, Shunqi Xu, Matteo Tommasini, Dietrich R. T. Zahn, Zhikun Zheng, Ehrenfried Zschech, Rainer Jordan, Xinliang Feng, "Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes" , In Nature Communications, Springer Nature, vol. 9, no. 1, Mar 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Yang Hou, Volodymyr Dzhagan, Zhongquan Liao, Guoliang Chai, Markus Löffler, Davide Olianas, Alberto Milani, Shunqi Xu, Matteo Tommasini, Dietrich R. T. Zahn, Zhikun Zheng, Ehrenfried Zschech, Rainer Jordan, Xinliang Feng, "Copper-surface-mediated synthesis of acetylenic carbon-rich nanofibers for active metal-free photocathodes" , In Nature Communications, Springer Nature, vol. 9, no. 1, Mar 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minghao Yu, Jungang Wang, Debao Li, Deming Tan, Markus Löffler, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Self-Activating, Capacitive Anion Intercalation Enables High-Power Graphite Cathodes" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 20, pp. 1800533, Mar 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhenyuan Xia, Ryota Kabe, Andrea Liscio, Alessandro Kovtun, Emanuele Treossi, Xinliang Feng, Vincenzo Palermo, "Graphene-Pyrene Nanocomposites Obtained Using Azide Chemistry" , In Journal of Nanoscience and Nanotechnology, American Scientific Publishers, vol. 18, no. 2, pp. 1290–1295, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Wei-Tao Dou, Fugui Xu, Hong-Bo Ru, Qiuyu Gong, Dongqing Wu, Deyue Yan, He Tian, Xiao-Peng He, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Supramolecular Nanostructures of Structurally Defined Graphene Nanoribbons in Aqueous Phase" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Gert-Jan AH Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul WM Blom, "Hybrid Silver Nanowire and Graphene-Based Solution-Processed Transparent Electrode for Organic Optoelectronics" , In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Shuyan Zhu, Hao Tian, Nan Wang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Patterning Graphene Surfaces with Iron-Oxide-Embedded Mesoporous Polypyrrole and Derived N-Doped Carbon of Tunable Pore Size" , In Small, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Okan Deniz, CARLOS SANCHEZ SANCHEZ, Rached Jaafar, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Xinliang Feng, K. Muellen, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Electronic characterization of silicon intercalated chevron graphene nanoribbons on Au (111)" , In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Jonas Heidler, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Kamal Asadi, "Ferroelectric field-effect transistors based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene" , In Solid-State Electronics, Elsevier, vol. 144, pp. 90–94, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Ke Zhang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Martin R Lohe, Ehrenfried Zschech, Paul WM Blom, Wojciech Pisula, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "A Delamination Strategy for Thinly Layered Defect-Free High-Mobility Black Phosphorus Flakes" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 130, no. 17, pp. 4767–4771, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minghao Yu, Jungang Wang, Debao Li, Deming Tan, Markus Löffler, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Self-Activating, Capacitive Anion Intercalation Enables High-Power Graphite Cathodes" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 30, no. 20, pp. 1800533, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Jinhui Wang, Wenbo Sheng, Faxing Wang, Jian Zhang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Rainer Jordan, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Thermoswitchable on-chip microsupercapacitors: one potential self-protection solution for electronic devices" , In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Sven Grätz, Doreen Beyer, Valeriya Tkachova, Sarah Hellmann, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Lars Borchardt, "The mechanochemical Scholl reaction–a solvent-free and versatile graphitization tool" , In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Hao Tian, Nan Wang, Fugui Xu, Pengfei Zhang, Dan Hou, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Nitrogen-doped carbon nanosheets and nanoflowers with holey mesopores for efficient oxygen reduction catalysis" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 22, pp. 10354–10360, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Oliver Gröning, Shiyong Wang, Xuelin Yao, Carlo A Pignedoli, Gabriela Borin Barin, Colin Daniels, Andrew Cupo, Vincent Meunier, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Engineering of robust topological quantum phases in graphene nanoribbons" , In arXiv preprint arXiv:1805.06635, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Faxing Wang, Minghao Yu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Two-dimensional materials for miniaturized energy storage devices: from individual devices to smart integrated systems" , In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 47, no. 19, pp. 7426–7451, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2017

 • Kang Cui, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Michael Walter, Steven De Feyter, Stijn F. L. Mertens, "Reversible Anion-Driven Switching of an Organic 2D Crystal at a Solid-Liquid Interface" , In Small, Wiley, vol. 13, no. 46, pp. 1702379, Sep 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • S. Zhao, L. Rondin, G. Delport, C. Voisin, U. Beser, Y. Hu, X. Feng, K. Müllen, A. Narita, S. Campidelli, J.S. Lauret, "Fluorescence from graphene nanoribbons of well-defined structure" , In Carbon, Elsevier BV, vol. 119, pp. 235–240, Aug 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Ji Ma, Ke Zhang, Prince Ravat, Peter Machata, Stanislav Avdoshenko, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Wojciech Pisula, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "$\uppi$-Extended and Curved Antiaromatic Polycyclic Hydrocarbons" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 139, no. 22, pp. 7513–7521, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shuang Li, Chong Cheng, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, Arne Thomas, "2D Porous Carbons prepared from Layered Organic-Inorganic Hybrids and their Use as Oxygen-Reduction Electrocatalysts" , In Advanced Materials, Wiley, vol. 29, no. 28, pp. 1700707, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Supercapacitors: Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Thiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance (Adv. Mater. 3/2017)" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 3, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chongqing Yang, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Sai Sun, Renhao Dong, Melike Karakus, Zoltán Mics, Markus Löffler, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Enrique Cánovas, Gianaurelio Cuniberti, Mischa Bonn, Xinliang Feng, "Coordination Polymer Framework-Based On-Chip Micro-Supercapacitors with AC Line-Filtering Performance" , In Angewandte Chemie International Edition, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yanshan Huang, Dongqing Wu, Arezoo Dianat, Manferd Bobeth, Tao Huang, Yiyong Mai, Fan Zhang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "Bipolar nitrogen-doped graphene frameworks as high-performance cathodes for lithium ion batteries" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Martin Pfeffermann, Michael Wuttke, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Shape-Persistent Graphite Replica of Metal Wires" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 4, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Ji Ma, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Efficient Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting by a 3D Nanostructured Carbon Supported on Flexible Exfoliated Graphene Foil" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 3, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Feng Zhu, Faxing Wang, Jinhui Wang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Stimulus-Responsive Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density and Reversible Electrochromic Window" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 7, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Dmitry Skidin, Faxing Wang, Yubin Fu, Akimitsu Narita, Matteo Tommasini, Francesca Moresco, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Persulfurated Coronene: A New Generation of “Sulflower”" , In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society, vol. 139, no. 6, pp. 2168–2171, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Leopold Talirz, Hajo Söde, Tim Dumslaff, Shiyong Wang, Juan Ramon Sanchez-Valencia, Jia Liu, Prashant Shinde, Carlo A Pignedoli, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Nicholas C. Plumb, Ming Shi, Xinliang Feng, "On-Surface Synthesis and Characterization of 9-Atom Wide Armchair Graphene Nanoribbons" , In ACS nano, ACS Publications, vol. 11, no. 2, pp. 1380–1388, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Ting Hu, Lei Shi, Stavroula Sfaelou, Ulrike Polnick, Michael Forster, Thomas Pichler, Thomas Riedl, Xinliang Feng, others, "2D Heterostructures Derived from MoS2-Templated, Cobalt-Containing Conjugated Microporous Polymer Sandwiches for the Oxygen Reduction Reaction and Electrochemical Energy Storage" , In ChemElectroChem, Wiley Online Library, vol. 4, no. 3, pp. 709–715, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian X Lian, Yi Liu, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco A Squillaci, Gabriele D’Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samori, Emanuele Orgiu, "Periodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on graphene" , In Nature Communications, Nature Publishing Group, vol. 8, pp. 14767, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Junzhi Liu, Martin Baumgarten, Yubin Fu, Yuan-Zhi Tan, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Hartmut Komber, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "A Stable Saddle-Shaped Polycyclic Hydrocarbon with an Open-Shell Singlet Ground State" , In Angewandte Chemie, vol. 129, no. 12, pp. 3328–3332, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Zhikun Zheng, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Soft-Template Construction of 3D Macroporous Polypyrrole Scaffolds" , In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Sheng Yang, Hao Lu, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "High Power In-Plane Micro-Supercapacitors Based on Mesoporous Polyaniline Patterned Graphene" , In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Haiqing Liu, Yanping Tang, Chi Wang, Zhixiao Xu, Chongqing Yang, Tao Huang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "A Lyotropic Liquid-Crystal-Based Assembly Avenue toward Highly Oriented Vanadium Pentoxide/Graphene Films for Flexible Energy Storage" , In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zongping Chen, Hai I Wang, Joan Teyssandier, Kunal S Mali, Tim Dumslaff, Ivan Ivanov, Wen Zhang, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Hans Joachim Räder, Dmitry Turchinovich, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Matthias Kläui, Akimitsu Narita, Mischa Bonn, Klaus Müllen, "Chemical Vapor Deposition Synthesis and Terahertz Photoconductivity of Low-Band-Gap N= 9 Armchair Graphene Nanoribbons" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Nils Richter, Yenny R Hernandez, Sebastian Schweitzer, June-Seo Kim, Ajit Kumar Patra, Jan Englert, Ingo Lieberwirth, Andrea Liscio, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng, Andreas Hirsch, Klaus Müllen, Mathias Kläui, "Robust Two-Dimensional Electronic Properties in Three-Dimensional Microstructures of Rotationally Stacked Turbostratic Graphene" , In Physical Review Applied, APS, vol. 7, no. 2, pp. 024022, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Thomas W Chamberlain, Johannes Biskupek, Stephen T Skowron, Alexander V Markevich, Simon Kurasch, Oliver Reimer, Kate Walker, Graham A Rance, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Maria A. Lebedeva, Alexander G. Majouga, Valentin G. Nenajdenko, Ute Kaiser, Elena Besley, Andrei N. Khlobystov, "Stop-frame filming and discovery of reactions at the single-molecule level by transmission electron microscopy" , In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Fugui Xu, Dongdong Wu, Yinjuan Huang, Hao Wei, Yong Gao, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai, "Multi-Dimensional Self-Assembly of a Dual-Responsive ABC Miktoarm Star Terpolymer" , In ACS Macro Letters, ACS Publications, vol. 6, pp. 426–430, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Thomas Dienel, Marco Di Giovannantonio, Gabriela Borin Barin, Neerav Kharche, Okan Deniz, José I Urgel, Roland Widmer, Samuel Stolz, Luis Henrique De Lima, Matthias Muntwiler, Matteo Tommasini, Vincent Meunier, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chenbao Lu, Diana Tranca, Jian Zhang, Fermín Rodríguez Hernández, Yuezeng Su, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng, "Molybdenum Carbide-Embedded Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Water Splitting in Alkaline Media" , In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Okan Deniz, Carlos Sánchez-Sánchez, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Neerav Kharche, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Revealing the Electronic Structure of Silicon Intercalated Armchair Graphene Nanoribbons by Scanning Tunneling Spectroscopy" , In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Andrea Candini, Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Domenica Convertino, Camilla Coletti, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Marco Affronte, "High Photoresponsivity in Graphene Nanoribbon Field Effect Transistor Devices Contacted With Graphene Electrodes" , In The Journal of Physical Chemistry C, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Shaohua Liu, Renhao Dong, Martin R Lohe, Alfons Becker, Marco A Squillaci, Paolo Samorì, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Ultrafast Delamination of Graphite into High-Quality Graphene Using Alternating Currents" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Recent Advances in Earth-Abundant Heterogeneous Electrocatalysts for Photoelectrochemical Water Splitting" , In Small Methods, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Karl Sebastian Schellhammer, Peter Machata, Gianaurelio Cuniberti, Alexey Popov, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Polycyclic heteroaromatic hydrocarbons containing a benzoisoindole core" , In Organic Chemistry Frontiers, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Zhongquan Liao, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng, "Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation kinetics." , In Nature communications, vol. 8, pp. 15437, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhixing Lin, Shaohua Liu, Wenting Mao, Hao Tian, Nan Wang, Ninghe Zhang, Feng Tian, Lu Han, Xinliang Feng, Yiyong Mai, "Tunable Self-Assembly of Diblock Copolymers into Colloidal Particles with Triply Periodic Minimal Surfaces" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Giuseppe M Paternò, Qiang Chen, Xiao-Ye Wang, Junzhi Liu, Silvia G Motti, Annamaria Petrozza, Xinliang Feng, Guglielmo Lanzani, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, others, "Synthesis of Dibenzo [hi, st] ovalene and Its Amplified Spontaneous Emission in a Polystyrene Matrix" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Shuang Li, Chong Cheng, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, Arne Thomas, "2D Porous Carbons prepared from Layered Organic–Inorganic Hybrids and their Use as Oxygen-Reduction Electrocatalysts" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Zhu, Jun Yang, Zhixin Xu, Jiulin Wang, Yanna NuLi, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Silicon anode protected by nitrogen-doped porous carbon shell for high-performance lithium-ion batteries" , In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Gyutae Nam, Min-Gyu Kim, Tao Zhang, Kejun Liu, Xiaodong Zhuang, Jaephil Cho, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Integrated Hierarchical Cobalt Sulfide/Nickel Selenide Hybrid Nanosheets as An Efficient 3D Electrode for Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting" , In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jiantong Li, Szymon Sollami Delekta, Panpan Zhang, Sheng Yang, Martin R Lohe, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Mikael Östling, "Scalable Fabrication and Integration of Graphene Micro-Supercapacitors through Full Inkjet Printing" , In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zongping Chen, Hai I Wang, Nerea Bilbao, Joan Teyssandier, Thorsten Prechtl, Nicola Cavani, Alexander Tries, Roberto Biagi, Valentina De Renzi, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Steven De Feyter, Mischa Bonn, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Lateral Fusion of Chemical Vapor Deposited N= 5 Armchair Graphene Nanoribbons" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Lars Borchardt, Qi-Long Zhu, Mirian E Casco, Reinhard Berger, Xiaodong Zhuang, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, Qiang Xu, "Toward a molecular design of porous carbon materials" , In Materials Today, Elsevier, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Bastian Dumslaff, Anna Naima Reuss, Manfred Wagner, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, George Fytas, Klaus Müllen, "Covalently Interlocked Cyclohexa-m-phenylenes and their Assembly: En Route to Supramolecular 3D Carbon Nanostructures" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Wen Zhang, Zongping Chen, Bo Yang, Xiao-Ye Wang, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Gabriela Borin Barin, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Hans Joachim Räder, Klaus Müllen, "Monitoring the on-surface synthesis of graphene nanoribbons by mass spectrometry" , In Analytical Chemistry, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Shiyong Wang, Neerav Kharche, Eduardo Costa Girão, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Quantum Dots in Graphene Nanoribbons" , In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Zhu, Xiaodong Zhuang, Jun Yang, Xinliang Feng, Shin-ichi Hirano, "Graphene-coupled nitrogen-enriched porous carbon nanosheets for energy storage" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Chang-Soo Kim, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Ternary Porous Cobalt Phosphoselenide Nanosheets: An Efficient Electrocatalyst for Electrocatalytic and Photoelectrochemical Water Splitting" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Xinliang Feng, Paul WM Blom, "Solution-Processable High-Quality Graphene for Organic Solar Cells" , In ACS Applied Materials & Interfaces, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Gang Wang, Zhongquan Liao, Panpan Zhang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng, "Iridium nanoparticles anchored on 3D graphite foam as a bifunctional electrocatalyst for excellent overall water splitting in acidic solution" , In Nano Energy, Elsevier, vol. 40, pp. 27–33, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yoav Y Broza, Lior Har-Shai, Raneen Jeries, John C Cancilla, Lea Glass-Marmor, Izabella Lejbkowicz, José S Torrecilla, Xuelin Yao, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Ariel Miller, Hossam Haick, "Exhaled Breath Markers for Nonimaging and Noninvasive Measures for Detection of Multiple Sclerosis" , In ACS Chemical Neuroscience, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kang Cui, Kunal S Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Michael Walter, Steven Feyter, Stijn FL Mertens, "Reversible Anion-Driven Switching of an Organic 2D Crystal at a Solid–Liquid Interface" , In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kun Xu, Xinliang Feng, Alexey A Popov, Jan J Weigand, Ilka Vincon, Peter Machata, Felix Hennersdorf, Youjia Zhou, Yubin Fu, Youjia Zhou, Reinhard Berger, "Cationic Nitrogen Doped Helical Nanographenes" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Richard Denk, Alberto Lodi Rizzini, Shudong Wang, Michael Hohage, Peter Zeppenfeld, Jinming Cai, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Zongping Chen, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Muellen, Roberto Biagi, Valentina de Renzi, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Andrea Ferretti, "Probing optical excitations in chevron-like armchair graphene nanoribbons" , In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Zaichun Liu, Panpan Zhang, Hongyan Li, Wenbo Sheng, Tao Zhang, Rainer Jordan, Yuping Wu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Dual-Graphene Rechargeable Sodium Battery" , In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Guangpeng Gao, Ningning Liang, Hua Geng, Wei Jiang, Huiting Fu, Jiajing Feng, Jianhui Hou, Xinliang Feng, Zhaohui Wang, "Spiro-Fused Perylene Diimide Arrays" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Jian Zhang, Sheng Yang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Vertically Aligned MoS2 Nanosheets Patterned on Electrochemically Exfoliated Graphene for High-Performance Lithium and Sodium Storage" , In Advanced Energy Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Ming Cai, Fan Zhang, Chao Zhang, Chenbao Lu, Yafei He, Yang Qu, Hao Tian, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang, "Cobaloxime Anchored MoS 2 Nanosheets as Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chao Zhang, Chenbao Lu, Fan Zhang, Feng Qiu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Two-dimensional organic cathode materials for alkali-metal-ion batteries" , In Journal of Energy Chemistry, Elsevier, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Pan Liu, Gang Wang, Panpan Zhang, CHEN Mingwei, Inez Weidinger, Xinliang Feng, others, "Ruthenium/Nitrogen-doped Carbon as an Electrocatalyst for Efficient Hydrogen Evolution in Alkaline Solution" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Carlos Sánchez-Sánchez, Adrien Nicolaï, Frédéric Rossel, Jinming Cai, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Vincent Meunier, "On-Surface Cyclization of ortho-Dihalotetracenes to Four and Six-membered Rings" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Qu, Chenbao Lu, Yuezeng Su, Daxiang Cui, Yafei He, Chao Zhang, Ming Cai, Fan Zhang, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang, "Hierarchical-graphene-coupled polyaniline aerogels for electrochemical energy storage" , In Carbon, Elsevier, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Marcus Richter, Yuanqin He, Jonas Björk, Alexander Riss, Raju Rajesh, Manuela Garnica, Felix Hennersdorf, Jan J Weigand, Akimitsu Narita, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Willi Auwärter, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Klaus Müllen, "Exploration of pyrazine-embedded antiaromatic polycyclic hydrocarbons generated by solution and on-surface azomethine ylide homocoupling" , In Nature communications, Nature Publishing Group, vol. 8, no. 1, pp. 1948, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Hao Tian, Shuyan Zhu, Fugui Xu, Wenting Mao, Hao Wei, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Growth of 2D Mesoporous Polyaniline with Controlled Pore Structures on Ultrathin MoS2 Nanosheets by Block Copolymer Self-Assembly in Solution" , In ACS applied materials & interfaces, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Stavroula Sfaelou, Ming Qiu, Dirk Ferdinand Lützenkirchen-Hecht, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Chris Yuan, Xinliang Feng, Ullrich Scherf, "The Synergetic Contribution of Boron and Fe–Nx Species in Porous Carbons Towards Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction" , In ACS Energy Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Dongdong Wu, Fugui Xu, Yinjuan Huang, Chuanshuang Chen, Chunyang Yu, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai, "Effect of Side Chains on the Low-Dimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based “Rod–Coil” Graft Copolymers in Solution" , In Macromolecules, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marco Di Giovannantonio, Okan Deniz, José I Urgel, Roland Widmer, Thomas Dienel, Samuel Stolz, Carlos Sánchez-Sánchez, Matthias Muntwiler, Tim Dumslaff, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "On-Surface Growth Dynamics of Graphene Nanoribbons: The Role of Halogen Functionalization" , In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zongping Chen, Hai I. Wang, Joan Teyssandier, Kunal S. Mali, Tim Dumslaff, Ivan Ivanov, Wen Zhang, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Hans Joachim Räder, Dmitry Turchinovich, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Akimitsu Narita, Mischa Bonn, Klaus Müllen, "Chemical Vapor Deposition Synthesis and Terahertz Photoconductivity of Low-Band-Gap N = 9 Armchair Graphene Nanoribbons" , In Journal of the American Chemical Society, vol. 139, no. 10, pp. 3635-3638, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Thomas W. Chamberlain, Johannes Biskupek, Stephen T. Skowron, Alexander V. Markevich, Simon Kurasch, Oliver Reimer, Kate E. Walker, Graham A. Rance, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Maria A. Lebedeva, Alexander G. Majouga, Valentin G. Nenajdenko, Ute Kaiser, Elena Besley, Andrei N. Khlobystov, "Stop-Frame Filming and Discovery of Reactions at the Single-Molecule Level by Transmission Electron Microscopy" , In ACS Nano, vol. 11, no. 3, pp. 2509-2520, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Thomas Dienel, Marco Di Giovannantonio, Gabriela Borin Barin, Neerav Kharche, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Samuel Stolz, Luis Henrique De Lima, Matthias Muntwiler, Matteo Tommasini, Vincent Meunier, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties" , In Journal of the American Chemical Society, vol. 139, no. 13, pp. 4671-4674, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2016

 • Renhao Dong, Zhikun Zheng, Diana C. Tranca, Jian Zhang, Naisa Chandrasekhar, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng, "Immobilizing Molecular Metal Dithiolene-Diamine Complexes on 2D Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic H2Production" , In Chemistry - A European Journal, Wiley, vol. 23, no. 10, pp. 2255–2260, Dec 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Wei Wei, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Constructing Hierarchically Hollow Core-Shell MnO2/C Hybrid Spheres for High-Performance Lithium Storage" , In Small, Wiley, vol. 12, no. 29, pp. 3914–3919, Jun 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuezeng Su, Zhaoquan Yao, Fan Zhang, Hai Wang, Zoltan Mics, Enrique Cánovas, Mischa Bonn, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Sulfur-Enriched Conjugated Polymer Nanosheet Derived Sulfur and Nitrogen co-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction and Zinc-Air Battery" , In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 26, no. 32, pp. 5893–5902, Jun 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Matthias Meissner, Falko Sojka, Lars Matthes, Friedhelm Bechstedt, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Stefan CB Mannsfeld, Roman Forker, Torsten Fritz, "Flexible 2D Crystals of Polycyclic Aromatics Stabilized by Static Distortion Waves" , In ACS nano, ACS Publications, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Zhu, Jun Yang, Rongrong Miao, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Nitrogen-Enriched, Ordered Mesoporous Carbons for Potential Electrochemical Energy Storage" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Meltiani Belekoukia, Madeshwaran Sekkarapatti Ramasamy, Sheng Yang, Xinliang Feng, Georgios Paterakis, Vassilios Dracopoulos, Costas Galiotis, Panagiotis Lianos, "Electrochemically exfoliated graphene/PEDOT composite films as efficient Pt-free counter electrode for dye-sensitized solar cells" , In Electrochimica Acta, Elsevier, vol. 194, pp. 110–115, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Simone Conti, Maria G del Rosso, Artur Ciesielski, Jürgen Weippert, Artur Böttcher, Yuyoung Shin, Georgian Melinte, Ovidiu Ersen, Cinzia Casiraghi, Xinliang Feng, others, "Cover Picture: Perchlorination of Coronene Enhances its Propensity for Self-Assembly on Graphene (ChemPhysChem 3/2016)" , In ChemPhysChem, Wiley Online Library, vol. 17, no. 3, pp. 328–328, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhaoyang Liu, Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang, Renhao Dong, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Ultraflexible In-Plane Micro-Supercapacitors by Direct Printing of Solution-Processable Electrochemically Exfoliated Graphene" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Martin R Lohe, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "New-Generation Graphene from Electrochemical Approaches: Production and Applications" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Ali Maghsoumi, Akimitsu Narita, Renhao Dong, Xinliang Feng, Chiara Castiglioni, Klaus Müllen, Matteo Tommasini, "Edge chlorination of hexa-peri-hexabenzocoronene investigated by density functional theory and vibrational spectroscopy" , In Physical Chemistry Chemical Physics, Royal Society of Chemistry, vol. 18, no. 17, pp. 11869–11878, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Shigeki Kawai, Andrea Benassi, Enrico Gnecco, Hajo Söde, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Daniele Passerone, Carlo A Pignedoli, Pascal Ruffieux, others, "Superlubricity of graphene nanoribbons on gold surfaces" , In Science, American Association for the Advancement of Science, vol. 351, no. 6276, pp. 957–961, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhixiao Xu, Xiaodong Zhuang, Chongqing Yang, Jing Cao, Zhaoquan Yao, Yanping Tang, Jianzhong Jiang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "Nitrogen-Doped Porous Carbon Superstructures Derived from Hierarchical Assembly of Polyimide Nanosheets" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Martin R Lohe, Jian Zhang, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Vertically oriented cobalt selenide/NiFe layered-double-hydroxide nanosheets supported on exfoliated graphene foil: an efficient 3D electrode for overall water splitting" , In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Feng Qiu, Fan Zhang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Xinyang Wang, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Triple boron-cored chromophores bearing discotic 5, 11, 17-triazatrinaphthylene-based ligands" , In Organic letters, ACS Publications, vol. 18, no. 6, pp. 1398–1401, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Xinliang Feng, Junhong Chen, "Strongly Coupled Ternary Hybrid Aerogels of N-deficient Porous Graphitic-C3N4 Nanosheets/N-Doped Graphene/NiFe-Layered Double Hydroxide for Solar-Driven Photoelectrochemical Water Oxidation" , In Nano letters, ACS Publications, vol. 16, no. 4, pp. 2268–2277, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • P. Fantuzzi, L. Martini, A. Candini, V. Corradini, U. del Pennino, Y. Hu, X. Feng, K. Müllen, A. Narita, M. Affronte, "Fabrication of three terminal devices by ElectroSpray deposition of graphene nanoribbons" , In Carbon, Elsevier, vol. 104, pp. 112–118, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Tim Dumslaff, Bo Yang, Ali Maghsoumi, Gangamallaiah Velpula, Kunal S Mali, Chiara Castiglioni, Steven De Feyter, Matteo Tommasini, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, others, "Adding Four Extra K-Regions to Hexa-peri-hexabenzocoronene" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 14, pp. 4726–4729, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Uliana Beser, Marcel Kastler, Ali Maghsoumi, Manfred Wagner, Chiara Castiglioni, Matteo Tommasini, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "A C216-Nanographene Molecule with Defined Cavity as Extended Coronoid" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 13, pp. 4322–4325, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Tao Wang, Darius Pohl, Bernd Rellinghaus, Renhao Dong, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Interface Engineering of MoS2/Ni3S2 Heterostructures for Highly Enhanced Electrochemical Overall-Water-Splitting Activity" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 128, no. 23, pp. 6814–6819, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Silicon-Compatible Carbon-Based Micro-Supercapacitors" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, vol. 55, no. 21, pp. 6136–6138, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Haiyan Fu, Gunther Brunklaus, Michael Forster, Yiwang Chen, Xinliang Feng, Ullrich Scherf, "Two-Dimensional Core-Shelled Porous Hybrids as Highly Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Silicium-kompatible Mikro-Superkondensatoren" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 128, no. 21, pp. 6244–6246, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Marco A Squillaci, Feng Qiu, Alessandro Aliprandi, Fan Zhang, Xinliang Feng, Paolo Samorì, "Direct Patterning of Organic Functional Polymers through Conventional Photolithography and Noninvasive Cross-Link Agents" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Wuxue Zhao, Fan Zhang, Yu Cao, Feng Liu, Shuai Bi, Xinliang Feng, "A Two-Dimensional Conjugated Polymer Framework with Fully sp2-bonded Carbon Skeleton" , In Polymer Chemistry, Royal Society of Chemistry, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhikun Zheng, Ronny Grünker, Xinliang Feng, "Synthetic Two-Dimensional Materials: A New Paradigm of Membranes for Ultimate Separation" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Haiyan Fu, Gunther Brunklaus, Michael Forster, Yiwang Chen, Xinliang Feng, Ullrich Scherf, "Two-Dimensional Core-Shelled Porous Hybrids as Highly Efficient Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 128, no. 24, pp. 6972–6977, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Wei Wei, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Constructing Hierarchically Hollow Core–Shell MnO2/C Hybrid Spheres for High-Performance Lithium Storage" , In Small, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yuezeng Su, Zhaoquan Yao, Fan Zhang, Hai Wang, Zoltan Mics, Enrique Cánovas, Mischa Bonn, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Sulfur-Enriched Conjugated Polymer Nanosheet Derived Sulfur and Nitrogen co-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction and Zinc–Air Battery" , In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Silvio Osella, Ji Ma, Reinhard Berger, David Beljonne, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Fused Dibenzo [a, m] rubicene: A New Bowl-shaped Subunit of C70 Containing Two Pentagons" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Liu Yi, Tomasz Marszalek, Wojciech Pisula, Xinliang Feng, "Derivatizing Tribenzothiophene Fused Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Tunable Optoelectronic Properties" , In Chemistry–An Asian Journal, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Yuezeng Su, Ping Liu, Xiaodong Zhuang, Dongqing Wu, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Graphene-directed two-dimensional porous carbon frameworks for high-performance lithium–sulfur battery cathodes" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, vol. 4, no. 1, pp. 314–320, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Dual-Template Synthesis of 2D Mesoporous Polypyrrole Nanosheets with Controlled Pore Size" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Philipp Müller, Ronny Grünker, Volodymyr Bon, Martin Pfeffermann, Irena Senkovska, Manfred S Weiss, Xinliang Feng, Stefan Kaskel, "Topological control of 3, 4-connected frameworks based on the Cu 2-paddle-wheel node: tbo or pto, and why?" , In CrystEngComm, Royal Society of Chemistry, vol. 18, no. 42, pp. 8164–8171, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Xin-Chang Wang, Akimitsu Narita, Manfred Wagner, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Synthesis, Structure, and Chiroptical Properties of a Double [7] Heterohelicene" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 39, pp. 12783–12786, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yunbin Hu, Xiao-Ye Wang, Pi-Xian Peng, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Benzanelliertes Doppel-[7] Carbohelicen: Synthese, Struktur und physikochemische Eigenschaften" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Hongyan Li, Yang Hou, Faxing Wang, Martin R Lohe, Xiaodong Zhuang, Li Niu, Xinliang Feng, "Flexible All-Solid-State Supercapacitors with High Volumetric Capacitances Boosted by Solution Processable MXene and Electrochemically Exfoliated Graphene" , In Advanced Energy Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Paolo Samorì, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng, "Chemical Approaches to 2D Materials" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 28, no. 29, pp. 6027–6029, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Ji Ma, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Efficient Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting by a 3D Nanostructured Carbon Supported on Flexible Exfoliated Graphene Foil" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Feng Zhu, Faxing Wang, Jinhui Wang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Stimulus-Responsive Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density and Reversible Electrochromic Window" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Zhikun Zheng, Diana C Tranca, Jian Zhang, Naisa Chandrasekhar, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng, "Immobilizing Molecular Metal Dithiolene–Diamine Complexes on 2D Metal–Organic Frameworks for Electrocatalytic H2 Production" , In Chemistry-A European Journal, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Martin Pfeffermann, Michael Wuttke, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Shape-Persistent Graphite Replica of Metal Wires" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Okan Deniz, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel, "Purely Armchair or Partially Chiral: Noncontact Atomic Force Microscopy Characterization of Dibromo-Bianthryl-Based Graphene Nanoribbons Grown on Cu (111)" , In ACS nano, ACS Publications, vol. 10, no. 8, pp. 8006–8011, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yunbin Hu, Xiao-Ye Wang, Pi-Xian Peng, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Benzo-Fused Double [7] Carbohelicene: Synthesis, Structures, and Physicochemical Properties" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Dominik Gehrig, Fan Zhang, Chenbao Lu, Chao Zhang, Ming Cai, Yuanyuan Wang, Frédéric Laquai, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction Based on 1D Ternary Doped Porous Carbons Derived from Carbon Nanotube Directed Conjugated Microporous Polymers" , In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, vol. 26, no. 45, pp. 8255–8265, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Thiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Yi Liu, Akimitsu Narita, Joan Teyssandier, Manfred Wagner, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "A Shape-Persistent Polyphenylene Spoked Wheel" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 48, pp. 15539–15542, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Wanzheng Zhang, Fan Zhang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Xinyang Wang, Xiaodong Zhuang, Gufeng He, Xinliang Feng, "Angular BN-Heteroacenes with syn-Structure-Induced Promising Properties as Host Materials of Blue Organic Light-Emitting Diodes" , In Organic Letters, ACS Publications, vol. 18, no. 15, pp. 3618–3621, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Xinliang Feng, "Engineering water dissociation sites in MoS 2 nanosheets for accelerated electrocatalytic hydrogen production" , In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, vol. 9, no. 9, pp. 2789–2793, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jia Liu, Thomas Dienel, Junzhi Liu, Oliver Groening, Jinming Cai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Building Pentagons into Graphenic Structures by On-Surface Polymerization and Aromatic Cyclodehydrogenation of Phenyl-Substituted Polycyclic Aromatic Hydrocarbons" , In The Journal of Physical Chemistry C, ACS Publications, vol. 120, no. 31, pp. 17588–17593, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Wen Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Synthesis of Stable Nanographenes with OBO-Doped Zigzag Edges Based on Tandem Demethylation-Electrophilic Borylation" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 138, no. 29, pp. 9021–9024, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Xinliang Feng, "Hauchdünne Kohlenstoffmaterialien für High-Tech-Anwendungen-2.5 D..." , In Dresdner Transferbrief, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Juan Pablo Llinas, Andrew Fairbrother, Gabriela Barin, Pascal Ruffieux, Wu Shi, Kyunghoon Lee, Byung Yong Choi, Rohit Braganza, Nicholas Kau, Wonwoo Choi, Chen Chen, Zahra Pedramrazi, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Felix Fischer, Alex Zettl, Pascal Ruffieux, Eli Yablonovitch, Michael Crommie, Roman Fasel, Jeffrey Bokor, "Short-channel field effect transistors with 9-atom and 13-atom wide graphene nanoribbons" , In arXiv preprint arXiv:1605.06730, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Shaohua Liu, Jian Zhang, Renhao Dong, Pavlo Gordiichuk, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Feng Liu, Andreas Herrmann, Xinliang Feng, "Two-Dimensional Mesoscale-Ordered Conducting Polymers" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, vol. 55, no. 40, pp. 12516–12521, 2016. [Bibtex & Downloads]
 • Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Yuezeng Su, Ping Liu, Xiaodong Zhuang, Dongqing Wu, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Graphene-directed two-dimensional porous carbon frameworks for high-performance lithium–sulfur battery cathodes" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 4, no. 1, pp. 314–320, 2016. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2015

 • Shaohua Liu, Pavlo Gordiichuk, Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Wei Wei, Manfred Wagner, Nasser Mohamed-Noriega, Dongqing Wu, Yiyong Mai, Andreas Herrmann, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Patterning two-dimensional free-standing surfaces with mesoporous conducting polymers" , In Nature Communications, Springer Nature, vol. 6, no. 1, Nov 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hai-Wei Liang, Sebastian Brüller, Renhao Dong, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Molecular metal–N x centres in porous carbon for electrocatalytic hydrogen evolution" , In Nature Communications, Springer Nature, vol. 6, no. 1, Aug 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lin Sun, Fan Zhang, Xinyang Wang, Feng Qiu, Minzhao Xue, Giulia Tregnago, Franco Cacialli, Silvio Osella, David Beljonne, Xinliang Feng, "Geometric and Electronic Structures of Boron (III)-Cored Dyes Tailored by Incorporation of Heteroatoms into Ligands" , In Chemistry–An Asian Journal, Wiley Online Library, vol. 10, no. 3, pp. 709–714, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Reinhard Berger, Manfred Wagner, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Polycyclic aromatic azomethine ylides: a unique entry to extended polycyclic heteroaromatics" , In Chemical Science, Royal Society of Chemistry, vol. 6, no. 1, pp. 436–441, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Rongjin Li, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "High-performance deformable photoswitches with p-doped graphene as the top window electrode" , In Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry, vol. 3, no. 1, pp. 37–40, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiangwen Yang, Xiaodong Zhuang, Yinjuan Huang, Jianzhong Jiang, Hao Tian, Dongqing Wu, Fan Zhang, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Nitrogen-enriched hierarchically porous carbon materials fabricated by graphene aerogel templated Schiff-base chemistry for high performance electrochemical capacitors" , In Polymer Chemistry, Royal Society of Chemistry, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yanshan Huang, Dongqing Wu, Jianzhong Jiang, Yiyong Mai, Fan Zhang, Hao Pan, Xinliang Feng, "Highly oriented macroporous graphene Hybrid Monoliths for lithium ion battery Electrodes with ultrahigh capacity and rate capability" , In Nano Energy, Elsevier, vol. 12, pp. 287–295, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuan-Zhi Tan, Silvio Osella, Yi Liu, Bo Yang, David Beljonne, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Sulfur-Annulated Hexa-peri-hexabenzocoronene Decorated with Phenylthio Groups at the Periphery" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, vol. 54, no. 10, pp. 2927–2931, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Stavroula Sfaelou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Panagiotis Lianos, "Sulfur-doped porous carbon nanosheets as high performance electrocatalysts for PhotoFuelCells" , In RSC Advances, Royal Society of Chemistry, vol. 5, no. 35, pp. 27953–27963, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Wei Wei, Gang Wang, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Efficient Coupling of Nanoparticles to Electrochemically Exfoliated Graphene" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 137, no. 16, pp. 5576–5581, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Bo-Wei Li, Yuanzhi Tan, Angelos Giannakopoulos, Carlos Sanchez-Sanchez, David Beljonne, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Towards Cove-Edged Low Band Gap Graphene Nanoribbons" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Ultrathin Printable Graphene Supercapacitors with AC Line-Filtering Performance" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Zhuang, Dominik Gehrig, Nina Forler, Haiwei Liang, Manfred Wagner, Michael Ryan Hansen, Frédéric Laquai, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Conjugated Microporous Polymers with Dimensionality-Controlled Heterostructures for Green Energy Devices" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Khaled Parvez, Shuang Li, Sheng Yang, Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Alternating Stacked Graphene-Conducting Polymer Compact Films with Ultrahigh Areal and Volumetric Capacitances for High-Energy Micro-Supercapacitors" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 27, no. 27, pp. 4054–4061, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "B2N2-Dibenzo [a, e] pentalenes: Effect of the BN Orientation Pattern on Antiaromaticity and Optoelectronic Properties" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 137, no. 24, pp. 7668–7671, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Hai-Wei Liang, Sebastian Brüller, Renhao Dong, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Molecular metal-Nx centres in porous carbon for electrocatalytic hydrogen evolution" , In Nature Communications, Nature Publishing Group, vol. 6, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Akimitsu Narita, Xiao-Ye Wang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "New advances in nanographene chemistry" , In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry, vol. 44, no. 18, pp. 6616–6643, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Prince Ravat, Manfred Wagner, Martin Baumgarten, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Tetrabenzo [a, f, j, o] perylene: A Polycyclic Aromatic Hydrocarbon With An Open-Shell Singlet Biradical Ground State" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 127, no. 42, pp. 12619–12623, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Shaohua Liu, Haiwei Liang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Hierarchical Transition-Metal Dichalcogenide Nanosheets for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang, Lili Zhang, Jakob B Wagner, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Binder-free activated graphene compact films for all-solid-state micro-supercapacitors with high areal and volumetric capacitances" , In Energy Storage Materials, Elsevier, vol. 1, pp. 119–126, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Feng Qiu, Fan Zhang, Yiyong Mai, Yingchao Wang, Shibo Fu, Ruizhi Tang, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "A dual-boron-cored luminogen capable of sensing and imaging" , In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, vol. 51, no. 25, pp. 5298–5301, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Xiaoyu Jiang, Wuxue Zhao, Wei Wang, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Sheng Han, Xinliang Feng, "One-pot approach to Pd-loaded porous polymers with properties tunable by the oxidation state of the phosphorus core" , In Polymer Chemistry, Royal Society of Chemistry, vol. 6, no. 35, pp. 6351–6357, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Haiwei Liang, Zhikun Zheng, Xiang Zhu, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Large-Area, Free-Standing, Two-Dimensional Supramolecular Polymer Single-Layer Sheets for Highly Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, vol. 54, no. 41, pp. 12058–12063, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Wuxue Zhao, Zongsheng Hou, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Hypercrosslinked porous polymer nanosheets: 2D RAFT agent directed emulsion polymerization for multifunctional applications" , In Polymer Chemistry, Royal Society of Chemistry, vol. 6, no. 40, pp. 7171–7178, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Shumao Cui, Zhenhai Wen, Xiaoru Guo, Xinliang Feng, Junhong Chen, "Strongly Coupled 3D Hybrids of N-doped Porous Carbon Nanosheet/CoNi Alloy-Encapsulated Carbon Nanotubes for Enhanced Electrocatalysis" , In Small, pp. n/a–n/a, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Srinivasa Rao Pathipati, Egon Pavlica, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Gvido Bratina, "Graphene flakes at the SiO 2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors" , In Organic Electronics, Elsevier, vol. 27, pp. 221–226, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Xinyang Wang, Fan Zhang, Jianhua Gao, Yubin Fu, Wuxue Zhao, Ruizhi Tang, Wanzheng Zhang, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Synthesis and Properties of C2h-Symmetric BN-Heteroacenes Tailored through Aromatic Central Cores" , In The Journal of organic chemistry, ACS Publications, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Sebastian Brüller, Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Renhao Dong, Fanny Richard, Paolo Samorì, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Organic radical-assisted electrochemical exfoliation for the scalable production of high-quality graphene" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 137, no. 43, pp. 13927–13932, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • IA Kinloch, X. Feng, V. Palermo, others, "Graphene-based nanocomposites for structural and functional applications: using 2-dimensional materials in a 3-dimensional world" , In 2D Materials, IOP Publishing, vol. 2, no. 3, pp. 030205, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Khaled Parvez, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Exfoliation of graphene via wet chemical routes" , In Synthetic Metals, Elsevier, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Hai-Wei Liang, Renhao Dong, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Controlled Synthesis of N-Doped Carbon Nanospheres with Tailored Mesopores through Self-Assembly of Colloidal Silica" , In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Martin Pfeffermann, Renhao Dong, Robert Graf, Wojciech Zajaczkowski, Tatiana Gorelik, Wojciech Pisula, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Free-Standing Monolayer Two-Dimensional Supramolecular Organic Framework with Good Internal Order" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 137, no. 45, pp. 14525–14532, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Bo-Wei Li, Yuan-Zhi Tan, Angelos Giannakopoulos, Carlos Sanchez-Sanchez, David Beljonne, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Toward Cove-Edged Low Band Gap Graphene Nanoribbons" , In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, vol. 137, no. 18, pp. 6097–6103, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Simone Conti, Maria G del Rosso, Artur Ciesielski, Jürgen Weippert, Artur Böttcher, Yuyoung Shin, Georgian Melinte, Ovidiu Ersen, Cinzia Casiraghi, Xinliang Feng, others, "Perchlorination of Coronene Enhances its Propensity for Self-Assembly on Graphene" , In ChemPhysChem, Wiley Online Library, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Ping Liu, Yanshan Huang, Yuezeng Su, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "Nitrogen-doped carbon-encapsulated SnO 2–SnS/graphene sheets with improved anodic performance in lithium ion batteries" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, vol. 3, no. 47, pp. 24148–24154, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Brüller, Hai-Wei Liang, Ulrike I Kramm, Joseph W Krumpfer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Bimetallic porous porphyrin polymer-derived non-precious metal electrocatalysts for oxygen reduction reactions" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, vol. 3, no. 47, pp. 23799–23808, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Wuxue Zhao, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Cross-linked polymer-derived B/N co-doped carbon materials with selective capture of CO 2" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, vol. 3, no. 46, pp. 23352–23359, 2015. [Bibtex & Downloads]
 • Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Ping Liu, Yanshan Huang, Yuezeng Su, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "Nitrogen-doped carbon-encapsulated SnO2–SnS/graphene sheets with improved anodic performance in lithium ion batteries" , In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 3, no. 47, pp. 24148–24154, 2015. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2014

 • Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Bottom-Up Synthesis of Chemically Precise Graphene Nanoribbons" , In The Chemical Record, Wiley Online Library, 2014. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Zhenping Zhu, Xinliang Feng, "Construction of Two-Dimensional MoS2/CdS p–n Nanohybrids for Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution" , In Chemistry-A European Journal, Wiley Online Library, vol. 20, no. 34, pp. 10632–10635, 2014. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuezeng Su, Yuxin Liu, Ping Liu, Dongqing Wu, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Compact Coupled Graphene and Porous Polyaryltriazine-Derived Frameworks as High Performance Cathodes for Lithium-Ion Batteries" , In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2014. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yanping Tang, Dongqing Wu, Yiyong Mai, Hao Pan, Jing Cao, Chongqing Yang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "A two-dimensional hybrid with molybdenum disulfide nanocrystals strongly coupled on nitrogen-enriched graphene via mild temperature pyrolysis for high performance lithium storage" , In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, vol. 6, no. 24, pp. 14679–14685, 2014. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Rongjin Li, Renhao Dong, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Transparent Conductive Electrodes from Graphene/PEDOT: PSS Hybrid Inks for Ultrathin Organic Photodetectors" , In Advanced Materials, Wiley Online Library, 2014. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 0

 • Yunbin Hu, Lukas F Dössel, Xiao-Ye Wang, Sankarapillai Mahesh, Wojciech Pisula, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Synthesis, Photophysical Characterization, and Self-Assembly of Hexa-peri-hexabenzocoronene/Benzothiadiazole Donor-Acceptor Structure" , In ChemPlusChem, Wiley Online Library. [Bibtex & Downloads]
 • Liming Dai, Xinliang Feng, Zhongfan Liu, Hua Zhang, "Two-Dimensional Materials: A Powerful Platform for Energy Applications" , In ChemNanoMat, Wiley Online Library. [Bibtex & Downloads]
 • Yan-Fang Zhang, Yi Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Yande Que, Hui Chen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao, "Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps" , In Nano Research, Springer, pp. 1–8. [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Tao Wang, Jian Zhang, Pan Liu, Hanjun Sun, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Xinliang Feng, "Accelerated Hydrogen Evolution Kinetics on NiFe-Layered Double Hydroxide Electrocatalysts by Tailoring Water Dissociation Active Sites" , In Advanced Materials, pp. 1706279–n/a. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Faxing Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Deming Tan, Panpan Zhang, Jian Zhang, Xinliang Feng, "A High-Voltage, Dendrite-Free, and Durable Zn–Graphite Battery" , In Advanced Materials, vol. n/a, no. n/a, pp. 1905681. [doi] [Bibtex & Downloads]

Publications Outside cfaed

2020

499.

 

Interfacial Approach toward Benzene‐Bridged Polypyrrole Film–Based Micro‐Supercapacitors with Ultrahigh Volumetric Power Density.
Kaiyue Jiang, Igor A. Baburin, Peng Han, Chongqing Yang, Xiaobin Fu, Yefeng Yao, Jiantong Li, Enrique Cánovas, Gotthard Seifert, Jiesheng Chen, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang.
Adv. Funct. Mater., 2019, 1908243.

498.

 

Helical Nanographenes Containing an Azulene Unit: Synthesis, Crystal Structures, and Properties.
Ji Ma, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Hartmut Komber, Felix Hennersdorf, Alexey A. Popov, Jan J. Weigand, Junzhi Liu, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed.2020, DOI: 10.1002/anie.201914716.

497.

 

Confined growth of porous nitrogen-doped cobalt oxide nanoarrays as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable zinc–air batteries.
Xia Wang, Zhongquan Liao, Yubin Fu, Christof Neumann, Andrey Turchanin, Gyutae Nam, Ehrenfried Zschech, Jaephil Cho, Jian Zhang, Xinliang Feng.
Energy Storage Materials, 2020, 26, 157-164.

496.

 

Highly Crystalline and Semiconducting Imine-Based Two-Dimensional Polymers Enabled by Interfacial Synthesis.
Hafeesudeen Sahabudeen, Haoyuan Qi, Marco Ballabio, Miroslav Položij, Selina Olthof, Rishi Shivhare, Yu Jing, Sangwook Park, Kejun Liu, Tao Zhang, Ji Ma, Bernd Rellinghaus, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Mischa Bonn, Enrique Cánovas, Zhikun Zheng, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.201915217.

495.

 

Zinc‐Mediated Template Synthesis of Fe‐N‐C Electrocatalysts with Densely Accessible Fe‐Nx Active Sites for Efficient Oxygen Reduction.
Guangbo Chen, Pan Liu, Zhongquan Liao, Fanfei Sun, Yanghua He, Haixia Zhong, Tao Zhang, Ehrenfried Zschech, Mingwei Chen, Gang Wu, Jian Zhang, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2020, 1907399.

494.

 

Demonstration of a Broadband Photodetector Based on a Two‐Dimensional Metal–Organic Framework.
Himani Arora, Renhao Dong, Tommaso Venanzi, Jens Zscharschuch, Harald Schneider, Manfred Helm, Xinliang Feng, Enrique Cánovas, Artur Erbe.
Adv. Mater., 2020, 1907063.

493.

 

Polymer brushes on graphitic carbon nitride for patterning and as SERS active sensing layer via incorporated nanoparticles.
Wenbo Sheng, Wei Li, Deming Tan, Panpan Zhang, En Zhang, Evgeniya Sheremet, Bernhard V.K.J Schmidt, Xinliang Feng, Raul D. Rodriguez, Rainer Jordan, Ihsan amin.
ACS Appl. Mater. Interfaces2020, DOI: 10.1021/acsami.9b21984.

492.

 

Emerging 2D Materials Produced via Electrochemistry.
Sheng Yang, Panpan Zhang, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2020, 1907857.

491.

 

Wetting Properties of Graphene Aerogels.
Francesco De Nicola, Ilenia Viola, Lorenzo Donato Tenuzzo, Florian Rasch, Martin R. Lohe, Ali Shaygan Nia, Fabian Schütt, Xinliang Feng, Rainer Adelung, Stefano Lupi.
Scientific Reports2020, 10, 1916.

490.

 

Topological Defect-Induced Magnetism in a Nanographene.
Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Oliver Gröning, José I. Urgel, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel.
J. Am. Chem. Soc.2020, 142, 1147-1152.

489.

 

On-Surface Dehydro-Diels–Alder Reaction of Dibromo-bis(phenylethynyl)benzene.
Marco Di Giovannantonio, Ashok Keerthi, José I. Urgel, Martin Baumgarten, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Akimitsu Narita, Roman Fasel, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc.2020, 142, 1721-1725.

488.

 

Identification of Catalytic Sites for Oxygen Reduction in Metal/Nitrogen‐Doped Carbons with Encapsulated Metal Nanoparticles.
Ming‐Xi Chen, Mengzhao Zhu, Ming Zuo, Sheng‐Qi Chu, Jing Zhang, Yuen Wu, Hai‐Wei Liang, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 1627-1633.

487.

 

Dipyrene-Fused Dicyclopenta[a,f]naphthalenes.
Jason Melidonie, Evgenia Dmitrieva, Ke Zhang, Yubin Fu, Alexey A. Popov, Wojciech Pisula, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng.
J. Org. Chem., 2020, 85, 215-223.

486.

 

Topological frustration induces unconventional magnetism in a nanographene.
Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre  , Shawulienu Kezilebieke, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A.
Pignedoli, Klaus Müllen, Peter Liljeroth , Pascal Ruffieux , Xinliang Feng, Roman Fasel.
Nature Nano., 2020, 15, 22-28.

485.

 

Bottom-Up Synthesis of Nitrogen-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Junzhi Liu, Xinliang Feng.
Synlett, 2020, 31, 211-222.

484.

 

Topochemical Synthesis of Two-Dimensional Transition Metal Phosphides Using Phosphorene Templates.
Sheng Yang, Guangbo Chen, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhen Zhang, Huanhuan Shi, Ji Ma, Jian Zhang, Paul Blom, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2019,  2020, 59, 465-470.

 

2019

483.

 

Energy storage: The future enabled by nanomaterials.
Ekaterina Pomerantseva, Francesco Bonaccorso, Xinliang Feng, Yi Cui, Yury Gogotsi.
Science, 2019, 366, DOI: 10.1126/science.aan8285. 

482.

 

Noble metal-free two dimensional carbon-based electrocatalysts for water splitting.
Muhammad Adnan Younis, Siliu Lyu, Qidong Zhao, Chaojun Lei, Peiling Zhang, Bin Yang, Zhongjian Li, Lecheng Lei, Yang Hou, Xinliang Feng.
BMC Mat., 2019, 1, 6.

481.

 

Atomically Defined Undercoordinated Active Sites for Highly Efficient CO2 Electroreduction.
Wanzhen Zheng, Jian Yang, Hengquan Chen, Yang Hou, Qi Wang, Meng Gu, Feng He, Ying Xia, Zheng Xia, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Qinggang He, Ming Qiu, Xinliang Feng.
Adv. Funct. Mater., 2019, 1907658.

480.

 

Wet-Chemical Assembly of 2D Nanomaterials into Lightweight, Microtube-Shaped, and Macroscopic 3D Networks.
Florian Rasch, Fabian Schütt, Lena M. Saure, Sören Kaps, Julian Strobel, Oleksandr Polonskyi, Ali Shaygan Nia, Martin R. Lohe, Yogendra K. Mishra, Franz Faupel, Lorenz Kienle, Xinliang Feng, Rainer Adelung.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 47, 44652-44663.

479.

 

Quantum units from the topological engineering of molecular graphenoids.
Federico Lombardi, Alessandro Lodi, Ji Ma, Junzhi Liu, Michael Slota, Akimitsu Narita, William K. Myers, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Lapo Bogani.
Science, 2019, 366, 1107-1110.

478.

 

A High‐Voltage, Dendrite‐Free, and Durable Zn–Graphite Battery.
Gang Wang, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Faxing Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Deming Tan, Panpan Zhang, Jian Zhang, Xinliang Feng.
Adv.Mater., 2019, 1905681.

477.

 

Facile assembly of layer-interlocked graphene heterostructures as flexible electrodes for Li-ion batteries.
Gang Wang , Guangbo Chen , Sheng Yang , Panpan Zhang , Faxing Wang , Ali Shaygan Nia , Minghao Yu, Xinliang Feng.
Faraday Discuss., 2019, DOI: 10.1039/C9FD00120D.

476.

 

Fully Conjugated Phthalocyanine Copper Metal–Organic Frameworks for Sodium–Iodine Batteries with Long‐Time‐Cycling Durability.
Faxing Wang, Zaichun Liu, Chongqing Yang, Haixia Zhong, Gyutae Nam, Panpan Zhang, Renhao Dong, Yuping Wu, Jaephil Cho, Jian Zhang, Xinliang Feng.
Adv.Mater., 2019, 1905361.

475.

 

On-water surface synthesis of crystalline, few-layer two-dimensional polymers assisted by surfactant monolayers.
Kejun Liu, Haoyuan Qi, Renhao Dong, Rishi Shivhare, Matthew Addicoat, Tao Zhang, Hafeesudeen Sahabudeen, Thomas Heine, Stefan Mannsfeld, Ute Kaiser, Zhikun Zheng, Xinliang Feng.
Nature Chem., 2019, 11, 994-1000.

474.

 

Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances.
Tao Zhang, Haoyuan Qi, Zhongquan Liao, Yehu David Horev, Luis Antonio Panes-Ruiz, Petko St. Petkov, Zhe Zhang, Rishi Shivhare, Panpan Zhang, Kejun Liu, Viktor Bezugly, Shaohua Liu, Zhikun Zheng, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Gianaurelio Cuniberti, Hossam Haick, Ehrenfried Zschech, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng.
Nature Commun., 2019, 10, 4225.

473.

 

Unveiling Electronic Properties in Metal-Phthalocyanine-Based Pyrazine-Linked Conjugated Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Mingchao Wang, Marco Ballabio, Mao Wang, Hung-Hsuan Lin, Bishnu P. Biswal, Xiaocang Han, Silvia Paasch, Eike Brunner, Pan Liu, Mingwei Chen, Mischa Bonn, Thomas Heine, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Renhao Dong, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 42, 16810-16816.

472.

 

π‐Conjugated Molecules: From Structure to Function.
Paolo Samori, Xinliang Feng, Davide Bonifazi.
CHEMPLUSCHEM, 2019, 84, 1177-1178.

471.

 

Advancing Materials Electrochemistry for Chemical Transformation.
Yuyan Shao, Xinliang Feng, Liming Dai, Jean-Pol Dodelet.
Adv.Mater., 2019, 31, 1903622.

470.

 

Facile Protocol for Alkaline Electrolyte Purification and Its Influence on a Ni–Co Oxide Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction.
Ioannis Spanos, Marc F. Tesch, Mingquan Yu, Harun Tüysüz, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Robert Schlögl, Anna K. Mechler.
ACS Catal., 2019, 9, 8165-8170.

469.

 

Dirac nodal arc semimetal PtSn4: An ideal platform for understanding surface properties and catalysis.
Guowei Li, Chenguang Fu, Wujun Shi, Lin Jiao, Jiquan Wu, Qun Yang, Rana Saha, Machteld E. Kamminga, Abhay K Srivastava, Enke Liu, Aliza N. Yazdani, Nitesh Kumar, Jian Zhang, Graeme R. Blake, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Steffen Wirth, Gudrun Auffermann, Johannes Gooth, Stuart Parkin, Vidya Madhavan, Xinliang Feng, Yan Sun, Claudia Felser.
Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 13107-13112.

468.

 

A semiconducting layered metal-organic framework magnet.
Chongqing Yang, Renhao Dong, Mao Wang, Petko St. Petkov, Zhitao Zhang, Mingchao Wang, Peng Han, Marco Ballabio, Sascha A. Bräuninger, Zhongquan Liao, Jichao Zhang, Friedrich Schwotzer, Ehrenfried Zschech, Hans-Henning Klauss, Enrique Cánovas, Stefan Kaskel, Mischa Bonn, Shengqiang Zhou, Thomas Heine, Xinliang Feng.
Nature Commun., 2019, 10, 3260.

467.

 

Band gap of atomically precise graphene nanoribbons as a function of ribbon length and termination.
Leopold Talirz, Hajo Söde, Shigeki Kawai, Pascal Ruffieux, Ernst Meyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel, Carlo Antonio Pignedoli, Daniele Passerone.
ChemPhysChem, 2019, 20, 2348-2353.

466.

 

Open-Shell Nonbenzenoid Nanographenes Containing Two Pairs of Pentagonal and Heptagonal Rings.
Junzhi Liu, Shantanu Mishra, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, José I. Urgel, Alberto Fabrizio, Thorsten G. Lohr, Ji Ma, Hartmut Komber, Martin Baumgarten, Clémence Corminboeuf, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 12011-12020.

465.

 

Synthetic Engineering of Graphene Nanoribbons with Excellent Liquid-Phase Processability.
Wenhui Niu, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Trends in Chemistry, 2019, 1, 549-558.

464.

 

Self-Assembly of Integrated Tubular Microsupercapacitors with Improved Electrochemical Performance and Self-Protective Function.
Jinhui Wang, Vineeth Kumar Bandari, Daniil Karnaushenko, Yang Li, Fei Li, Panpan Zhang, Stefan Baunack, Dmitriy D. Karnaushenko, Christian Becker, Maryam Faghih, Tong Kang, Shengkai Duan, Minshen Zhu, Xiaodong Zhuang, Feng Zhu, Xinliang Feng, Oliver G. Schmidt.
ACS Nano, 2019, 13, 8067-8075.

463.

 

Mechanically strong MXene/Kevlar nanofibercomposite membranes as high-performancenanofluidic osmotic power generators.
Zhen Zhang, Sheng Yang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Guangbo Chen, Xinliang Feng.
Nature Commun., 2019, 10, 2920.

462.

 

Synthesis and Characterization of π-Extended Triangulene.
Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Junzhi Liu, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux.
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 10621-10625.

461.

 

Phthalocyanine-based Layered Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework as Highly Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction.
Haixia Zhong, Khoa Hoang Ly, Mingchao Wang, Yulia Krupskaya, Xiaocang Han, Jichao Zhang, Jian Zhang, Vladislav Kataev, Bernd Büchner, Inez M. Weidinger, Stefan Kaskel, Pan Liu, Mingwei Chen, Renhao Dong, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 10677-10682.

460.

 

On-surface Synthesis and Characterization of Acene-based Nanoribbons Incorporating Four-membered Rings.
Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Adrien Nicolaï, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Colin Daniels, Vincent Meunier, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Juan Ramón Sánchez-Valencia, Oliver Gröning, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
Chem. Eur. J., 2019, 25, 12074-12082.

459.

 

Multiwavelength Raman spectroscopy of ultranarrow nanoribbons made by a solution-mediated bottom-up approach.
Daniele Rizzo, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Vaiva Nagyte, Ashok Keerthi, Akimitsu Narita, Uliana Beser, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Elisa Molinari, Cinzia Casiraghi.
Phys. Rev. B, 2019, 100, 045406.

458.

 

Molecular Engineering of Conjugated Acetylenic Polymers for Efficient Cocatalyst-free Photoelectrochemical Water Reduction.
Hanjun Sun, Ibrahim Halil Öner, Tao Wang, Tao Zhang, Oleksandr Selyshchev, Christof Neumann, Yubin Fu, Zhongquan Liao, Shunqi Xu, Yang Hou, Andrey Turchanin, Dietrich R.T. Zahn, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Jian Zhang, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 10368-10374.

457.

 

Polymer Brushes on Hexagonal Boron Nitride.
Wenbo Sheng, Ihsan Amin,* Christof Neumann, Renhao Dong, Tao Zhang,* Erik Wegener, Wei-Liang Chen, Paul Förster, Hai Quang Tran, Markus Löffler, Andreas Winter, Raul D. Rodriguez, Ehrenfried Zschech, Christopher K. Ober, Xinliang Feng, Andrey Turchanin, Rainer Jordan.
Small, 2019, 15, 1805228.

456.

 

A Crystalline, 2D Polyarylimide Cathode for Ultrastable and Ultrafast Li Storage.
Gang Wang, Naisa Chandrasekhar, Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Silvia Paasch,  Eike Brunner, Matthew Addicoat, Minghao Yu, Reinhard Berger, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2019, 1901478.

455.

 

On-Surface Synthesis of a Nonplanar Porous Nanographene.
Kun Xu, José I. Urgel, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Ashok Keerthi, Hartmut Komber, Shiyong Wang, Akimitsu Narita, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Carlo A. Pignedoli, Junzhi Liu, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 7726-7730.

454.

 

Two-dimensional electronic spectroscopy of graphene nanoribbons in organic solution.
Tetsuhiko Nagahara, Lucia Ganzer, V. A. Camargo Franco, Yinjuan Huang, Fugui Xu, Yiyong Mai, Giulio Cerullo, Xinliang Feng.
EPJ Web of Conferences, 2019, 205, 05005.

453.

 

Azaarene Dimers.
Sebastian Hahn, Julian Butscher, Qingzhi An, Angelina Jocic, Olena Tverskoy, Marcus Richter, Xinliang Feng, Frank Rominger, Yana Vaynzof, Uwe H. F. Bunz.
Chem. Eur. J., 2019, 25, 7285-7291.

452.

 

Electrochemically Exfoliated High‐Quality 2H‐MoS2 for Multiflake Thin Film Flexible Biosensors.
Panpan Zhang, Sheng Yang, Roberto Pineda-Gómez, Bergoi Ibarlucea, Ji Ma, Martin R. Lohe, Teuku Fawzul Akbar, Larysa Baraban, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng.
Small, 2019, 1901265.

451.

 

Wave-shaped polycyclic hydrocarbons with controlled aromaticity.
Ji Ma, Ke Zhang, Karl Sebastian Schellhammer, Yubin Fu, Hartmut Komber, Chi Xu, Alexey A. Popov, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Shengqiang Zhou, Wojciech Pisula, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng.
Chem. Sci., 2019, 10, 4025-4031.

450.

 

Detachment Dynamics of Graphene Nanoribbons on Gold.
Lorenzo Gigli, Shigeki Kawai, Roberto Guerra, Nicola Manini, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Erio Tosatti, Ernst Meyer, Andrea Vanossi.
ACS Nano, 2019, 13, 689-697.

449.

 

On-surface synthesis of nitrogen-doped nanographenes with 5-7 membered rings.
Dmitry Skidin, Frank Eisenhut, Marcus Richter, Seddigheh Nikipar, Justus Krüger, Dmitry A. Ryndyk, Reinhard Berger, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, Francesca Moresco.
Chem. Commun., 2019, DOI: 10.1039/C9CC00276F.

448.

 

Bifunctional Catalysts for Metal-Air Batteries.
Liming Dai, Chunyi Zhi, Xinliang Feng.
Batteries&Supercaps, 2019, 2, 270-271.

447.

 

Poly(1,4-Diethynylbenzene) Gradient Homojunction with Enhanced Charge Carrier Separation for Photoelectrochemical Water Reduction.
Hanjun Sun, Christof Neumann, Tao Zhang, Markus Löffler, André Wolf, Yang Hou, Andrey Turchanin, Jian Zhang, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2019, 1900961.

446.

 

Atomically dispersed nickel–nitrogen–sulfur species anchored on porous carbon nanosheets for efficient water oxidation.
Yang Hou, Ming Qiu, Min Gyu Kim, Pan Liu, Gyutae Nam, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Bin Yang, Jaephil Cho, Mingwei Chen, Chris Yuan, Lecheng Lei, Xinliang Feng.
Nature Commun., 2019, 10, 1392.

445.

 

Fully sp²-Carbon-Linked Crystalline Two-Dimensional Conjugated Polymers: Insight into 2D Poly(Phenylenecyanovinylene) Formation and their Optoelectronic Properties.
Daniel Becker, Bishnu Prasad Biswal, Paula Kaleńczuk, Naisa Chandrasekhar, Lars Giebeler, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Eike Brunner, Karl Leo, Arezoo Dianat, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Xinliang Feng.
Chem. Eur. J., 2019, DOI: 10.1002/chem.201806385.

444.

 

Surface-Synthesized Graphene Nanoribbons for Room Temperature Switching Devices: Substrate Transfer and ex Situ Characterization.
Gabriela Borin Barin, Andrew Fairbrother, Lukas Rotach, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Roland Hauert, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Hafeesudeen Sahabudeen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
ACS Appl. Nano Mater., 2019, 2, 2184-2192.

443.

 

Vacancy modification of Prussian-blue nano-thin films for high energy-density micro-supercapacitors with ultralow RC time constant.
Yafei He, Panpan Zhang, Faxing Wang, Luxin Wang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Nano Energy, 2019, 60, 8-16.

442.

 

Nonlinear Optical Switching in Regioregular Porphyrin Covalent Organic Frameworks.
Bishnu P. Biswal, Sreeramulu Valligatla, Mingchao Wang, Tanmay Banerjee, Nabil A. Saad, Bala Murali Krishna Mariserla, Naisa Chandrasekhar, Daniel Becker, Matthew Addicoat, Irena Senkovska, Reinhard Berger, D. Narayana Rao, Stefan Kaskel, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 6896-6900.

441.

 

Support and Interface Effects in Water-Splitting Electrocatalysts.
Jian Zhang, Qiuyu Zhang, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2019, 1808167.

440.

 

NBN-embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing Pentagonal and Heptagonal Rings.
Yubin Fu, Ke Zhang, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Ji Ma, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Wojciech Pisula, Junzhi Liu, Xinliang Feng.
Org. Lett., 2019, 21, 1354-1358.

439.

 

Nano-sandwiched metal hexacyanoferrate/graphene hybrid thin films for in-plane asymmetric micro-supercapacitors with ultrahigh energy density.
Yafei He, Panpan Zhang, Mao Wang, Faxing Wang, Deming Tan, Yang Li, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Mater. Horiz., 2019, 6, 1041-1049.

438.

 

In situ nanoarchitecturing and active-site engineering toward highly efficient carbonaceous electrocatalysts.
Kai Yuan, Chenbao Lu, Stavroula Sfaelou, Xiaxia Liao, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Ullrich Scherf, Xinliang Feng.
Nano Energy, 2019, 59, 207-215.

437.

 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing A Pyrrolopyridazine Core.
Marcus Richter, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Jan J. Weigand, Alexey Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng.
ChemPlusChem, 2019, 2019, 84, 613-618.

436.

 

Beyond Activated Carbon: Graphite‐Cathode‐Derived Li‐Ion Pseudocapacitors with High Energy and High Power Densities.
Gang Wang, Steffen Oswald, Markus Löffler, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2019, 1807712.

435.

 

Graphene Nanoribbons Derived from Zigzag Edge-Encased Poly(para-2,9-dibenzo[bc,kl]coronenylene) Polymer Chains.
Doreen Beyer, Shiyong Wang, Carlo A. Pignedoli, Jason Melidonie, Bingkai Yuan, Can Li, Jan Wilhelm, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 2843-2846.

434.

 

Chemical Approaches to Carbon‐Based Metal-Free Catalysts.
Dong Liu, Liming Dai, Xuanni Lin, Jian-Feng Chen, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiang Zhu, Sheng Da.
Adv. Mater., 2019, 1804863.

433.

 

Structure-dependent electrical properties of graphene nanoribbon devices with graphene electrodes.
Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Gabriela  Borin Barin, Paolo Fantuzzi, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Camilla Coletti, Klaus Müllen, Andrea Candini.
Carbon, 2019, 146, 36-43.

432.

 

Carbon Nanoparticles’ Impact on Processability and Physical Properties of Epoxy Resins-A Comprehensive Study Covering Rheological, Electrical, Thermo-Mechanical, and Fracture Properties (Mode I and II).
Hauke Meeuw, Johann Körbelin, Valea Kim Wisniewski, Ali Shaygan Nia, Adrián Romaní Vázquez, Martin Rudolf Lohe, Xinliang Feng, Bodo Fiedler.
Polymers, 2019, 11, 231.

431.

 

Thin-Film Electrode-Based Supercapacitors.
Minghao Yu, Xinliang Feng.
Joule, 2019, 3, 338-360.

430.

 

Porous carbon nanosheets: Synthetic strategies and electrochemical energy related applications.
Yafei He, Xiaodong Zhuang, Chaojun Lei, Lecheng Lei, Yang Hou, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
nanotoday, 2019, 24, 103-119.

429.

 

Competitive metal-coordination of hexaaminotriphenylene on Cu(111) by intrinsic copper versus extrinsic nickel adatoms.
Matthias Lischka, Renhao Dong, Mingchao Wang, Natalia Martsinovich, Massimo Fritton, Lukas Grossmann, Wolfgang M. Heckl, Xinliang Feng, and Markus Lackinger.
Chem. Eur. J., 2019, 25, 1975-1983.

428.

 

Helical Ullazine-Quinoxaline-Based Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Marcus Richter, Sebastian Hahn, Evgenia Dmitrieva, Frank Rominger, Alexey Popov, Uwe. H. F. Bunz, Xinliang Feng, Reinhard Berger.
Chem. Eur. J., 2019, 25, 1345-1352.

427.

 

Efficient alkaline hydrogen evolution on atomically dispersed Ni–Nx Species anchored porous carbon with embedded Ni nanoparticles by accelerating water dissociation kinetics.
Chaojun Lei, Yu Wang, Yang Hou, Pan Liu, Jian Yang, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Ming Qiu, Xinliang Feng.
Energy Environ. Sci., 2019, 12, 149-156.

426.

 

A Nitrogen-Rich 2D sp2-Carbon-Linked Conjugated Polymer Framework as a High-Performance Cathode for Lithium-Ion Batteries.
Shunqi Xu, Gang Wang, Bishnu P. Biswal, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Wenbo Sheng, Xiaodong Zhuang, Eike Brunner, Thomas Heine, Reinhard Berger, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, DOI: 10.1002/anie.201812685.

 

2018

425.

 

Zn-Ion Hybrid Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Areal Energy Density and Long-Term Durability.
Panpan Zhang, Yang Li, Gang Wang, Faxing Wang, Sheng Yang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 1806005.

424.

 

Improved Hole Injection into Perovskite Light-Emitting Diodes Using A Black Phosphorus Interlayer.
Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Naresh B. Kotadiya, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Xinliang Feng, and Paul W. M. Blom.
Adv. Electron. Mater., 2018, 1800687.

423.

 

Two-Dimensional Sandwich-Structured Mesoporous Mo2C/Carbon/Graphene Nanohybrids for Efficient Hydrogen Production Electrocatalysts.
Dan Hou, Shuyan Zhu, Hao Tian, Hao Wei, Xinliang Feng, Yiyong Mai.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 40800–40807.

422.

 

Tailoring Bond Topologies in Open-Shell Graphene Nanostructures.
Shantanu Mishra, Thorsten G. Lohr, Carlo A. Pignedoli, Junzhi Liu, Reinhard Berger, José I. Urgel, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
ACS Nano, 2018, 12, 11917-11927.

421.

 

High-Mobility Band-Like Charge Transport in a Semiconducting Two-Dimensional Metal-Organic Framework.
Renhao Dong, Peng Han, Himani Arora, Marco Ballabio, Melike Karakus, Zhe Zhang, Chandra Shekhar, Peter Adler, Petko St. Petkov, Artur Erbe, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Thomas Heine, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Enrique Cánovas.
Nat. Mater., 2018, 17, 1027-1032.

420.

 

Fluoride-Free Synthesis of Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Using A Binary Aqueous System.
Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Martin R. Lohe, Paul W. M. Blom, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 15491-15495.

419.

 

WS2–Graphite Dual-Ion Batteries.
Sebastiano Bellani, Faxing Wang, Gianluca Longoni, Leyla Najafi, Reinier Oropesa-Nuñez, Antonio E. Del Rio Castillo, Mirko Prato, Xiaodong Zhuang, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso
Nano Lett., 2018, 18, 7155–7164.

418.

 

S-enriched porous polymer derived N-doped porous carbons for electrochemical energy storage and conversion.
Chao Zhang, Chenbao Lu, Shuai Bi, Yang Hou, Fan Zhang, Ming Cai, Yafei He, Silvia Paasch, Xinliang Feng, Eike Brunner, Xiaodong Zhuang.
Front. Chem. Sci. Eng., 2018, 12, 346-357.

417.

 

Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature.
Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao.
Nano Research, 2018, 11, 6190–6196.

416.

 

Electronic and Optical Properties of 2D Materials Constructed from Light Atoms.
Qunhong Weng, Guodong Li, Xinliang Feng, Kornelius Nielsch, Dmitri Golberg, Oliver G. Schmidt.
Adv. Mater., 2018, 30, 1801600

415.

 

Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies.
Yinjuan Huang, Fugui Xu, Lucia Ganzer, Franco V. A. Camargo, Tetsuhiko Nagahara, Joan Teyssandier, Hans Van Gorp, Kristoffer Basse, Lasse Arnt Straasø, Vaiva Nagyte, Cinzia Casiraghi, Michael Ryan Hansen, Steven De Feyter , Deyue Yan, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Giulio Cerullo, Yiyong Mai.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10416-10420.

414.

 

Polarity-Switchable Symmetric Graphite Batteries with High Energy and High Power Densities.
Gang Wang, Faxing Wang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Tao Zhang, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 30, 1802949.

413.

 

Cobalt-based Metal-Organic Framework Nanoarrays as Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Rechargeable Zn-air Batteries.
Guangbo Chen, Jian Zhang, Faxing Wang, Lanlan Wang, Zhongquan Liao, Ehrenfried Zschech, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Chem. Eur. J., 2018, 24, 18413-18418..

412.

 

Two-dimensional materials for miniaturized energy storage devices: from individual devices to smart integrated systems.
Panpan Zhang, Faxing Wang, Minghao Yu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 7426-7451.

411.

 

Engineering of robust topological quantum phases in graphene nanoribbons.
Oliver Gröning, Shiyong Wang, Xuelin Yao, Carlo A. Pignedoli, Gabriela Borin Barin, Colin Daniels, Andrew Cupo, Vincent Meunier, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
Nature, 2018, 560, 209.

410.

 

Electron-Transporting Bis(heterotetracenes) with Tunable Helical Packing.
Cheng Zeng, Chengyi Xiao, Xinliang Feng, Lei Zhang, Wei Jiang, and Zhaohui Wang.
Angew Chem Int Ed., 2018, 57, 10933-10937.

409.

 

Bottom-Up Synthesis of Heteroatom-Doped Chiral Graphene Nanoribbons.
Xiao-Ye Wang, José I. Urgel, Gabriela Borin Barin, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Alberto Milani, Matteo Tommasini, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, and Akimitsu Narita.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 9104-9107.

408.

 

Exploration of Thiazolo[5,4-d]thiazole Linkages in Conjugated Porous Organic Polymers for Chemoselective Molecular Sieving.
Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Naisa Chandrasekhar, Jensheer Shamsudeen Seenath, Silvia Paasch, Susanne Machill, Felix Hennersdorf, Eike Brunner, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, and Xinliang Feng.
Chem. Eur. J., 2018, 24, 10868-10875.

407.

 

Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers.
Xinliang Feng, Dieter Schlüter.
Angew Chem Int Ed., 2018, 57, online, DOI: 10.1002/anie.201803456.

406.

 

Interface-Assisted Synthesis of 2D Materials: Trend and Challenges.
Renhao Dong, Tao Zhang, and Xinliang Feng.
Chem. Rev., 2018, 118, 6189.6235.

405.

 

Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media.
Guowei Li, Yan Sun, Jiancun Rao, Jiquan Wu, Anil Kumar, Qiu Nan Xu, Chenguang Fu, Enke Liu, Graeme R. Blake, Peter Werner, Baiqi Shao, Kai Liu, Stuart Parkin, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Sz-Chian Liou, Gudrun Auffermann, Jian Zhang, Claudia Felser, and Xinliang Feng.
Adv. Energy Mater., 2018, 1801258.

404.

 

Bandgap Engineering of Graphene Nanoribbons by Control over Structural Distortion.
Yunbin Hu, Peng Xie, Marzio De Corato, Alice Ruini, Shen Zhao, Felix Meggendorfer, Lasse Arnt Straasø, Loic Rondin, Patrick Simon, Juan Li, Jonathan J. Finley, Michael Ryan Hansen, Jean-Sébastien Lauret, Elisa Molinari, Xinliang Feng, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7803-7809.

403.

 

Electrochemically Scalable Production of Fluorine-Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-Based Microsupercapacitors.
Feng Zhou, Haibo Huang, Chuanhai Xiao, Shuanghao Zheng, Xiaoyu Shi, Jieqiong Qin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, and Zhong-Shuai Wu.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 8198-8205.

402.

 

A coronene-based semiconducting twodimensional metal-organic framework with ferromagnetic behavior.
Renhao Dong, Zhitao Zhang, Diana C. Tranca, Shengqiang Zhou, Mingchao Wang, Peter Adler, Zhongquan Liao, Feng Liu, Yan Sun, Wujun Shi, Zhe Zhang, Ehrenfried Zschech, Stefan C.B. Mannsfeld, Claudia Felser, Xinliang Feng.
Nat. Commun., 2018, 9:2637.

401.

 

Pyrene-Fused s-Indacene.
Jason Melidonie, Junzhi Liu, Yubin Fu, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng.
J. Org. Chem., 2018, 83, 6633-6639.

400.

 

Toward Full Zigzag-Edged Nanographenes: peri-Tetracene and Its Corresponding Circumanthracene.
M. R. Ajayakumar, Yubin Fu, Ji Ma, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Jan J. Weigand, Alexey Alfonsov, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 6240-6244.

399.

 

Nitrogen-doped carbon nanosheets and nanoflowers with holey mesopores for efficient oxygen reduction catalysis.
Hao Tian, Nan Wang, Fugui Xu, Pengfei Zhang, Dan Hou, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 10354-10360.

398.

 

Carbon-rich nanomaterials: fascinating hydrogen and oxygen electrocatalysts.
Jian Zhang, Guangbo Chen, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, accepted.

397.

 

A Dual-Stimuli-Responsive Sodium-Bromine Battery with Ultrahigh Energy Density.
Faxing Wang, Hongliu Yang, Jian Zhang, Panpan Zhang, Gang Wang, Xiaodong Zhuang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 1800028.

396.

 

The mechanochemical Scholl reaction – a solvent-free and versatile graphitization tool.
Sven Grätz, Doreen Beyer, Valeriya Tkachova, Sarah Hellmann, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Lars Borchardt.
Chem. Commun., 2018, 54, 5307-5310.

395.

 

Thermoswitchable on-chip microsupercapacitors: One potential self-protection solution for electronic devices.
Panpan Zhang, Jinhui Wang, Wenbo Sheng, Faxing Wang, Jian Zhang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Rainer Jordan, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng.
Energy Environ. Sci., 2018, online, DOI: 10.1039/C8EE00365C.

394.

 

Self-Activating, Capacitive Anion Intercalation Enables High-Power Graphite Cathodes.
Gang Wang, Minghao Yu, Jungang Wang, Debao Li, Deming Tan, Markus Löffler, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2018, 1800533.

393.

 

A Delamination Strategy for Thinly Layered Defect-Free High-Mobility Black Phosphorus Flakes.
Sheng Yang, Ke Zhang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Martin R. Lohe, Ehrenfried Zschech, Paul W. M. Blom, Wojciech Pisula, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, online, DOI: 10.1002/anie.201801265.

392.

 

Ferroelectric field-effect transistors based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene.
Jonas Heidler, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Kamal Asadi.
Solid State Electronics, 2018, 144, 90-94.

391.

 

Copper-surface Mediated Synthesis of Acetylenic Carbon-rich Nanofibers for Active Metal-free Photocathodes.
Tao Zhang, Yang Hou, V. Dzhagan, Z. Liao, G. Chai, M. Löffler, D. Olianas, A. Milani, S. Xu, M. Tommasini, D. R.T. Zahn, Z. Zheng, E. Zschech, R. Jordan, X. Feng.
Nat. Commun., 2018, 9, 1140.

390.

 

Electronic characterization of silicon intercalated chevron graphene nanoribbons on Au(111).
O. Deniz, C. Sánchez-Sánchez, R. Jaafar, N. Kharche, L. Liang, V. Meunier, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, P. Ruffieux.
Chem. Commun., 2018, 54, 1619-1622.

389.

 

Patterning Graphene Surfaces with Iron-Oxide-Embedded Mesoporous Polypyrrole and Derived N-Doped Carbon of Tunable Pore Size.
Shuyan Zhu, Hao Tian, Nan Wang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Small, 2018, 1702755.

388.

 

Hybrid Silver Nanowire and Graphene-Based Solution-Processed Transparent Electrode for Organic Optoelectronics.
Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom.
Adv. Funct. Mater., 2018, 1706010.

387.

 

Supramolecular Nanostructures of Structurally Defined Graphene Nanoribbons in Aqueous Phase.
Yinjuan Huang, Wei-Tao Dou, Fugui Xu, Hong-Bo Ru, Qiuyu Gong, Dongqing Wu, Deyue Yan, He Tian, Xiao-Peng He, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57 ,3366-3371.

386.

 

Accelerated Hydrogen Evolution Kinetics on NiFe-Layered Double Hydroxide Electrocatalysts by Tailoring Water Dissociation Active Sites.
Guangbo Chen, Tao Wang, Jian Zhang, Pan Liu, Hanjun Sun, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Xinliang Feng.
Adv. Mater, 2018, 1706279.

385.

 

Vertically Aligned MoS2 Nanosheets Patterned on Electrochemically Exfoliated Graphene for High-Performance Lithium and Sodium Storage.
Gang Wang, Jian Zhang, Sheng Yang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Eng. Mater., 2018, 8, 1702254.

384.

 

Two-dimensional organic cathode materials for alkali-metal-ion batteries.
Chao Zhang, Chenbao Lu, Fan Zhang, Feng Qiu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Journal of Energy Chemistry, 2018, 27, 86-98, DOI: 10.1016/j.jechem.2017.11.008.

383.

 

Cobaloxime Anchored MoS2 Nanosheets as Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction.
Ming Cai, Fan Zhang, Chao Zhang, Chenbao Lu, Yafei He, Yang Qu, Hao Tian, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang.
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 138-144, DOI: 10.1039/C7TA08684A.

382.

 

Hierarchical-graphene-coupled polyaniline aerogels for electrochemical energy storage.
Yang Qu, Chenbao Lu, Yuezeng Su a, Daxiang Cui, Yafei He, Chao Zhang, Ming Cai, Fan Zhang, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang.
Carbon, 2018, 127, 77-84.

381.

 

Graphene-Pyrene Nanocomposites Obtained Using Azide Chemistry.
Xia, Zhenyuan; Kabe, Ryota; Liscio, Andrea; Kovtun, Alessandro; Treossi, Emanuele; Feng, Xinliang; Palermo, Vincenzo.
J. Nanosci. Nanotechno., 2018, 18, 1290-1295.

380.

 

On-Surface Growth Dynamics of Graphene Nanoribbons: The Role of Halogen Functionalization.
Marco Di Giovannantonio, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Thomas Dienel, Samuel Stolz, Carlos Sánchez-Sánchez, Matthias Muntwiler, Tim Dumslaff, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
ACS Nano, 2018, 12, 74-81.

379.

 

Effect of Side Chains on the Low-Dimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based “Rod–Coil” Graft Copolymers in Solution.
Dongdong Wu, Fugui Xu, Yinjuan Huang, Chuanshuang Chen, Chunyang Yu, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai.
Macromolecules, 2018, 51, 161-172.

378.

 

Synergetic Contribution of Boron and Fe-Nx Species in Porous Carbons toward Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Kai Yuan, Stavroula Sfaelou, Ming Qiu, Dirk Lützenkirchen-Hecht, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Chris Yuan, Xinliang Feng, Ullrich Scherf.
ACS Energy Lett., 2018, 3, 252-260.

2017

377.

 

Growth of 2D Mesoporous Polyaniline with Controlled Pore Structures on Ultrathin MoS2 Nanosheets by Block Copolymer Self-Assembly in Solution.
Hao Tian, Shuyan Zhu, Fugui Xu, Wenting Mao, Hao Wei, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 43975-43982.

376.

 

Short-channel field-effect transistors with 9-atom and 13-atom wide graphene nanoribbons.
Juan Pablo Llinas, Andrew Fairbrother, Gabriela Borin Barin, Wu Shi, Kyunghoon Lee, Shuang Wu, Byung Yong Choi, Rohit Braganza, Jordan Lear, Nicholas Kau, Wonwoo Choi, Chen Chen, Zahra Pedramrazi, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Felix Fischer, Alex Zettl, Pascal Ruffieux, Eli Yablonovitch, Michael Crommie, Roman Fasel, Jeffrey Bokor.
Nat. Comm., 2017, 8, 633.

375.

 

Exploration of pyrazine-embedded antiaromatic polycyclic hydrocarbons generated by solution and on-surface azomethine ylide homocoupling.
Xiao-Ye Wang, Marcus Richter, Yuanqin He, Jonas Björk, Alexander Riss, Raju Rajesh, Manuela Garnica, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Akimitsu Narita, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Willi Auwärter, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Klaus Müllen.
Nat. Comm., 2017, 8, 1948.

374.

 

On-Surface Cyclization of ortho-Dihalotetracenes to Four- and Six-Membered Rings.
Carlos Sánchez-Sánchez, Adrien Nicolai, Frédéric Rossel, Jinming Cai, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, and Vincent Meunier.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17617-17623, DOI: 10.1021/jacs.7b10026.

373.

 

Ruthenium/nitrogen-doped carbon as an electrocatalyst for efficient hydrogen evolution in alkaline solution.
J. Zhang, P. Liu, G. Wang, P. P. Zhang, X. D. Zhuang, M. W. Chen, I. M. Weidinger, X. L. Feng.
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 25314-25318, DOI: 10.1039/C7TA08764K.

372.

 

Spiro-Fused Perylene Diimide Arrays.
Guangpeng Gao, Ningning Liang, Hua Geng, Wei Jiang, Huiting Fu, Jiajing Feng, Jianhui Hou, Xinliang Feng, Zhaohui Wang.
J. Am. Chem. Soc., 2017, online, DOI: 10.1021/jacs.7b09140.

371.

 

Dual-Graphene Rechargeable Sodium Battery.
Faxing Wang, Zaichun Liu, Panpan Zhang, Hongyan Li, Wenbo Sheng, Tao Zhang, Rainer Jordan, Yuping Wu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Small, 2017, online, DOI: 10.1002/smll.201702449.

370.

 

Cationic Nitrogen Doped Helical Nanographenes.
Kun Xu, Yubin Fu, Youjia Zhou, Felix Hennersdorf, Peter Machata, Ilka Vincon, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/anie.200.

369.

 

Probing optical excitations in chevron-like armchair graphene nanoribbons.
Richard Denk, Alberto Lodi Rizzini, Shudong Wang, Michael Hohage, Peter Zeppenfeld, Jinming Cai, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Zongping Chen, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Muellen, Roberto Biagi, Valentina de Renzi, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Andrea Ferretti.
Nanoscale, 2017, online, DOI: 10.1039/C7NR06175G.

368.

 

Reversible Anion-Driven Switching of an Organic 2D Crystal at a Solid–Liquid Interface.
Kang Cui, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Michael Walter, Steven De Feyter, Stijn F. L. Mertens.
Small, 2017, 1702379.

367.

 

Exhaled Breath Markers for Nonimaging and Noninvasive Measures for Detection of Multiple Sclerosis.
Yoav Y. Broza, Lior Har-Shai, Raneen Jeries, John C. Cancilla, Lea Glass-Marmor, Izabella Lejbkowicz, José S. Torrecilla, Xuelin Yao, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Ariel Miller, Hossam Haick.
ACS Chem. Neurosci., 2017, online, DOI: 10.1021/acschemneuro.7b00181.

366.

 

Iridium Nanoparticles Anchored on 3D Graphite Foam as a Bifunctional Electrocatalyst for Excellent Overall Water Splitting in Acidic Solution.
Jian Zhang, Gang Wang, Zhongquan Liao, Panpan Zhang, Faxing Wang, Xiaodong Zhuang, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng.
Nano Energy, 2017, 40, 27-33.

365.

 

Solution-Processable High-Quality Graphene for Organic Solar Cells.
Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 25412−25417.

364.

 

Ternary Porous Cobalt Phosphoselenide Nanosheets: An Efficient Electrocatalyst for Electrocatalytic and Photoelectrochemical Water Splitting.
Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Chang-Soo Kim, Chris Yuan, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 1701589.

363.

 

Graphene-coupled nitrogen-enriched porous carbon nanosheets for energy storage.
Jinhui Zhu, Xiaodong Zhuang, Jun Yang, Xinliang Feng, Shin-ichi Hirano.
J. Mater. Chem. A, 2017, online, DOI: 10.1039/C7TA04752E.

362.

 

Quantum Dots in Graphene Nanoribbons.
Shiyong Wang, Neerav Kharche, Eduardo Costa Girão, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
Nano Lett., 2017, online, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01244.

361.

 

Monitoring the On-Surface Synthesis of Graphene Nanoribbons by Mass Spectrometry.
Wen Zhang, Zongping Chen, Bo Yang, Xiao-Ye Wang, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Gabriela Borin Barin, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Hans Joachim Räder, Klaus Müllen.
Anal. Chem., 2017, online, DOI: 10.1021/acs.analchem.7b01135.

360.

 

Covalently Interlocked Cyclohexa-m-phenylenes and their Assembly: En Route to Supramolecular 3D Carbon Nanostructures.
Bastian Dumslaff, Anna N. Reuss, Manfred Wagner, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, George Fytas, Klaus Müllen*.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/ange.201705403.

359.

 

Toward a molecular design of porous carbon materials.
Lars Borchardt, Qi-Long Zhu, Mirian E. Casco, Reinhard Berger, Xiaodong Zhuang, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, Qiang Xu.
Materials Today, 2017, online, DOI.org/10.1016/j.mattod.2017.06.002.

358.

 

Lateral Fusion of Chemical Vapor Deposited N= 5 Armchair Graphene Nanoribbons
Zongping Chen, Hai I. Wang, Nerea Bilbao, Joan Teyssandier, Thorsten Prechtl, Nicola Cavani, Alexander Tries, Roberto Biagi, Valentina De Renzi, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Steven De Feyter, Mischa Bonn, Akimitsu Narita, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2017, online, DOI: 10.1021/jacs.7b05055.

357.

 

Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps.
Yan-Fang Zhang, Yi Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Yande Que, Hui Chen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao.
Nano Research, 2017, online, DOI 10.1007/s12274-017-1550-2

356.

 

Scalable Fabrication and Integration of Graphene Micro-Supercapacitors through Full Inkjet Printing.
Jiantong Li, Szymon Sollami Delekta, Panpan Zhang, Sheng Yang, Martin R. Lohe, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Mikael Östling.
ACS Nano, 2017, online, DOI: 10.1021/acsnano.7b03354.

355.

 

Integrated Hierarchical Cobalt Sulfide/Nickel Selenide Hybrid Nanosheets as an Efficient Three-dimensional Electrode for Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting.
Yang Hou, Ming Qiu, Gyutae Nam, Min Gyu Kim, Tao Zhang, Kejun Liu, Xiaodong Zhuang, Jaephil Cho, Chris Yuan, Xinliang Feng.
Nano Lett., 2017, online, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01030.

354.

 

Silicon anode protected by nitrogen-doped porous carbon shell for high-performance lithium-ion batteries.
Jinhui Zhu, Jun Yang, Zhixin Xu, Jiulin Wang, Yanna Nuli, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Nanoscale, 2017, 9, 8871-8878.

353.

 

2D Porous Carbons prepared from Layered Organic-Inorganic Hybrids and their Use as Oxygen-Reduction Electrocatalysts.
Shuang Li, Chong Cheng, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, Arne Thomas.
Adv. Mater., 2017, online, DOI: 10.1002/adma.201700707.

352.

 

Two-Dimensional Materials: A Powerful Platform for Energy Applications.
Liming Dai, Xinliang Feng, Zhongfan Liu, Hua Zhang.
ChemNanoMat, 2017, online, DOI: 10.1002/cnma.201700121.

351.

 

Synthesis, Photophysical Characterization, and Self-Assembly of Hexa-peri-hexabenzocoronene/Benzothiadiazole Donor–Acceptor Structure.
Yunbin Hu, Lukas F. Dössel, Xiao-Ye Wang, Sankarapillai Mahesh, Wojciech Pisula, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
ChemPlusChem, 2017, online, DOI: 10.1002/cplu.201700162.

350.

 

Synthesis of Dibenzo[hi,st]ovalene and Its Amplified Spontaneous Emission in a Polystyrene Matrix.
Giuseppe M. Paternm,Qiang Chen, Xiao-YeWang, Junzhi Liu, Silvia G. Motti, Annamaria Petrozza, Xinliang Feng, Guglielmo Lanzani, Klaus Mgllen, Akimitsu Narita, Francesco Scotognella.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/anie.201700730.

349.

 

Tunable Self-Assembly of Diblock Copolymers into Colloidal Particles with Triply Periodic Minimal Surfaces.
Zhixing Lin, Shaohua Liu, Wenting Mao, Hao Tian, Nan Wang, Ninghe Zhang, Feng Tian, Lu Han, Xinliang Feng, Yiyong Mai.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/ange.201702591.

348.

 

π-Extended and Curved Antiaromatic Polycyclic Hydrocarbons.
Junzhi Liu, Ji Ma, Ke Zhang, Prince Ravat, Peter Machata, Stanislav Avdoshenko, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Wojciech Pisula, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2017, online, DOI: 10.1021/jacs.7b01619.

347.

 

Efficient hydrogen production on MoNi4 electrocatalysts with fast water dissociation Kinetics.
Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Zhongquan Liao, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Ehrenfried Zschech, Xinliang Feng.
Nat. Comm., 2017, 8, 15437.

346.

 

Polycyclic heteroaromatic hydrocarbons containing a benzoisoindole core.
Marcus Richter a, Karl Sebastian Schellhammer b, Peter Machata c, Gianaurelio Cuniberti, Alexey Popov, Frank Ortmann, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Org. Chem. Front., 2017, 4, 847-852.

345.

 

Recent Advances in Earth-Abundant Heterogeneous Electrocatalysts for Photoelectrochemical Water Splitting.
Yang Hou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Small Methods, 2017, 1700090.

344.

 

Ultrafast Delamination of Graphite into High-Quality Graphene Using Alternating Currents.
Sheng Yang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Shaohua Liu, Renhao Dong, Martin R. Lohe, Alfons Becker, Marco A. Squillaci, Paolo Samor, Klaus Muellen, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, online, DOI: 10.1002/anie.201702076.

343.

 

High Photoresponsivity in Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor Devices Contacted with Graphene Electrodes.
Andrea Candini, Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Domenica Convertino, Camilla Coletti, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Marco Affronte.
J. Phys. Chem. C, 2017, online, DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b03401.

342.

 

Revealing the Electronic Structure of Silicon Intercalated Armchair Graphene Nanoribbons by Scanning Tunneling Spectroscopy.
Okan Deniz, Carlos Sánchez-Sánchez, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Neerav Kharche, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
Nano Lett., 2017, 17, 2197-2203, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b04727.

341.

 

Molybdenum Carbide-Embedded Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Water Splitting in Alkaline Media.
Chenbao Lu, Diana Tranca, Jian Zhang, Fermín Rodríguez Hernández, Yuezeng Su, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng.
ACS Nano, 2017, 11, 3933-3942, DOI: 10.1021/acsnano.7b00365.

340.

 

Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties.
Xiao-Ye Wang, Thomas Dienel, Marco Di Giovannantonio, Gabriela Borin Barin, Neerav Kharche, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Samuel Stolz, Luis Henrique De Lima, Matthias Muntwiler, Matteo Tommasini, Vincent Meunier, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4671-4674.

339.

 

Multi-Dimensional Self-Assembly of a Dual-Responsive ABC Miktoarm Star Terpolymer.
Fugui Xu, Dongdong Wu, Yinjuan Huang, Hao Wei, Yong Gao, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai.
ACS Macro Lett., 2017, 6, 426-430.

338.

 

Stop-Frame Filming and Discovery of Reactions at the Single-Molecule Level by Transmission Electron Microscopy.
Thomas W. Chamberlain, Johannes Biskupek, Stephen T. Skowron, Alexander V. Markevich, Simon Kurasch, Oliver Reimer, Kate E. Walker, Graham A. Rance, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Maria A. Lebedeva, Alexander G. Majouga, Valentin G. Nenajdenko, Ute Kaiser, Elena Besley, Andrei N. Khlobystov.
ACS Nano, 2017, 11, 2509-2520.

337.

 

Robust Two-Dimensional Electronic Properties in Three-Dimensional Microstructures of Rotationally Stacked Turbostratic Graphene.
Nils Richter, Yenny R. Hernandez, Sebastian Schweitzer, June-Seo Kim, Ajit Kumar Patra, Jan Englert, Ingo Lieberwirth, Andrea Liscio, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng, Andreas Hirsch, Klaus Müllen, Mathias Kläui.
PHYS. REV. APPL., 2017, 7, 024022.

336.

 

Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors.
Zhong-Shuai Wu, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4506-4512.

335.

 

Coordination Polymer Framework-Based On-Chip Micro-Supercapacitors with AC Line-Filtering Performance.
Chongqing Yang, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Sai Sun, Renhao Dong, Melike Karakus, Zoltn Mics, Markus Löffler, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Enrique Cnovas, Gianaurelio Cuniberti, Mischa Bonn, and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 3920-3924.

334.

 

Chemical vapor deposition synthesis and terahertz photoconductivity of low-bandgap N = 9 armchair graphene nanoribbons.
Zongping Chen, Hai I. Wang, Joan Teyssandier, Kunal S. Mali, Tim Dumslaff, Ivan Ivanov, Wen Zhang, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Hans Joachim Räder, Dmitry Turchinovich, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Akimitsu Narita, Mischa Bonn, and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 3635-3638

333.

 

A Lyotropic Liquid-Crystal-Based Assembly Avenue toward Highly Oriented Vanadium Pentoxide/Graphene Films for Flexible Energy Storage.
Haiqing Liu, Yanping Tang, Chi Wang, Zhixiao Xu, Chongqing Yang, Tao Huang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2017, 27, 1606269, DOI: 10.1002/adfm.201606269.

332.

 

High Power In-Plane Micro-Supercapacitors Based on Mesoporous Polyaniline Patterned Graphene.
Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Sheng Yang, Hao Lu, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Small, 2017, 13, 1603388, DOI: 10.1002/smll.201603388.

331.

 

Soft-Template Construction of 3D Macroporous Polypyrrole Scaffolds.
Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Zhikun Zheng, Yiyong Mai, and Xinliang Feng.
Small, 2017, 13, 1604099, DOI: 10.1002/smll.201604099.

330.

 

A Stable Saddle-Shaped Polycyclic Hydrocarbon with Open-shell Singlet Ground State.
Ji Ma, Junzhi Liu, Martin Baumgarten, Yubin Fu, Yuan-Zhi Tan, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Hartmut Komber, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 3280-3284, DOI: 10.1002/anie.201611689.

329.

 

Periodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on graphene.
Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian Lian, Yi Liu, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco Squillaci, Gabriele D'Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samorì, Emanuele Orgiu.
Nat. Comm., 2017, 8, 14767.

328.

 

2D-Heterostructures Derived from MoS2-Templated, Cobalt-Containing Conjugated Microporous Polymer Sandwiches for Oxygen Reduction Reaction and Electrochemical Energy Storage.
Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Ting Hu, Lei Shi, Stavroula Sfaelou, Ulrike Polnick, Michael Forster, Thomas Pichler, Thomas Riedl, Yiwang Chen, Xinliang Feng, Ullrich Scherf.
ChemElectroChem, 2017, 4, 709–715, DOI: 10.1002/celc.201600850.

327.

 

On-Surface Synthesis and Characterization of 9-Atom Wide Armchair Graphene Nanoribbons.
Leopold Talirz, Hajo Söde, Tim Dumslaff, Shiyong Wang, Juan Ramon Sanchez-Valencia, Jia Liu, Prashant Shinde, Carlo A. Pignedoli, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Nicholas C. Plumb, Ming Shi, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Roman Fasel, Pascal Ruffieux.
ACS Nano, 2017, 11, 1380-1388, DOI: 10.1021/acsnano.6b06405.

326.

 

Persulfurated Coronene: A New Generation of "Sulflower".
Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Dmitry Skidin, Faxing Wang, Yubin Fu, Akimitsu Narita, Matteo Tommasini, Francesca Moresco, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 2168-2171.

325.

 

Stimulus-Responsive Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density and Reversible Electrochromic Window.
Panpan Zhang, Feng Zhu, Faxing Wang, Jinhui Wang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 29, 1604491. DOI: 10.1002/adma.201604491.

324.

 

Efficient Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting by a 3D Nanostructured Carbon Supported on Flexible Exfoliated-Graphene-Foil.
Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Ji Ma, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Chris Yuan, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 29, 1604480. DOI: 10.1002/adma.201604480.

323.

 

Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Polythiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance.
Zhong-Shuai Wu, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
Adv. Mater., 2017, 29, 1602960, DOI: 10.1002/adma.201602960.

322.

 

Shape-Persistent Graphite Replica of Metal Wires.
Martin Pfeffermann, Michael Wuttke, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen.
Adv. Mater., 2017, 29, 1603732, DOI: 10.1002/adma.201603732.

321.

 

Bipolar Nitrogen-Doped Graphene Frameworks as High-Performance Cathodes for Lithium Ion Batteries.
Yanshan Huang, Dongqing Wu, Arezoo Dianat, Manfred Bobeth, Tao Huang, Yiyong Mai, Fan Zhang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 1588-1594. DOI: 10.1039/C6TA09161J.

2016

320.

 

Benzo-Fused Double [7]Carbohelicene: Synthesis, Structures, and Physicochemical Properties.
Yunbin Hu, Xiao-Ye Wang, Pi-Xian Peng, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita.
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3374-3378, DOI: 10.1002/anie.201610434.

319.

 

Immobilizing Molecular Metal Dithiolene-Diamine Complexes on 2D Metal-Organic Frameworks for Electrocatalytic H2 Production.
Renhao Dong, Zhikun Zheng, Diana C. Tranca, Jian Zhang, Naisa Chandrasekhar, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng.
Chem. Eur. J. 2017, 23, 2255-2260. DOI: 10.1002/chem.201605337.

318.

 

A Shape-Persistent Polyphenylene Spoked Wheel.
Yi Liu, Akimitsu Narita, Joan Teyssandier, Manfred Wagner, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15539-15542, DOI: 10.1021/jacs.6b10369.

317.

 

Synthesis of Graphene Nanoribbons by Ambient-Pressure Chemical Vapor Deposition and Device Integration.
Zongping Chen, Wen Zhang, Carlos-Andres Palma, Alberto Lodi Rizzini, Bilu Liu, Ahmad Abbas, Nils Richter, Leonardo Martini, Xiao-Ye Wang, Nicola Cavani, Hao Lu, Neeraj Mishra, Camilla Coletti, Reinhard Berger, Florian Klappenberger, Mathias Kläui, Andrea Candini, Marco Affronte, Chongwu Zhou, Valentina De Renzi, Umberto del Pennino, Johannes V. Barth, Hans Joachim Räder, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15488-15496, DOI: 10.1021/jacs.6b10374.

316.

 

Highly efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction based on one-dimensional ternary-doped porous carbons derived from carbon-nanotube-directed conjugated microporous polymers.
Yafei He, Dominik Gehrig, Fan Zhang, Chenbao Lu, Chao Zhang, Ming Cai, Yuanyuan Wang, Frédéric Laquai, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2016, online, DOI: 10.1002/adfm.201603693.

315.

 

Wafer-Sized, Multifunctional, Polyimine-based Two-Dimensional Conjugated Polymers with High Mechanical Stiffness.
Hafeesudeen Sahabudeen, Haoyuan Qi, Bernhard Alexander Glatz, Diana Tranca, Renhao Dong, Yang Hou, Tao Zhang, Christian Kuttner, Tibor Lehnert, Gotthard Seifert, Ute Kaiser, Andreas Fery, Zhikun Zheng, Xinliang Feng.
Nat. Comm., 2016, 7, 13461.

314.

 

Flexible All-Solid-State Supercapacitors with High Volumetric Capacitances Boosted by Solution Processable MXene and Electrochemically Exfoliated Graphene.
Hongyan Li, Yang Hou, Faxing Wang, Martin R. Lohe, Xiaodong Zhuang, Li Niu, Xinliang Feng.
Adv. Energy Mater., 2016, 1601847.

313.

 

Anionic porous polymers with tunable structures and catalytic properties.
Wuxue Zhao, Fan Zhang, Lingyun Yang, Shuai Bi, Dongqing Wu, Yefeng Yao, Manfred Wagner, Robert Graf, Michael Ryan Hansen, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 15162-15168.

312.

 

Synthesis, Structure, and Chiroptical Properties of a Double [7]Heterohelicene.
Xiao-Ye Wang, Xin-Chang Wang, Akimitsu Narita, Manfred Wagner, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12783-12786.

311.

 

Fabrication of Three Terminal Devices by ElectroSpray Deposition of Graphene Nanoribbons.
Paolo Fantuzzi; Leonardo Martini, Andrea Candini, Valdis Corradini, Umberto del Pennino, Yunbin Hu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, Marco Affronte.
Carbon, 2016, 104, 112-118.

310.

 

Chemical Approaches to 2D Materials.
Paolo Samorì, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2016, 28, 6027-6029.

309.

 

Edge chlorination of hexa-peri-hexabenzocoronene investigated by density functional theory and vibrational spectroscopy.
Ali Maghsoumi, Akimitsu Narita, Renhao Dong, Xinliang Feng, Chiara Castiglioni, Klaus Muellen, Matteo Tommasini.
Phys.Chem.Chem.Phys. 2016, 18, 11869-11878.

308.

 

Two-Dimensional Mesoscale-Ordered Conducting Polymers.
Shaohua Liu, Jian Zhang, Renhao Dong, Pavlo Gordiichuk, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Feng Liu, Andreas Herrmann, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12516-12521. (Hot paper)

307.

 

Synthesis of NBN-type Zigzag-Edged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: 1,9-Diaza-9a-boraphenalene as a Structural Motif.
Xinyang Wang, Fan Zhang, Karl Sebastian Radke, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Yubin Fu, Jens Hunger, Ruizhi Tang, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11606-11615.

306.

 

Topological control of 3,4-connected frameworks based on the Cu2-paddle-wheel node: tbo or pto, and why?
Philipp Mueller, Ronny Gruenker, Volodymyr Bon, Martin Pfeffermann, Irena Senkovska, Manfred Weiss, Xinliang Feng, Stefan Kaskel.
CrystEngComm., 2016, 18, 8164-8171.

305.

 

Sulfur-Enriched Conjugated Polymer Nanosheet Derived Sulfur and Nitrogen co-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction and Zinc–Air Battery.
Yuezeng Su, Zhaoquan Yao, Fan Zhang, Hai Wang, Zoltan Mics, Enrique Cánovas, Mischa Bonn, Xiaodong Zhuang, and Xinliang Feng.
Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 5893-5902.

304.

 

Poly(ethylene oxide) Functionalized Graphene Nanoribbons with Excellent Solution Processability.
Huang, Yinjuan; Mai, Yiyong; Beser, Uliana; Teyssandier, Joan; Velpula, Gangamallaiah; van Gorp, Hans; Straasø, Lasse ; Hansen, Michael Ryan; Rizzo, Daniele ; Casiraghi, Cinzia; Yang, Rong; Zhang, GY; Wu, Dongqing; Zhang, Fan; Yan, Deyue; De Feyter, Steven; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 10136-10139.

303.

 

Highly efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction based on one-dimensional ternary-doped porous carbons derived from carbon-nanotube-directed conjugated microporous polymers.
Yafei He, Dominik Gehrig, Fan Zhang, Chenbao Lu, Chao Zhang, Ming Cai, Yuanyuan Wang, Frédéric Laquai, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2016, accepted.

302.

 

Dual-Template Synthesis of 2D Mesoporous Polypyrrole Nanosheets with Controlled Pore Size.
Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, and Xinliang Feng.
Adv.Mater. 2016, DOI: 10.1002/adma.201603036.

301.

 

Constructing Hierarchically Hollow Core-Shell MnO2/C Hybrid Spheres for High-Performance Lithium Storage.
Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Wei Wei, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Small, 2016, 12, 3914-3919. DOI: 10.1002/smll.201601403.

300.

 

A Two-Dimensional Conjugated Polymer Framework with Fully sp2-bonded Carbon Skeleton.
Xiaodong Zhuang, Wuxue Zhao, Fan Zhang, Yu Cao, Feng Liu, Shuai Bi, Xinliang Feng.
Polym. Chem. 2016, 7, 4176-4181. DOI: 10.1039/C6PY00561F.

299.

 

Angular BN-Heteroacenes with syn-Structure-Induced Promising Properties as Host Materials of Blue Organic Light-Emitting Diodes.
Wanzheng Zhang, Fan Zhang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Xinyang Wang, Xiaodong Zhuang, Gufeng He, Xinliang Feng.
Org. Lett., 2016, 18, 3618-3621. DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01659.

298.

 

Building Pentagons into Graphenic Structures by On-Surface Polymerization and Aromatic Cyclodehydrogenation of Phenyl-Substituted Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Jia Liu, Thomas Dienel, Junzhi Liu, Oliver Groening, Jinming Cai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel.
J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 17588-17593. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b05495.

297.

 

Quantitative Control of Pore Size of Mesoporous Carbon Nanospheres through the Self-Assembly of Diblock Copolymer Micelles in Solution.
Hao Tian, Zhixing Lin, Fugui Xu, Jinxu Zheng, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Small, 2016, 12, 3155-3163. DOI:10.1002/smll.201600364.

296.

 

Purely Armchair or Partially Chiral: Noncontact Atomic Force Microscopy Characterization of Dibromo-Bianthryl-Based Graphene Nanoribbons Grown on Cu(111).
Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Okan Deniz, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel.
ACS Nano, 2016, 10, 8006-8011. DOI: 10.1021/acsnano.6b04025.

295.

 

Engineering water dissociation sites in MoS2 nanosheets for accelerated electrocatalytic hydrogen production.
Jian Zhang, Tao Wang, Pan Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Xinliang Feng.
Energy Environ. Sci., 2016, 9, 2789-2793. DOI: 10.1039/C6EE01786J.

294.

 

Synthesis of Stable Nanographenes with OBO-Doped Zigzag Edges Based on Tandem Demethylation-Electrophilic Borylation.
Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Wen Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2016,138, 9021-9024.

293.

 

Fused Dibenzo[a,m]rubicene: A New Bowl-shaped Subunit of C70 Containing Two Pentagons.
Junzhi Liu, Silvio Osella, Ji Ma, Reinhard Berger, David Beljonne, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8364-8367.

292.

 

Two-dimensional Core-Shelled Porous Hybrids as Highly Efficient Catalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Ulrich Scherf.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6858-6863.

291.

 

Silicon Compatible Micro-supercapacitors.
Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6136-6138.

290.

 

Flexible 2D Crystals of Polycyclic Aromatics Stabilized by Static Distortion Waves.
Matthias Meissner, Falko Sojka, Lars Matthes, Friedhelm Bechstedt, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Stefan C. B. Mannsfeld, Roman Forker, and Torsten Fritz.
ACS. Nano. 2016, 10, 6474-6483.

289.

 

Direct patterning of organic functional polymers through conventional photolithography and non-invasive cross-link agents.
Marco Squillaci, Feng Qiu, Fan Zhang, Xinliang Feng, Paolo Samori.
Adv. Mater, 2016, 28, 5249-5254.

288.

 

Interface Engineering of MoS2/Ni3S2 Heterostructures for Highly Enhanced Electrochemical Overall Water Splitting Activity.
Jian Zhang, Tao Wang, Darius Pohl, Bernd Rellinghaus, Renhao Dong, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6702-6707.

287.

 

Synthetic Two-Dimensional Materials: A New Paradigm of Membranes for Ultimate Separation.
Zhikun Zheng, Ronny Gruenker, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2016, ASAP, DOI: 10.1002/adma.201506237.

286.

 

Adding Four Extra K-Regions to Hexa-peri-hexabenzocoronene.
Dumslaff, Tim; Yang, Bo; Maghsoumi, Ali; Velpula, Gangamallaiah; Mali, Kunal; Castiglioni, Chiara; De Feyter, Steven; Tommasini, Matteo; Narita, Akimitsu; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc, 2016, 138, 4726-4729.

285.

 

Strongly Coupled Ternary Hybrid Aerogels of N-deficient Porous Graphitic-C3N4 Nanosheets/N-Doped Graphene/NiFe-Layered Double Hydroxide for Solar-Driven Photoelectrochemical Water Oxidation.
Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Xinliang Feng, and Junhong Chen.
Nano Letters. 2015, 2268-2277.

284.

 

A C216-Nanographene Molecule with Defined Cavity as Extended Coronoid.
Beser, Uliana; Kastler, Marcel; Maghsoumi, Ali; Wagner, Manfred; Castiglioni, Chiara; Tommasini, Matteo; Narita, Akimitsu; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc, 2016, 138, 4322-4325.

283.

 

Raman fingerprints of atomically precise graphene nanoribbons.
Ivan A. Verzhbitskiy, Marzio De Corato, Alice Ruini, Elisa Molinari, Akimitsu Narita, Yubin Hu, Matthias Georg Schwab, M. Bruna, D. Yoon, S. Milana, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrea C. Ferrari, Cinzia Casiraghi, Deborah Prezzi.
Nano Letters. 2015, 3442-3447.

282.

 

Facile Template-Free Synthesis of Vertically Aligned Polypyrrole Nanosheets on Nickel Foams for Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors.
Xiangwen Yang, Zhixing Lin, Jingxu Zheng, Yinjuan Huang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Nanoscale. 2016, 8, 8650-8657.

281.

 

Facile synthesis of bowl-shaped nitrogen-doped carbon hollow particles templated by block copolymer “kippah vesicles” for high performance supercapacitors.
Zhixing Lin, Hao Tian, Fugui Xu, Xiangwen Yang,Yiyong Mai, Xinliang Feng.
Polymer Chem. 2016, 7, 2092-2098.

280.

 

Exciton-exciton annihilation and biexciton stimulated emission in graphene nanoribbons.
Giancarlo Soavi, Stefano Dal Conte, Cristian Manzoni, Daniele Viola, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Ulrich Hohenester, Elisa Molinari, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Giulio Cerullo.
Nature Comm. 2016, 7, 11010.

279.

 

On-surface synthesis of graphene nanoribbons with zigzag edge topology.
Pascal Ruffieux, Shiyong Wang, Bo Yang, Carlos Sanchez, Jia Liu, Thomas Dienel, Leopold Talirz, Prashant Shinde, Carlo Pignedoli, Daniele Passerone, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel.
Nature. 2016, 531, 489-492.

278.

 

Triple Boron-Cored Chromophores Ligated with Discotic 5,11,17-Triazatrinaphthylene Derivatives.
Qiu, Feng; Zhang, Fan; Tang, Ruizhi; Fu, Yubin; Wang, Xinyang; Han, Sheng; Zhuang, Xiaodong; Feng, Xinliang.
Org. Lett, 2016, 18, 1398-1401.

277.

 

Three-dimensional Carbon Nitride/Graphene Framework as a High Performance Cathode for Lithium Ion Batteries.
Yanshan Huang, Yanping Tang, Yiyong Mai, Xinjing Wang, Chi Wang, Sheng Han, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng
Chem. Asia J., 2016, ASAP.

276.

 

Electrochemically exfoliated graphene/PEDOT composite films as efficient Pt-free counter electrode for dye-sensitized solar cells.
Meltiani Belekoukia; Madeshwaran Sekkarapatti Ramasamy; Sheng Yang, Xinliang Feng; Georgios Paterakis; Vassilios Dracopoulos; Costas Galiotis; Panagiotis Lianos
Electrochimica Acta, 2016, 110-115.

275.

 

Ultraflexible in-plane Micro-Supercapacitors by Direct Printing of Solution-Processable Electrochemically Exfoliated Graphene.
Zhaoyang Liu, Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang, Renhao Dong, Xinliang Feng, and Klaus Müllen
Adv. Mater. 2016, 2217-2222.

274.

 

Nitrogen-enriched, ordered mesoporous carbons for potential electrochemical energy storage.
Jinhui Zhu, Jun Yang, Rongrong Miao, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 2286-2292.

273.

 

Anion-induced self-assembly of positively charged polycyclic aromatic hydrocarbons towards nanostructures with controllable two-dimensional morphologies.
Yang, Chongqing; Wu, Dongqing; Zhao, Wuxue; Ye, Weizhen; Xu, Zhixiao; Zhang, Fan; Feng, Xinliang
CRYSTENGCOMM, 2016, 877-880.

272.

 

Ultra-large sheet formation by 1D to 2D hierarchical self-assembly of a "rod-coil" graft copolymer with a polyphenylene backbone.
Huang, Yinjuan; Yuan, Rui; Xu, Fugui; Mai, Yiyong; Feng, Xinliang; Yan, Deyue
Polymer Chemistry. 2016 1234-1238.

271.

 

Superlubricity of Graphene Nanoribbons on Gold Surfaces.
Shigeki Kawai, Andrea Benassi, Enrico Gnecco, Hajo Söde, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Daniele Passerone, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Roman Fasel and Ernst Meyer
Science 2016, 351, 957-961.

270.

 

Vertically Oriented Co0.85Se/NiFe Layered-Double-Hydroxide Nanosheets Supported on Exfoliated Graphene Foil: An Efficient 3D Electrode for Overall Water Splitting.
Yang Hou, Martin Lohe, Jian Zhang, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, and Xinliang Feng
Energy. Environmental Science. 2016, 9, 478-483.

269.

 

Perchlorination of Coronene Enhances its Propensity to Self-Assembly on Graphene.
S. Conti, M. G. del Rosso, A. Ciesielski, J. Weippert, A. Böttcher, Y. Shin, G. Melinte, O. Ersen, C. Casiraghi, X. Feng, K. Müllen, M. M. Kappes, P. Samorì, M. Cecchini
ChemPhysChem, 2016, 352-357.

268.

 

Nitrogen-doped Porous Carbon Superstructures Derived from Hierarchical Assembly of Polyimide Nanosheets.
Zhixiao Xu, Xiaodong Zhuang, Chongqing Yang, Jing Cao, Zhaoquan Yao, Yanping Tang, Jianzhong Jiang, Dongqing Wu and Xinliang Feng
Adv. Mater. 2016, 28, 1981–1987.

267.

 

New-generation of graphene from electrochemical approaches: production and applications.
Sheng Yang, Martin R. Lohe, Klaus Müllen and Xinliang Feng
Adv. Mater. 2016, online.

266.

 

Unexpected Scholl Reaction of 6,7,13,14-Tetraarylbenzo[k]tetraphene: Selective Formation of Five-Membered Rings in Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Liu, Junzhi; Narita, Akimitsu; Osella, Silvio; Zhang, Wen; Schollmeyer, Dieter; Beljonne, David; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2602–2608.

265.

 

Electron beam covalent attachment of small organic molecules to graphene.
Alexander Markevich, Simon Kurasch, Ossi Lehtinen, Oliver Reimer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Andrey Turchanin, Andrei N. Khlobystov, Ute Kaiser and Elena Besley
Nanoscale, 2016,8, 2711-2719.

264.

 

Graphene-Directed Two-Dimensional Porous Frameworks for High-Performance Lithium-Sulfur Battery Cathode.
Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Yuezeng Su, Ping Liu, Xiaodong Zhuang, Dongqing Wu, Fan Zhang and Xinliang Feng
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 314-320.

2015
 
 

263.

 

Nitrogen-doped carbon-encapsulated SnO2–SnS/graphene sheets with improved anodic performance in lithium ion batteries.
Jieqiong Shan, Yuxin Liu, Ping Liu, Yanshan Huang, Yuezeng Su, Dongqing Wu and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 24148-24154.

262.

 

Cross-linked polymer-derived B/N co-doped carbon materials with selective capture of CO2.
Wuxue Zhao, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Yiyong Mai and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 23352-23359.

261.

 

Bimetallic porous porphyrin polymer-derived non-precious metal electrocatalysts for oxygen reduction reaction.
Sebastian Brüller, Hai-Wei Liang, Ulrike I. Kramm, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
J. Mater. Chem. A. 2015, 3, 23799-23808.

260.

 

Free-Standing, Monolayer Two-Dimensional Supramolecular Organic Framework with Good Internal Order.
Pfeffermann, Martin; Dong, Renhao; Graf, Robert; Zajaczkowski, Wojciech; Gorelik, Tatiana; Pisula, Wojciech; Narita, Akimitsu; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 14525-14532.

259.

 

Organic radical-assisted electrochemical exfoliation for the scalable production of high-quality graphene.
Sheng Yang, Sebastian Brüller, Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Renhao Dong, Richard Fanny, Paolo Samorì, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13927-13932.

258.

 

Synthesis and Properties of C2h-Symmetric BN-Heteroacenes Tailored through Aromatic Central Cores.
Wang, Xinyang; Zhang, Fan; Gao, Jianhua; Fu, Yubin; Zhao, Wuxue; Tang, Ruizhi; Zhang, Wanzheng; Zhuang, Xiaodong; Feng, Xinliang.
J. Org. Chem. 2015, 80, 10127-10133.

257.

 

Controlled synthesis of N-doped carbon nanospheres with tailored mesopores through self-assembly of colloidal silica.
Gang Wang, Yuhan Sun, Debao Li, Haiwei Liang, Renhao Dong, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 15191-15196.

256.

 

Patterning Two-Dimensional Free-Standing Surfaces with Mesoporous Conducting Polymers.
Shaohua Liu, Pavlo Gordiichuk, Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Wei Wei, Dongqing Wu, Yiyong Mai, Andreas Herrmann, Klaus Müllen and Xinliang Feng.
Nature Comm. 2015,6, 8817.

255.

 

Graphene flakes at the SiO2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors.
Srinivasa Rao Pathipati, Egon Pavlica, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Gvido Bratina.
Organic Electronics. 2015, 27, 221-226.

254.

 

Binder-Free Activated Graphene Compact Films for All-Solid-State Micro-Supercapacitors with High Areal and Volumetric Capacitances.
Zhong-Shuai Wu, Sheng Yang , Lili Zhang , Jakob B. Wagner, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Energy Storage Materials. 2015, 1, 119-126.

253.

 

Strongly Coupled Three-Dimensional Hybrids of N-doped Porous Carbon Nanosheets/CoNi Alloy-Encapsulated Carbon Nanotubes for Enhanced Electrocatalysis.
Yang Hou, S. Cui, Zhenhai Wen, Xiao Ru, Xinliang Feng, Junhong Chen.
Small, 2015, 11, 5940-5948.

252.

 

Hierarchical Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution.
Jian Zhang, Shaohua Liu, Haiwei Liang, Renhao Dong, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2015, 27, 7426-7431.

251.

 

Graphene-based nanocomposites for structural and functional applications: using 2-dimensional materials in a 3-dimensional world.
P. Samorì, I. A. Kinloch, X. Feng, V. Palermo.
2D Mater., 2015, 2, 030205.

250.

 

Temperature-Dependent Multidimensional Self-Assembly of Polyphenylene-Based “Rod-Coil” Brush Polymers.
Huang, Yinjuan; Mai, Yiyong; Yang, Xiangwen; Beser, Ulianna; Liu, Junzhi; Zhang, Fan; Yan, Deyue; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11602-11605.

249.

 

Hypercrosslinked Porous Polymer Nanosheets: 2D RAFT Agent Directed Emulsion Polymerization for Multifunctional Applications.
Wuxue Zhao, Zhongsheng Hou, Zhaoquan Yao, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Polymer Chem, 2015, 6, 7171-7178.

248.

 

Large-Area, Free-Standing 2D Supramolecular Polymer Single-Layer Sheet for Highly Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution.
Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Haiwei Liang, Zhikun Zheng, Xiang Zhu, Jian Zhang, and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12058-12063.

247.

 

Tetrabenzo[a,f,j,o]perylene: A Polycyclic Aromatic Hydrocarbon with Singlet Biradical.
Junzhi Liu, Prince Ravat, Manfred Wagner, Martin Baumgarten, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12442-12446.

246.

 

One-pot Approach to Pd-loaded Porous Polymers with Tunable Properties by Oxidation State of Phosphorus Core.
Xiaoyu Jiang, Wuxue Zhao, Wei Wang, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Sheng Han and Xinliang Feng.
Polym. Chem., 2015, 2015, 6, 6351-6357.

245.

 

Non-Planar Ladder-Type Polycyclic Conjugated Molecules: Structures and Solid-State Properties.
Kuojin Liu, Feng Qiu, Chongqing Yang, Ruizhi Tang, Yubin Fu, Sheng Han, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Fan Zhang, and Xinliang Feng.
Crystal Growth & Design 2015. 15 (7), 3332-3338.

244.

 

Efficient approach to iron/nitrogen co-doped graphene materials as efficient electrochemical catalysts for the oxygen reduction reaction.
Qingqing Dong, Xiaodong Zhuang, Zhi Li, Bin Li, Bin Fang, Cunzhong Yang, Haifen Xie, Fan Zhang and Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7767-7772.

243.

 

Bioapplication of graphene oxide derivatives: drug/gene delivery, imaging, polymeric modification, toxicology, therapeutics and challenges.
Nurunnabi, Md; Parvez, Khaled; Nafiujjaman, Md; et al.
RSC Adv. 2015, 5, 42141-42161.

242.

 

Precursor-controlled and template-free synthesis of nitrogen-doped carbon nanoparticles for supercapacitors.
Lv, Li-Ping; Wu, Zhong-Shuai; Chen, Long; et al.
RSC Adv. 2015, 5, 50063.

241.

 

Metal-Phosphide-Containing Porous Carbons Derived from an Ionic-Polymer Framework and Applied as Highly Efficient Electrochemical Catalysts for Water Splitting.
Sheng Han, Yunlong Feng, Fan Zhang, Chongqing Yang, Zhaoquan Yao, Wuxue Zhao, Feng Qiu, Lingyun Yang, Yefeng Yao, Xiaodong Zhuang, and Xinliang Feng.
Adv. Func. Mater. 2015, 25, 3899-3906.

240.

 

Torands Revisited: Metal Sequestration and Self-Assembly of Cyclo-2,9-tris-1,10-phenanthroline Hexaaza Macrocycles.
Schwab, Matthias Georg; Takase, Masayoshi; Mavrinsky, Alexey; et al.
Chemistry - A European Journal. 2015, 21, 8426-8434.

239.

 

A Sub-nm Width Armchair Graphene Nanoribbon Atlas.
Palma, Carlos-Andres; Awasthi, Manohar; Hernandez, Yenny; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus; Niehaus, Thomas; Barth, Johannes.
The Journal of Physical Chemistry Letters. 2015, 6 (16), 3228-3235.

238.

 

Resolving Atomic Connectivity in Graphene Nanostructure Junctions.
Thomas Dienel, Shigeki Kawai, Hajo Söde, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Oliver Gröning.
Nano Lett. 2015, 15 (8), 5185-5190.

237.

 

New advances in nanographene chemistry.
Akimitsu Narita, Xiaoye Wang, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Chem. Soc. Rev. 2015, 2015, 44, 6616-6643.

236.

 

Molecular metal-Nx centers in porous carbon for electrocatalytic hydrogen evolution.
Hai-Wei Liang, Sebastian Brüller, Renhao Dong, Jian Zhang, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Nature Comm. 2015, 6, 7992.

235.

 

B2N2-Dibenzo[a,e]pentalenes: Effect of the BN Orientation Pattern on Antiaromaticity and Optoelectronic Properties.
Wang, Xiao-Ye; Narita, Akimitsu; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7668-7671.

234.

 

Thermodynamic picture of ultrafast charge transport in graphene.
Zoltán Mics, Søren A. Jensen, Khaled Parvez, Ivan Ivanov, Klaas-Jan Tielrooij, Frank H. L. Koppens, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Mischa Bonn, Dmitry Turchinovich.
Nature Comm. 2015, 6, 7655.

233.

 

Tuning the deposition of molecular graphene nanoribbons by surface functionalization.
R. Konnerth, a C. Cervetti,a,b A. Narita,c X. Feng,c K. Müllen,c A. Hoyer,b,d M. Burghard,b K. Kern,b,d M. Dressela and L. Bogani.
Nanoscale, 2015, 7, 12807-12811.

232.

 

Alternating Stacked Graphene-Conducting Polymer Compact Films with Ultrahigh Areal and Volumetric Capacitances for High-Energy Micro-Supercapacitors.
Zhong-Shuai Wu, Khaled Parvez, Shuang Li, Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater, 2015, 27, 4054-4061.

231.

 

Boron/nitrogen co-doped porous carbons derived from conjugated microporous polymers with dimensionality controlled p/n heterostructures for green energy devices.
Xiaodong Zhuang, Dominik Gehrig, Hai-Wei Liang , Manfred Wagner , Michael Ryan Hansen , Frédéric Laquai, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2015, 27, 3789-3796.

230.

 

Electrical Characteristics of Field-Effect Transistors based on Individual Chemically Synthesized Graphene Nanoribbons.
U. Zschieschang, H. Klauk, I. B. Müller, A.J. Strudwick, T. Hintermann, M. G. Schwab, A. Narita, X. Feng, K. Müllen and R. T. Weitz.
Advanced Electronic Materials, 2015, 1, 1400010.

229.

 

Ultrathin Printable Graphene Supercapacitors with ac Line-Filtering Performance.
Zhong-Shuai Wu, Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater. 2015, 27, 3669-3675.

228.

 

Towards cove-edged low band-gap graphene nanoribbons.
Junzhi Liu, Bo-Wei Li, Yuan-Zhi Tan, Angelos Giannakopoulos, Carlos Sanchez-Sanchez, Pascal Ruffieux, David Beljonne, Roman Fasel, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6097-6103.

227.

 

Efficient Coupling of Nanoparticles to Electrochemically Exfoliated Graphene.
Wei Wei, Gang Wang, Sheng Yang, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5576-5581.

226.

 

Vapor Phase Transport Deposition, Characterization, and Applications of Giant Nanographenes.
Abbas Ahmad, Liu Bilu, Narita Akimitsu, D&oouml;ssel Lukas, Yang Bo, Zhang Wen, Tang Jianshi, Wang Kang, Räder Hans Joachim, Feng Xinliang, Müllen Klaus, Zhou Chongwu.
J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 4453-4459.

225.

 

Sulfur-doped porous carbon nanosheets as high performance electrocatalysts for PhotoFuelCells.
Stavroula Sfaelou, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, Panagiotis Lianos.
RSC Adv, 2015, 5, 27953-27963.

224.

 

Boron-Doped, Carbon-Coated SnO2/Graphene Nanosheets for Enhanced Lithium Storage.
Yuxin Liu, Ping Liu, Dongqing Wu, Yanshan Huang, Yanping Tang, Yuezeng Su, Fan Zhang and Xinliang Feng.
Chemistry - A European Journal. 2015, 21, 5617-5622.

223.

 

Exfoliation of graphene via wet chemical routes.
Khaled Parvez, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Synthetic Metals, 2015, accepted. (review paper)

222.

 

Magnetoresistance and Charge Transport in Graphene governed by Nitrogen Dopants.
Markus Rein, Nils Richter, Khaled Parvez, Xinliang Feng, Hermann Sachdev, Mathias Kläui, and Klaus Müllen.
ACS Nano, 2015, 9, 1360-1366.

221.

 

Highly Oriented Macroporous Graphene Hybrid Monoliths for Lithium Ion Battery Electrodes with Ultrahigh Capacity and Rate Capability.
Yanshan Huang, Dongqing Wu, Hao Pan, Jianzhong Jiang, Yiyong Mai, Fan Zhang, and Xinliang Feng.
Nano Energy., 2015, 12, 287-295.

220.

 

Geometric and Electronic Structures of Boron(III)-Cored Dyes Tailored by Incorporation of Heteroatoms into Ligands.
Lin Sun, Fan Zhang , Xinyang Wang, Feng Qiu, Minzhao Xue, Giulia Tregnago, Franco Cacialli, Silvio Osella, David Beljonne and Xinliang Feng.
Chem. Asia. J., 2015, 10, 709-714.

219.

 

A Dual-Boron-Cored Luminogen Capable for Sensing and Imaging.
Yubin Fu, Feng Qiu, Fan Zhang, Yiyong Mai, Yingchao Wang, Shibo Fu, Ruizhi Tang, Xiaodong Zhuang and Xinliang Feng.
Chem. Comm, 2015, 51, 5298-5301.

218.

 

Sulfur Annulated Hexa-peri-hexabenzocoronene Decorated with Phenylthio Groups at the Periphery.
Yuan-Zhi Tan, Silvio Osella, Yi Liu, Bo Yang, David Beljonne, Xinliang Feng , Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed, 2015, 54, 2927-2931.

217.

 

Construction of single-crystalline supramolecular networks of perchlorinated hexa-peri-hexabenzocoronene on Au(111).
Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Yuanzhi Tan, Xinliang Feng, Shixuan Du, Klaus Müllen, and Hong-Jun Gao.
J. Chem. Phys. 2015, 142, 101911.

216.

 

Compact Coupled Graphene and Porous Polyaryltriazine-derived Frameworks as Ultrahigh Performance Cathodes for Lithium-Ion Batteries.
Yuezeng Su, Yuxin Liu, Ping Liu, Dongqing Wu, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang and Xinliang Feng.
Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 1812-1816.

215.

 

Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems.
Ferrari, A. C. et al.
Nanoscale, 2015, 4598-4810.

214.

 

Hierarchical TiO2-SnO2-graphene aerogels for enhanced lithium storage.
Han, S; Jiang, JZ; Huang, YS; Tang, YP; Cao, J; Wu, DQ; Feng, XL.
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 2015, 17, 1580-1584

213.

 

Nitrogen-Enriched Hierarchically Porous Carbons Fabricated by Graphene Aerogel Templated Schiff-base Chemistry for High Performance Electrochemical Capacitors.
Xiangwen Yang, Xiaodong Zhuang, Yinjuan Huang, Hao Tian, Dongqing Wu, Fan Zhang, Yiyong Mai , Xinliang Feng.
Polymer Chem, 2015, 6, 1088-1095.

212.

 

Ternary MoS2/SiO2/graphene hybrids for high-performance lithium storage.
Han, Sheng; Zhao, Yanru; Tang, Yanping; et al.
Carbon, 2015, 81, 203-209.

211.

 

Polycyclic Aromatic Azomethine Ylides: A Unique Entry to Extended Polycyclic Heteroaromatics.
Reinhard Berger, Manfred Wagner, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Chemical Science, 2015, 6, 436-441.

210.

 

High-performance deformable photoswitches with p-doped graphene as the top window electrode.
Li, R. J.; Liu, Z. Y.; Parvez, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 37-40.

209.

 

Transparent Conductive Electrodes from Graphene/PEDOT: PSS Hybrid Inks for Ultrathin Organic Photodetectors.
Zhaoyang Liu, Khaled Parvez, Rongjin Li, Renhao Dong, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Adv. Mater., 2014, 27, 669-675.

208.

 

Bottom-Up Synthesis of Chemically Precise Graphene Nanoribbons.
Akimitsu Narita, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Chemical Record., 2014, accepted.

207.

 

Two-Dimensional Soft Nanomaterials:A Fascinating Materials World.
Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Dongqing Wu, Fan Zhang, Feng Xinliang;
Adv. Mater. 2015, 27, 403-427. (invited review)

206.

 

Materials Research at Shanghai Jiao Tong University.
Jiesheng Chen, Xinliang Feng.
Adv. Mater. 2015, 27, 400-402.

2014

205.

 

On-Surface Reaction between Tetracarbonitrile-Functionalized Molecules and Copper Atoms.
E. Nardi, L. Chen, S. Clair, M. Koudia, L. Giovanelli, X. Feng, K. Müllen, M. Abel.
J. Phys. Chem. B. 2014, 118, 27549-27553.

204.

 

Thiazolothiazole-Linked Porous Organic Polymers.
Xiang Zhu, Chenyu Tang, Tian Jin, Chengcheng Tian, Yan Xiong, Shannon M. Mahurin, Jun Hu, Xinyan Wu, Xinliang Feng, Honglai Liu, and Sheng Dai.
Chem. Comm, 2014, 2014,50, 15055-15058.

203.

 

Electron dynamics in unoccupied states of spatially aligned 7-a graphene nanoribbons on Au(788).
N. F. Kleimeier,1, A. Timmer,1 L. Bignardi,1 H. Mönig,1 X. L. Feng,2 K. Müllen,2 L. F. Chi,1,3 H. Fuchs,1,4 and H. Zacharias 1.
PHYSICAL REVIEW B 2014, 90, 245408.

202.

 

Two-dimensional Hybrid with Molybdenum Disulfide Nanocrystals Strongly Coupled on Nitrogen-enriched Graphene via Mild Temperature Pyrolysis for High Performance Lithium Storage.
Yanping Tang, Dongqing Wu , Yiyong Mai, Hao Pan, Jing Cao, Chongqing Yang, Fan Zhang, Xinliang Feng.
Nanoscale, 2014, 6, 14679-14685.

201.

 

Bottom-up Synthesis of Liquid-Phase-Processable Graphene Nanoribbons with Near-Infrared Absorption.
Akimitsu Narita, Ivan A. Verzhbitskiy, Wout Frederickx, Kunal S. Mali, Søren A. Jensen, Michael Ryan Hansen, Mischa Bonn, Steven De Feyter, Cinzia Casiraghi, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
ACS Nano, 2014, 8, 11622–11630.

200.

 

Cyclotrimerization of Arylalkynes on Au(111).
Jia Liu, Pascal Ruffieux, Matthias G. Schwab, Xinliang Feng, Klaus Müllen, and Roman Fasel.
Chem. Comm. 2014, 2014,50, 11200-11203.

199.

 

Exfoliation of Graphite into Graphene in Polar Solvents Mediated by Amphiphilic Hexa-peri-hexabenzocoronene.
Kabe, Ryota; Feng, Xinliang; Adachi, Chihaya; Müllen, Klaus.
Chem. Asia J. 2014, 9, 3125–3129.

198.

 

An Efficient Approach to Electron-Deficient 1, 2, 7, 8-Tetraaza-Perylene Derivatives.
Ruizhi Tang, Fan Zhang, Yubin Fu, Qing Xu, Xinyang Wang, Xiaodong Zhuang, Dongqing Wu, and Xinliang Feng.
Org. Lett, 2014, 16, 4726.

197.

 

Hierarchically porous carbons with optimized nitrogen-doping as highly active electrocatalysts for oxygen reduction.
Hai-Wei Liang, Xiaodong Zhuang, Sebastian Brüller, Xinliang Feng, and Klaus Müllen.
Nature Communications. 2014, 5, 4973.

196.

 

Transition metal-nitrogen containing mesoporous carbon/graphene nanosheets for highly efficient oxygen reduction electrocatalyst.
Shuang Li, Dongqing Wu, Haiwei Liang, Jinzuan Wang, Xiaodong Zhuang, Yiyong Mai, Yuezeng Su, and Xinliang Feng.
ChemSusChem, 2014, 7, 3002-3006.

195.

 

From 2004 to 2014: A Fruitful Decade for Graphene Research in China.
Hongjun Gao, Zhongfan Liu, Xinliang Feng.
Small. 2014, 10, 2121. (Special Issue, Guest Editorial)

194.

 

Direct visualization of atomically precise nitrogen-doped graphene nanoribbons.
Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Shixuan Du, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen and Hong-Jun Gao.
Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 023101.

193.

 

Potential-driven molecular tiling of a charged polycyclic aromatic compound.
Kang Cui, Oleksandr Ivasenko, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Steven De Feyter, and Stijn F. L. Mertens.
Chem. Comm. 2014, 50, 10376-10378.

192.

 

Squeezing, then Stacking: from Breathing Pores to 3-Dimensional Ionic Self-Assembly under Electrochemical Control.
Kang Cui, Oleksandr Ivasenko, Kunal Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Michael Walter, Klaus Müllen, Steven De Feyter, and Stijn F. L. Mertens.
Chem. Int. Ed. 2014, 12951-12954.

191.

 

Graphene nanoribbon heterojunctions.
Jinming Cai, Carlo A. Pignedoli, Leopold Talirz, Daniele Passerone, Pascal Ruffieux, Jia Liu1, Hajo Söde, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel.
Nature Nanotechnology. 2014, 9, 896-900.

190.

 

Synthesis of Nitrogen Doped ZigZag-Edge Peripheries: Dibenzo-9a-azaphenalene as Repeating Unit.
Reinhard Berger, Angelos Giannakopoulos, Prince Ravat, Manfred Wagner, David Beljonne, Xinliang Feng and Klaus Müllen.
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 10520-10524.

189.

 

Deposition, Characterization, and Thin-Film-Based Chemical Sensing of Ultra-Long Chemically Synthesized Graphene Nanoribbons.
Abbas, Ahmad; Liu, Gang; Narita, Akimitsu; Orosco, Manuel; Feng, Xinliang; Müllen, Klaus; Zhou, Chongwu.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7555.

188.

 

Construction of Two-dimensional MoS2/CdS p-n Nanohybrids for Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution.
Jian Zhang, Zhenping Zhu, Xinliang Feng.
Chem. Euro. J. 2014, 20, 10632-10635.

187.

 

Exciton Dominated Optical Response of Ultra-Narrow Graphene Nanoribbons.
Richard Denk, Michael Hohage, Peter Zeppenfeld, Jinming Cai, Carlo A. Pignedoli, Hajo Söde, Roman Fasel, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Shudong Wang, Deborah Prezzi, Andrea Ferretti, Alice Ruini, Elisa Molinari, Pascal Ruffieux.
Nature Communications. 2014, 5, 4253.

186.

 

Layer-by-layer Heteroatom-Doped Graphene Films with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Rate Capability for Planar Micro-Supercapacitors.
Zhong-Shuai Wu, Khaled Parvez, Andreas Winter, Henning Vieker, Sheng Han, Andrey Turchanin, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
Adv. Mater. 2014, 26, 4552-4558.

185.

 

Exfoliation of Graphite into Graphene in Aqueous Solutions of Inorganic Salts.
Khaled Parvez, Zhong-Shuai Wu, Rongjin Li, Xianjie Liu, Robert Graf, Xinliang Feng, Klaus Müllen.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 6083-6091.

184.

 

Polyaniline Nanosheet Derived B/N co-Doped Carbon Nanosheets as Efficient Metal-Free catalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Yi Zhang, Xiaodong Zhuang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xinliang Feng.
J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 7742-7746.

183.

 

Photolithographic Fabrication of High-Performance All-Solid-State Graphene-based Planar Micro-Supercapacitors With Different Interdigital Fingers.
Wu, Z. S.; Parvez, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 8288-8293.

182.

 

Photo-induced C-C reactions on insulators towards photolithography of graphene nanoarchitectures.
Palma, Carlos-Andres; Diller, Katharina; Berger, Reinhard; Welle, Alexander; Björk, Jonas; Cabellos, Jose; Mowbray, Duncan; Papageorgiou, Anthoula; Ivleva, Natalia; Matich, Sonja; Margapoti, Emanuela; Niesser, Reinhard; Menges, Bernhard; Reichert, Joachim; Feng, Xinliang; Räder, Hans Joachim; Klappenberger, Florian; Rubio, Angel; Müllen, Klaus; Barth, Johannes V.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4651-4658.

181.

 

Graphene nanoribbons blends with P3HT: towards enhanced device performance.
Gemayel, M. E.; Narita, A.; Dössel, L. F.; Sundaram, R. S.; Kiersnowski, A.; Pisula, W.; Hansen, M. R.; Ferrari, A. C.; Orgiu, E.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Samorì. P.
Nanoscale. 2014, 6, 6301-6314.

180.

 

Graphene Coupled Schiff-base Porous Polymers: Towards Nitrogen-enriched Porous Carbon Nanosheets with Ultrahigh Electrochemical Capacity.
Zhuang, X. D.; Zhang, F.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2014, 26, 3081-3086.

179.

 

Amphiphilic Polymer Promoted Assembly of Macroporous Graphene/SnO2 Frameworks with Tunable Porosity for High-Performance Lithium Storage.
Huang, Y. S.; Wu, D. Q.; Wang, J. Z.; Han, S.; Lv, L.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Small, 2014, 10, 2226-2232. (Invited Special Issue for "Graphene Research in China".)

178.

 

2D Polyacrylonitrile Brushes Derived Nitrogen-doped Carbon Nanosheets for High-performance Electrocatalyst in Oxygen Reduction Reaction.
Cao, C. A.; Zhuang, X.; Su, Y.Z.; Zhang, Y.; Zhang, F.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
Polymer. Chem. 2014, 5, 2057-2064.

177.

 

Graphene Aerogel Supported Fe5(PO4)4(OH)3•2H2O Microspheres as High Performance Cathode for Lithium Ion Batteries.
Han, S.; Wang, J. Z.; Li, S.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 6174-6179. (Special issue for the Emerging Investigator)

176.

 

Nitrogen-doped Carbon Nanosheets with Size-defined Mesopores as Highly Efficient Metal-free Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction.
Wei, W.; Liang, H.-W.; Parvez, K.; Zhuang, X.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 1570-1574.

175.

 

Synthesis of structurally well-defined and liquid-phase-processable graphene nanoribbons.
Narita, A.; Feng, X. L.; Hernandez, Y.; Jensen, S.; Bonn, M.; Yang, H.; Klar, P.; Casiraghi, C.; Ivasenko, O.; Li, B.; Mali, K.S.; Mahesh, S.; Feyter, S. D.; Müllen, K.
Nature Chem. 2014, 6, 126-132.

174.

 

Polymer-Directed Synthesis of Metal Oxide-Containing Nanomaterials for Electrochemical Energy Storage.
Mai, Y.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Nanoscale. 2014, 6, 106-121 (invited feature article).

173.

 

Recent Advances in Graphene-based Planar Micro-Supercapacitors for On-Chip Energy Storage.
Wu, Z.-S.; Feng, X. L.; Cheng, H. M.
National Science Reviews. 2014, 00, 1-16.

172.

 

Titania Nanosheet-Mediated Construction of Two-Dimensional Heterostructures with High Hydrogen Evolution Activity.
Zhang, J.; Zhu, Z.; Tang, Y.; Müllen, K.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2014, 26, 734-738.

171.

 

Porous Graphene Materials for Advanced Electrochemical Energy Storage and Conversion Devices.
Han, S.; Wu, D. Q.; Li, S.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2014, 26, 849-864.

170.

 

High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Reduction Derived from Cobalt Porphyrin-based Conjugated Mesoporous Polymer.
Wu, Z.-S.; Chen, L.; Liu, J. Z.; Parvez, K.; Liang, H.-W.; Shu, J.; Graf, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2014, 26, 1450-1455.

2013

169.

 

Sensor Arrays based on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Chemiresistors versus Quartz-Crystal Microbalance.
Bachar, N.; Liberman, L.; Muallem, F.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS Appl. Mater. Interf. 2013, 5, 11641-11653.

168.

 

Ladder-type BN-embedded Heteroacenes with Blue Emission.
Wang, X.; Zhang, F.; Liu, J.; Tang, R.; Fu, Y.; Wu, D.; Xu, Q.; Zhuang, X.; He, G.; Feng, X. L.
Org. Lett. 2013, 15, 5714-5717.

167.

 

Mesoporous Metal-Nitrogen-Doped Carbon Electrocatalysts for Highly Efficient Oxygen Reduction Reaction.
Liang, H.-W.; Wei, W.; Wu, Z.-S.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16002-16005.

166.

 

Ultrafast conductivity of Graphene Nanoribbons and Carbon Nanotubes.
Jensen, S. A.; Ulbricht, R.; Narita, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Hertel, T.; Turchinovich, D.; Bonn, M.
Nano. Lett. 2013, 13, 5925-5930.

165.

 

Atomically precise edge chlorination of nanographenes and its application in graphene nanoribbons.
Tan, Y.-Z.; Yang, B.; Parvez, K.; Narita, A.; Osella, S.; Beljonne, D.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nature Communications. 2013, 4. 2646.

164.

 

Boron-Ï€-nitrogen-based Conjugated Porous Polymers with Multi-Functions.
Zhao, W.; Zhuang, X.; Wu, D.; Zhang, F.; Gehrig, D.; Laquai, F.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. A. 2013, 1, 13878-13884.

163.

 

Polyaniline-Coupled Multifunctional 2D Metal Oxide/Hydroxide-Graphene Nanohybrids.
Li, S.; Wu, D.; Cheng, C.; Wang, J.; Zhang, F.; Su, Y.; Feng, X. L.
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 12105-12109. (Hot paper)

162.

 

Structural polymorphism in self-assembled networks of a triphenylene based macrocycle.
Mali, K. S.; Schwab, M. G.; Feng, X. L.; Mullen, K.; De Feyter, S.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 12495-12503.

161.

 

Graphene-Based In-Plane Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Power and Energy Densities.
Wu, Z.-S.; Parvez, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nature Communications. 2013, 4, 2487.

160.

 

Vertically-oriented Graphene Bridging Interface of Active Material/Current Collector for Ultra-high Rate Supercapacitors.
Bo, Z.; Zhu, W. G.; Ma, W.; Wen, Z. H.; Shuai, X. R.; Chen, J. H.; Yan, J. H.; Cen, K. F.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2013, 25, 5799-5806.

159.

 

Two-dimensional Sandwich-type, Graphene-based Conjugated Porous Polymers.
Zhuang, X.; Zhang, F.; Wu, D.; Forler, N.; Liang, H.; Wagner, M.; Gehrig, D.; Hansen, M. R.; Laquai, F.; Feng, X. L.
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9668-9672 (Hot paper, Cover picture).

158.

 

Highly Reversible and Ultra-fast Lithium Storage in Mesoporous Graphene-Based TiO2/SnO2 Hybrid Nanosheets.
Tang, Y. P.; Wu, D. Q.; Chen, S.; Zhang, F.; Jia, J. P.; Feng, X. L.
Energy Enviro. Sci. 2013, 6, 2447-2451.

157.

 

Electrochemical-Reduction-Assisted Assembly of a Polyoxometalate/Graphene Nanocomposite and Its Enhanced Lithium-Storage Performance.
Wang, S.; Li, H.; Li, S.; Liu, F.; Wu, D.; Feng, X. L.; Wu, L.
Chem. Euro. J. 2013, 19, 10895-10902.

156.

 

Low-Temperature Synthesis of Nitrogen/Sulfur Co-Doped Three-Dimensional Graphene Frameworks as 8Efficient Metal-Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction.
Su, Y. Z.; Zhang, Y.; Zhuang, X. D.; Li, S.; Wu, D.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Carbon. 2013, 62, 296-301.

155.

 

Columnar Self-Assembly in Electron-Deficient Heterotriangulenes.
Kivala, M.; Pisula, W.; Wang, S. H.; Mavrinskiy, A.; Gisselbrecht, J. P.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Euro. J. 2013, 19, 8117-8128.

154.

 

Bipolar resistive switching properties of Ti-CuO/(hexafluoro-hexa-peri-hexabenzocoronene)-Cu hybrid interface device: Influence of electronic nature of organic layer.
Singh, B.; Mehta, B. R.; Varandani, D.; Govind; Narita, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Appl. Phys. 2013, 113, 203706.

153.

 

Two-dimensional nanostructures via the assembly of n-type tetraazaanthracene-based conjugated molecules.
He, C.; Wu, D.; Zhang, F.; Xue, M.; Zhuang, X.; Qiu, F.; Feng, X. L.
ChemPhysChem. 2013, 14, 2954-2960.

152.

 

One-Step Preparation of Novel Conjugated Porous Polymer with Tubular Structure.
Zhuang, X.D.; Zhang, Y.; Cao, C.G.; Zhang, F.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.
Science China - Chemistry, 2013, 56, 1112-1118.

151.

 

Assembly of Tin Oxide/Graphene Nanosheets into Three-Dimensional Hierarchical Frameworks for High-Performance Lithium Storage.
Huang, Y.; Wu, D.; Han, S.; Li, S.; Xiao, L.; Zhang, F.; Feng, X. L.
ChemSusChem. 2013, 6, 1510-1515.

150.

 

Facile Synthesis of Self–Assembled Fe2O3/Graphene Aerogel for Enhanced Lithium Storage.
Xiao, L.; Wu, D.; Han, S.; Huang, Y.; Li, S.; He, M.; Zhang, F.; Feng, X. L.
ACS. Appl. Mater. Inter. 2013, 5, 3764-3769.

149.

 

Electrochemically Exfoliated Graphene as Solution Processable, Highly Conductive Electrodes for Organic Electronics.
Parvez, K.; Li, R.; Puniredd, S. R.; Hernandez, Y.; Hinkel, F.; Wang, S.; Feng, X. L.; Müllen, K.
ACS Nano. 2013, 7, 3598-3606.

148.

 

Field Effect Transistors Based on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for the Detection and Classification of Volatile Organic Compounds.
Bayn, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS. Appl. Mater. Inter. 2013, 5, 3431-3440.

147.

 

3D Graphene Foams Cross-linked with Pre-encapsulated Fe3O4 Nanospheres for Enhanced Lithium Storage.
Wei, W.; Yang, S.; Zhou, H.; Lieberwirth, I.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2013, 25, 2909-2914.

146.

 

Bioinspired Wafer-Scale Production of Highly Stretchable Carbon Films for Transparent Conductive Electrodes.
Li, R.; Parvez, K.; Hinkel, F.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5535-5538.

145.

 

Graphene: A Two-Dimensional Platform For Lithium Storage.
Han, S.; Wu, D.; Li, S.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Small. 2013, 9, 1173-1178 (invited review).

144.

 

Study of the Interaction and Assembly of 1-Pyrenesulfonic Acid Sodium Salt on Graphene in Aqueous Solutions.
Yang, H.; Hernandez, Y.; Schlierf, A.; Felten, A.; Eckmann, A.; Johal, S.; Louette, P.; Pireaux, J. J.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Palermo, V.; Casiraghi, C.
Carbon. 2013, 53, 357-365.

143.

 

Termini of bottom-up fabricated graphene nanoribbons.
Talirz, L.; Söde, H.; Cai, J.; Ruffieux, P.; Blankenburg, S.; Jafaar, R.; Berger, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Passerone, D.; Fasel, R.; Pignedoli, C. A.
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2060-2063.

142.

 

Exploring the Interaction between Graphene Derivatives and Metal Ions as a Key Step towards Graphene-Inorganic Nanohybrids.
Wang, B.; Song, Q.; Luo, B.; Li, X. L.; Liang, M. H.; Feng, X. L.; Wagner, M.; Müllen, K.; Zhi, L. J.
Chem. Euro. J. 2013, 8, 410-413.

141.

 

Graphene encapsulated hollow TiO2 nanospheres: efficient synthesis and enhanced photocatalytic activity.
Zhang, J.; Zhu, Z.; Tang, Y.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. A. 2013, 1, 3752-3756.

140.

 

Use of Organic Precursors and Graphenes in the Controlled Synthesis of Carbon-Containing Nanomaterials for Energy Storage and Conversion".
Yang, S. B.; Bachman, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Acc. Chem. Res. 2013, 46, 116-128.

139.

 

Graphenylene, a unique two-dimensional carbon network with nondelocalized cyclohexatriene units.
Song, Q.; Wang, B.; Deng, K.; Feng, X. L.; Wagner, M.; Gale, J. D.; Müllen, K.; Zhi, L.
J. Mater. Chem. C. 2013, 1, 38-41.

138.

 

Graphene-Based Porous Silica Sheets Impregnated with Polyethyleneimine for Superior CO2 Capture.
Yang. S. B.; Zhan, L.; Xu, X. Y.; Ling, L. C.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2013, 25, 2130-2134.

2012

137

 

A novel series of isoreticular metal organic frameworks: realizing metastable structures by liquid phase epitaxy.
Liu, J. X.; Lukose, B.; Shekhah, O.; Arslan, H. K.; Weidler, P.; Gliemann, H.; Brase, S.; Grosjean, S.; Godt, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Magdau, I. B.; Heine, T.; Woll, C.
Scientific Reports. 2012, 2, 921.

136

 

Three-Dimensionally Arranged Cyclic Hexaphenylbenzene: Toward a Bottom–up Synthesis of Size-Defined Carbon Nanotube.
Nishiuchi, T.; Feng, X. L.; Enkelmann, V.; Wagner, M.; Müllen, K.
Chem. Euro. J. 2012, 18, 16621-16625.

135

 

Epitaxial growth of π-stacked perfluoropentacene on graphene-coated quartz.
Salzmann, I.; Moser, A.; Oehzelt, M.; Breuer, T.; Feng, X. L.; Juang, Z.-Y.; Nabok, D.; Della Valle, R. G.; Duhm, S.; Heimel, G.; Brillante, A.; Venuti, E.; Bilotti, I.; Christodoulou, C.; Frisch, J.; Puschnig, P.; Draxl, C.; Witte, G.; Müllen, K.; Koch, N.
ACS Nano. 2012, 6, 10874-10883.

134

 

Three-Dimensional Graphene-based Macro- and Meso-porous Frameworks for High Performance Electrochemical Capacitive Energy Storage.
Wu, Z. S.; Sun, Y.; Tan, Y. Z.; Yang, S. B.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19532-19535.

133

 

Arrays of aligned supramolecular wires by macroscopic orientation of columnar-discotic mesophases.
Duran, H.; Hartmann-Azanza, B.; Steinhart, M.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Butt, H. J.; Fluodas, G.
ACS Nano. 2012, 6, 9359-9365.

132

 

Access to Structurally Defined and Laterally Extended Graphene Nanoribbons.
Schwab, M. G.; Narita, A.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18169-18172.

131

 

Hexathienocoronenes: Synthesis and Self-Organization.
Chen, L.; Puniredd, S. R.; Tan, Y.-Z.; Baumgarten, M.; Zschieschang, U.; Enkelmann, V.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Klauk, H.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17869-17872.

130

 

Nitrogen-doped Graphene and its Iron-based Composite as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Parvez, K.; Yang, S. B.; Hernandez, Y.; Turchanin, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
ACS Nano. 2012, 126, 9541-9550.

129

 

A Polycyclic Aromatic Hydrocarbon for the Detection of Nonpolar Analytes under Counteracting Humidity Conditions.
Bachar, N.; Mintz, L.; Zilberman, Y.; Ionescu, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS Applied Materials & Interfaces. 2012, 4, 4960-4965.

128

 

Two-Dimensional Carbon-Coated Graphene/Metal Oxide Core-Shell Hybrids for Enhanced Lithium Storage.
Su, Y. Z.; Li, S.; Wu, D. Q.; Zhang, F.; Liang, H. W.; Gao, P. F.; Cheng, C.; Feng, X. L.
ACS Nano. 2012, 6, 8349-8356.

127

 

Electronic structure of atomically precise graphene nanoribbons.
Ruffieux, P.; Cai, J.; Plumb, N. C.; Patthey, L.; Prezzi, D.; Ferretti, A.; Molinari, E.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Pignedoli, C. A.; R. Fasel, R.
ACS Nano. 2012, 6, 6930-6935.

126

 

Nanocomposites and Macroscopic Materials: Assembly of Chemically Modified Graphene Sheets.
Wu, D. Q.; Zhang, F.; Liang, H. W.; Feng, X. L.
Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 6160-6177.

125

 

Crumpled Nitrogen-Doped Graphene Nanosheets with Ultrahigh Pore Volume for High-performance Supercapacitor.
Wen, Z. H.; Wang, X.; Mao, S.; Bo, Z.; Kim, H.; Cui, S.; Lu, G. H.; Feng, X. L.; Chen, J. H.
Adv. Mater. 2012, 24, 5610-5616.

124

 

Three-Dimensional Nitrogen and Boron Co-doped Graphenes for High-Performance All Solid-State Supercapacitors.
Wu, Z. S.; Winter, A.; Chen, L.; Sun, Y.; Herrmann, S.; Turchanin, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2012, 24, 5130-5135.

123

 

Graphene nanoribbons as low-band-gap donor materials for organic photovoltaics: Quantum-chemical aided design.
Osella, S.; Narita, A.; Schwab, M. G.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Beljonne, D.
ACS Nano. 2012, 6, 5539-5548.

122

 

3D Nitrogen-Doped Graphene Aerogel-Supported Fe3O4 Nanoparticles as Efficient Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction.
Wu, Z. S.; Su, Y.; Parvez, K. Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 9082.

121

 

Mapping the Excited States of Single Hexa-peribenzocoronene Oligomers.
Soe, W. H.; Song, H. S.; Manzano, C.; Grisolia, M.; Hliwa, M.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Joachim, C.
ACS Nano. 2012, 6, 3230-3235.

120

 

Electronic Structure of Spatially Aligned Graphene nanoribbons on Au (788).
Linden, S.; Zhong, D.; Timmer, A.; Aghdassi, N.; Franke, J. H.; Zhang, H.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fuchs, H.; Chi, L.; Zacharias, H.
Phys. Rev. Lett. 2011, 108, 216801.

119

 

Efficient Synthesis of Heteroatom (N and S)-doped Graphene Based on Ultrathin Graphene Oxide-Porous Silica Sheets.
Yang, S. B.; Tang, K.; Zhi, L. J.; Feng, X. L.; Maier, J.; Müllen, K.
Adv. Func. Mater. 2012, 22, 3634-3640.

118

 

From Nanographenes and Graphene Nanoribbons to Graphene Sheets: Chemical Synthesis.
Chen, L.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7640-7654. (invited review).

117

 

Porous Iron Oxide Ribbons Grown on Graphene for High-Performance Lithium Storage.
Yang, S. B.; Sun, Y.; Chen, L.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Scientific Reports. 2012, 2, 427.

116

 

Hexa-peri-hexabenzocoronene/Perylene Diimide Based Dyads as Potential Materials for Organic Photovoltaics: Self-assembly, Energy- and Charge Transfer.
Dossel, L.; Kamm, V.; Laquai, F.; Pisula, W.; Feng, X. L.; De Feyter, S.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5876-5886.

115

 

Intra-ribbon heterojunction formation in ultra-narrow graphene nanoribbons.
Blankenburg, S.; Cai, J. M.; Ruffieux, P.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fasel, R. Pignedoli, C. A.
ACS Nano. 2012, 6, 2020-2025.

114

 

Efficient synthesis and physical properties of novel H-shaped 2,3,7,8-tetraazaanthracene-based conjugated molecules.
Liu, Y. Q; Zhang, F.; He, C. Y.; Wu, D. Q.; Zhuang, X. D.; Xue, M. Z.; Liu, Y. G.; Feng, X. L.
Chem. Comm. 2012, 48, 4166-4168. (selected as inside cover).

113

 

Nitrogen Enriched Core-Shell Structured Fe/Fe3C-C Nanorods as Advanced Catalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Wen, Z.; Ci, S.; Zhang, F.; Feng, X. L.; Cui, S.; Mao, S.; Pu, H.; Luo, S.; He, Z.; Chen, J.
Adv. Mater. 2012, 24, 1339-1404.

112

 

Channel selective tunnelling through a nanographene assembly.
Wong, H. S.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Chandrasekhar, N.; Durkan, C.
Nanotechnology 2012, 23, 095601.

111

 

Altering the ordering and disordering of a triangular nanographene at room temperature.
Wong, H. S.; Feng, X. L.; Yang, Z. Y.; Müllen, K.; Chandrasekhar, N.; Durkan, C.
Nanotechnology 2012, 23, 015606.

110

 

Gemini Surfactant Assisted Synthesis of Two-Dimensional Metal Nanoparticle/Graphene Composites.
Song, C. P.; Wu, D. Q.; Zhang, F.; Liu, P.; Lu, Q. H.; Feng, X. L.
Chem. Comm. 2012, 48, 2119-2121.

109

 

Coplanar Asymmetrical Graphene-Titanium Electrodes for Polymer Photodetectors.
Pang, S. P.; Yang, S. B.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2012, 24, 1566-1570.

108

 

Discotic Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Strong Dipole: Synthesis, Self-Assembly and Dynamic Studies.
Chen, L.; Dou, X.; Pisula, W.; Yang, X.; Wu, D.; Fluodas, G.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2012, 48, 702-704.

2011

107.

 

Electronic interaction and bipolar resistive switching in copper oxide-multilayer graphene hybrid interface; Graphene as an oxygen ion storage and blocking layer.
Singh, B; Mehta, B. R.; Gupta, G.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Appl. Phys. Lett. 2011, 99, 222109.

106.

 

Microribbon Field-Effect Transistors Based on Dithieno[2,3-d;2,3’-d’]benzo[1,2-b;4,5-b’]dithiophene Processed by Solvent Vapor Diffusion.
Wang, S.; Gao, P.; Lieberwirth, In.; Kirchhoff, K.; Pang, S. P.; Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2011, 23, 4960-4964.

105.

 

Vibrational excitations in molecular layers probed by ballistic electron microscopy.
Kajen, R. S.; Chandrasekhar, N.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Su, H. B.
Nanotechnology. 2011, 22, 435701.

104.

 

Fast and slow dynamics in a discotic liquid crystal with regions of columnar order and disorder.
Hansen, M. R.; Feng, X. L.; Macho, V.; Müllen, K.; Spiess, H. W.; Fluodas, G.
Phys. Rev. Lett. 2011, 107, 257801.

103.

 

Ab initio characterization of graphene nanoribbons and their polymer precursors.
Pekoz, R.; Feng, X. L.; Donadio, D.
J. Phys. Condensed. Matter. 2011, 24, 10403.

102.

 

2D Sandwich-like Sheets of Iron Oxide Grown on Graphene as High Energy Anode Material for Supercapacitors.
Qu, Q. T.; Yang, S. B.; Feng, X. L.
Adv. Mater. 2011, 23, 5574-5580.

101.

 

Detection of Multiple Sclerosis from Exhaled Breath Using Bilayers of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Single-Wall Carbon Nanotubes.
Ionescu, R.; Broza, Y.; Shaltieli, H.; Sadeh, D.; Zilberman, Y.; Feng, X. L.; Glass-Marmor, L.; Lejbkowicz, I.; Müllen, K.; Miller, A.; Haick, H.
ACS Chem. Neurosci. 2011, 2 (12), 687-693.

100.

 

Metal Nitride/Graphene Nanohybrids: General Synthesis and Multifunctional Titanium Nitride/Graphene Electrocatalyst.
Wen, Z.; Cui, S.; Pu, H.; Mao, S.; Feng, X. L.; Chen, J.
Adv. Mater. 2011, 23, 5445-5450.

99.

 

Bottom-up Fabrication of Photoluminescent Graphene Quantum Dots with Uniform Morphology.
Liu, R.; Wu, D.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15221-15223.

98.

 

Chemical Methods for the Generation of Graphenes and Graphene Nanoribbons.
Englert, J. M.; Hirsch, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, A17-24. (Invited Special issue of DFG project report).

97.

 

Preparation of Microporous Melamine-based Polymer Networks in an Anhydrous High-Temperature Miniemulsion.
Schwab, M. G.; Crespy, D.; Feng, X. L.; Landfester, K.; Müllen, K.
Macromol. Rapid. Comm. 2011, 32, 1798-1803.

97.

 

Structural properties of the active layer of discotic hexabenzocoronene/perylene diimide bulk hetero junction photovoltaic devices: The role of alkyl side chain length.
Al-Hussein, M.; Hesse, H. C.; Weiker, J.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schimidt-Mende, L.
Thin. Solid. Film. 2011, 520, 307-313.

96.

 

Structural properties of the active layer of discotic hexabenzocoronene/perylene diimide bulk hetero junction photovoltaic devices: The role of alkyl side chain length.
Al-Hussein, M.; Hesse, H. C.; Weiker, J.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schimidt-Mende, L.
Thin. Solid. Film. 2011, 520, 307-313.

95.

 

Thiophene-Based Conjugated Oligomers for Organic Solar Cells.
Zhang, F.; Wu, D. Q.; Xu, Y. Y.; Feng, X. L.
J. Mater. Chem. 2011, 21, 17590 - 17600. (Invited feature article).

94.

 

Direct imaging of intrinsic molecular orbitals using two-dimensional, epitaxially-grown, nanostructured graphene for study of single molecule and interaction.
Zhou, H.; Mao, J.; Li, G.; Wang, Y.; Feng, X. L.; Du, S.; Müllen, K.; Gao, H. J.
Appl. Phy. Lett. 2011, 99, 153101.

93.

 

Nano Array of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Carbon Nanotubes for Accurate and Predictive Detection in Real-World Environmental Humidity.
Zilberman, Y.; Ionescu, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
ACS Nano. 2011, 5, 6743-6753.

92.

 

Columnar liquid crystalline bis-N-annulated quaterrylenes.
Li, Y.; Hao, L.; Fu, H.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Wang, Z. H.
Columnar liquid crystalline bis-N-annulated quaterrylenes.

91.

 

First-principles modeling of the polycyclic aromatic hydrocarbons reduction.
Boukhvalov, D. W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Phys. Chem. B. 2011, 115, 16001-16005.

90.

 

Self-Assembly and Microstructure Control of Hexa-peri-hexabenzocoronene-Perylene Diimide Dyad by Solvent Vapor Diffusion.
Wang, S. H.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Small. 2011, 7, 2841-2846.

89.

 

Two-Dimensional Nanocomposites Based on Chemically Modified Graphene.
Wu. D. Q.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Chem. Euro. J. 2011, 17, 10804-10812 (invited Concept).

88.

 

Perylene sensitization of fullerenes for improved performance in organic photovoltaics.
Hesse, H. C.; Weickert, J.; Hundschell, C.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Nickel, B.; Schmidt-Mende, L.
Adv. Eng. Mater. 2011, 1, 861-869.

87.

 

Sandwich-like, Graphene-based Titania Nanosheets with High Surface Area for Ultrafast Lithium Storage.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2011, 23, 3575-3579.

86.

 

Dip-coating-induced fiber growth of a soluble heterotriangulene.
Wang, S. H; Kivala, M.; Lieberwirth, In.; Kirchhoff, K.; Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Chem. Phys. Chem. 2011, 12, 1648-1651.

85.

 

Fast response and recovery of hydrogen sensing in Pd-Pt nanoparticle: graphene composite layers.
Kumar, R.; Varandani, D.; Mehta, B. R.; Singh, V. N.; Wen, Z. H.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nanotechnology 2011, 22, 275719.

84.

 

Molecular Triangles: Synthesis, Self-Assembly, and Blue Emission of Cyclo-7,10-tris-triphenylenyl Macrocycles.
Schwab, M. G.; Qin, T. S.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Feng, X. L.; Baumgarten, M.; Kim, H.; Laquai, F.; Schuh, S.; Trattnig, R.; List, E. J. W.; Müllen, K.
Chem. Asia. J. 2011, 6, 3001-3010.

83.

 

Layer-by-layer assembly and in-situ photoreduction of graphene-polyoxometalate multilayer films for electronics.
Li, H. L.; Pang, S.; Wu, S.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Bubeck, C.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9423-9429.

82.

 

Graphene-based Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Metal-free Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Wang, X. C.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 5339-5343.

81.

 

Patterning of Conjugated Polymers for Organic Optoelectronic Devices.
Xu, Y. Y.; Zhang, F.; Feng, X. L.
Small, 2011, 7, 1338-1360 (invited review, featured on the MaterialsViews.com).

80.

 

Graphene as Promising Transparent Electrode Material for Organic Electronics.
Pang, S. P.; Hernandez, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2011, 23, 2779-2791 (invited progress report).

79.

 

Electrodeposited manganese oxide on nickel foam-supported carbon nanotubes for electrode of supercapacitors.
Zhao, D. D.; Yang, Z.; Zhang, L. Y.; Feng, X. L.; Zhang, Y. F.
Electrochemical and Solid State Letters. 2011, 14, A93-96.

78.

 

Book review for “Chemistry of Nanocarbons”.
Feng, X. L.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4048-4049.

77.

 

Fluorenyl hexa-peri-hexabenzocoronene-dendritic oligothiophene hybrid materials: synthesis, photophysical properties, self-association behaviour and device performance.
Wong, W. W. H.; Ma, C. Q.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Feng, X. L.; Seyler, H. ; Jones, D. J.; Müllen, K.; Bauerle, P.; Holmes, A. B.
Chem. Euro. J. 2010, 17, 5549-5560.

76.

 

Scanning Tunnelling Microscopy-Induced Reversible Phase Transformation in the Two-Dimensional Crystal of a Positively Charged Discotic Polycyclic Aromatic Hydrocarbon.
Mali, K. S.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5686-5688.

75.

 

Structural and electronic interaction of CuO-Hexa-peri-Hexabenzocoronene (CuO-HBC) Hybrid Interface.
Singh, B.; Mehta, B. R.; Singh, M.; Gupta, M.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Appl. Phys. Lett. 2011, 98, 072101.

74.

 

Two-dimensional nanostructures from positively charged polycyclic aromatic hydrocarbons.
Wu, D. Q.; Liu, R. L.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2791-2794.

73.

 

Electrooptic Switching in Graphene-based Liquid Crystal Cells.
Wahle, M.; Kasdorf, O.; Kitzerow, H. S.; Liang, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Mol. Cry. Liq. Cry. 2011, 543, 187-193.

72.

 

The graphene nanoribbons by chemists– nanometer sized, soluble and defect-free.
Dossel, L.; Gherghel, K.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2540-2543. (cover picture).

71.

 

Charge carrier transporting graphene-type molecules.
Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2011, 23, 554-567. (invited review).

70.

 

Nanostructuring discotic molecules on ITO support.
Hesse, H. C.; Lembke, D.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schmidt-Mende, L.
Nanotechnology. 2011, 22, 055303.

69.

 

Synthesis and Self-assembly of Macrocyclic Mesogens Based on 1,10-Phenanthroline.
Norouzi-Arasi, H.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Feng, X. L.; M%uuml;llen, K.
Chem. Asia-J. 2011, 6, 367-371. (invited special issue).

68.

 

Dendritic Oligothiophenes Terminated with Tris(alkyloxy)phenylethynyl Tails: Synthesis, Physical Properties, and Self-Assembly.
Ma, C. Q.; Pisula, W.; Weber, C.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Bauerle, B.
Chem. Euro. J. 2011, 17, 1507-1518.

2010

67.

 

Photocatalytic Hydrogen Evolution Through Fully Conjugated Poly(azomethine) Networks.
Schwab, M. G.; Hamburger, M.; Feng, X. L.; Shu, J.; Spiess, H. W.; Wang, X. C.; Antonietti, M.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2010, 46, 8932-8934.

66.

 

Aqueous Solutions of Hydrogen Terminated Hexa-peri-hexabenzocoronene.
Englert, J. M.; Hauke, F.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Hirsch, A.
Chem. Comm. 2010, 46, 9194-9196.

65.

 

Towards Free-standing Graphene/Carbon Nanotube Composite Film via Acetylene-assisted Thermolysis of Organocobalt Functionalized Graphene Sheets.
Su, Q.; Liang, Y. Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2010, 46, 8279-8281.

64.

 

Extrinsic Corrugation Assisted Mechanical Exfoliation of Monolayer Graphene on SiO2.
Pang, S. P; Englert, J.; Tsao, H. N.; Hernandez, Y.; Hirsch, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2010, 22, 5374-5377.

63.

 

Direct Access to Metal or Metal Oxide Nanocrystals Integrated with One-dimensional Nanoporous Carbons for Electrochemical Energy Storage.
Liang, Y. Y.; Schwab, M. G.; Zhi, L. J.; Mugnaioli, E.; Kolb, U.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15030-15037.

62.

 

One-Pot Synthesis of Highly Magnetically Sensitive Nanochains Coated with a Highly Cross-Linked and Biocompatible Polymer.
Zhou, J.; Meng, L.; Feng, X. L.; Zhang, X.; Lu, Q.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8476-8479.

61.

 

Fabrication of graphene-encapsulated oxide nanoparticles: towards high-performance anode materials for lithium storage.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Ivanovic, S.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8408-8411. (Selected as Hot paper).

60.

 

Polyoxometalate Assisted Photoreduction of Graphene Oxide and Its Nanocomposite Formation.
Li, H. L.; Pang, S. P.; Feng, X. L.; Bubeck, C.; Müllen, K.
Chem. Comm. 2010, 6243-6245. (selected as cover picture).

59.

 

Carbon Nanotube/Hexa-peri-hexabenzocoronene Bilayers for Discrimination Between Nonpolar Volatile Organic Compounds of Cancer and Humid Atmospheres.
Zilberman, Y.; Tisch, U.; Shuster, G.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick, H.
Adv. Mater. 2010, 22, 4317-4321.

58.

 

Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons.
Cai, J.; Ruffieux, P.; Jaafar, R.; Bieri, M.; Braun, T.; Blankenburg, S. ; Muoth, M.; Seitsonen, A. P.; Saleh, M.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fasel, R.
Nature. 2010, 466, 470-473. (highlight in Physics world “New technique opens a gap in graphene”, Nature Materials, 2010, 9, 611 “Ribbons piece by piece”).

57.

 

Gatecontrolled electron transport in coronenes as a bottom-up approach towards graphene transistors.
Diez-Perez, I.; Li, Z. H.; Li, J. H.; Zhang, C.; Yang, X.; Zhang, L.; Dai, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K. Tao, N. J.
Nature Communications. 2010, 1.31.

56.

 

Liquid Crystal Addressing by Graphene Electrodes Made from Graphene Oxide.
Nordendorf, G.; Kasdorf, O.; Kitzerow, H.; Liang, Y.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Japanese Journal of Applied Physics. 2010, 49, 100206.

55.

 

Graphene-based Nanosheets with a Sandwich Structure.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Wang, L.; Tang, K.; Maier, J.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4795-4799. (selected as VIP paper).

54.

 

Tuning the Columnar Organization of Discotic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2010, 22, 3634-3649. (Invited Progress Report, selected as inside cover).

53.

 

Micron-sized [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester crystals grown by dip coating in solvent vapour atmosphere: interfaces for organic photovoltaics.
Dabirian, R.; Feng, X. L.; Ortolani, L.; Liscio, A.; Morandi, V.; Müllen, K.; Samori, P.; Palermo, V.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 4473-4480.

52.

 

Nitrogen-doped Ordered Mesoporous Graphitic Arrays (NOMGAc) with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction.
Liu, R. L.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2565-2569.

51.

 

Solution processable fluorenyl hexa-peri-hexabenzocoronenes in organic field effect transistors and solar cells.
Wong, W. W. H.; Singh, B.; Vak, D.; Pisula, W.; Yan, C.; Feng, X. L.; Williams, E. L.; Chan, K. L.; Mao, Q. H.; Jone, D. J.; Ma, C. Q.; Müllen, K.; Bauerle, P.; Holmes, A. B.
Adv. Func. Mater. 2010, 20, 927-938.

50.

 

Discotic materials in organic solar cells: Effects of chemical structure on assembly and performance.
Hesse, H. C.; Weicket, J.; Al-Hussein, M.; Dossel, L.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Schmidt-Mende, L.
Solar Energy Materials & Solar Cells. 2010, 94, 560-567.

49.

 

Nanographene-constructed Hollow Carbon Spheres (NGHCs) and their Electroactivity in Lithium Ion Batteries.
Yang, S. B.; Feng, X. L.; Zhi, L. J.; Cao, Q.; Maier, J. Müllen, K.
Adv. Mater. 2010, 22, 838-842.

48.

 

Fabrication of Cobalt and Cobalt Oxide/Graphene Composites: towards high-performance anode materials for lithium ion batteries.
Yang, S. B.; Cui, G.; Pang, S.; Cao, Q.; Kolb, U.; Feng, X. L.; Maier, J.; Müllen, K.
ChemSusChem, 2010, 3, 236-239. (Invited special issue for Ener Chem project in ChemSusChem).

47.

 

Graphene-Based Optically Transparent Electrodes for Spectroelectrochemistry in the UV-Vis Region.
Weber, C.; Eisele, D. M.; Rabe, J. P.; Liang, Y.; Feng, X. L.; Zhi, L. J.; Müllen, K.; Lyon, J. L.; Williams, R.; Bout, D. A. V.; Stevenson, K. J.
Small. 2010, 6, 184-189.

46.

 

Efficient Bulk Heterojunction Solar Cells Contaning Hexa-peri-hexabenzocoronene and Oligothiophene Dendron Hybrids.
Wong, W. W. H.; Ma, C. Q.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Jones, D. J.; Müllen, K.; Janssen, R. A. J.; Bauerle, P.; Holmes, A. B.
Chem. Mater. 2010, 22, 457-466.

2009

45.

 

Sniffing out Cancer in the Breath: Detection of non-polar volatile compounds through Carrier Scattering in Random Networks of Carbon Nanotubes.
Haick, H.; Gang, P.; Tisch, U.; Zilberman, Y.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Proc. of SPIE. 2009, 7418, 714809-1-15.

44.

 

Oxygen and Sulfur Containing Positively Charged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Synthesis and Characterization.
Wu. D. Q.; Pisula, W.; Haberecht, M. C.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Org. Lett. 2009, 11, 5686-5689.

43.

 

Large Polycyclic Aromatic Hydrocarbns: Synthesis and Self-organization.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
Pure & Appl. Chem. 2009, 81, 2203-2224 (invited review).

42.

 

Porous graphenes: Two-dimensional polymer synthesis with atomic precision.
Bieri, M.; Treier, M.; Cai, J.; Ait-Mansour, K.; Ruffieux, P.; Groning O.; Groning, P.; Kastler, M.; Rieger, R.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Fasel, R.
Chem. Commun, 2009, 6919-6921. (Selected as Hot paper, cover picture, highlighted by Nature Chemistry).

41.

 

Transparent, High Conductive Graphene Electrode from Acetylene Assisted Thermolysis of Graphite Oxide and Nanographene Film.
Liang, Y. Y.; Zhi, L. J.; Norouzi-Arasi H.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Nanotechnology. 2009, 20, 434007. (Invited special issue for 20th anniversary of this journal).

40.

 

Metal-free Quinone Oligomer as an Efficient Heterogeneous Catalyst.
Zhang, J.; Wang, X.; Su, Q.; Zhi, L. J.; Thomas, A.; Feng, X. L.; Su, D. S.; Schlogl, R.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11296-11297.

39.

 

Controllable Columnar Organization of Positively Charged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Choice of Counterions.
Wu, D. Q.; Pisula, W.; Enkelmann, V.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9620-9621.

38.

 

Catalyst-free Preparation of Melamine-based Microporous Polymer Networks through Schiff Base Chemistry.
Schwab, M. G.; Fassbender, B.; Spiess, H. W.; Thomas, A.; Feng, X. L.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 7216-7217.

37.

 

Subliming the Unsublimable: How to deposite nanographenes.
Rouhanipour, A.; Roy, M.; Feng, X. L. ; Rader, H. J.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 4602-4604.

36.

 

Spong-like structures of hexa-peri-hexabenzocoronenes derivatives enhances the sensitivity of chemiresistive carbon nanotubes to nonpolar volatile organic compounds.
Zilberman, Y.; Tisch, U.; Pisula, W.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Haick.
Langmuir. 2009, 25, 5411-5416.

35.

 

Patterned graphene electrodes from solution processed graphite oxide films for organic field-effect transistors.
Pang, S. P.; Tsao, H. N.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 3488-3491. (Top second most accessed paper in May 2009).

34.

 

Composites of Graphene with Large Aromatic Molecules.
Su, Q.; Pang, S. P.; Alijani, V.; Li, C.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 3191-3195. (Top 8th most accessed paper in May 2009).

33.

 

Dispersion of Graphene Sheets in Organic Solvent Supported by Ionic Interactions.
Liang, Y. Y.; Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 1679-1683. (Top 6th most accessed paper in May 2009).

32.

 

Large-area bi-component processing of organic semiconductors by spray deposition and spin-coating with orthogonal solvents.
Treossi, E.; Liscio, A.; Feng, X. L.; Palermo, V.; Müllen, K.; Samori, P.
Appl. Phys. A. 2009, 95, 15-20.

31.

 

A simple approach towards mesoporous carbon nanotubes with superior electrochemical capacitive activity.
Liang, Y. Y.; Feng, X. L.; Zhi, L. J.; Kolb, U.; Müllen, K.
Chem. Commun, 2009, 809-811.

30.

 

Growth of extended, highly stable and densely packed worm-like nanocolumns of hexa-peri-hexabenzocoronenes via chemisorption on Au (111).
Piot, L.; Marie, C.; Dou, X.; Feng, X. L. ; Müllen, K. ; Fichou, D.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131(4), 1378-1379.

29.

 

Temperature-enhanced solvent vapour annealing of amphiphilic discotic molecules: controlling the self-assembly from nano- to macroscale.
Treossi, E.; Liscio, A.; Feng, X. L.; Palermo, V.; Müllen, K.; Samori, P.
Small, 2009, 5, 112-119. (Cover picture).

28.

 

Dithieno[2,3-d;2',3'-d']benzo[1,2-b;4,5-b']dithiophene (DTBDT) as Semiconductor for High-Performance, Solution-Processed Organic Field-Effect Transistors.
Gao, P.; Beckmann, D.; Tsao, H. N.; Feng, X. L.; Enkelmann, V.; Pisula, W.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2009, 21, 213-216.

27.

 

Synthesis of Microporous Carbon Nanofibers and Nanotubes from Conjugated Polymer Network and Evaluation in Electrochemical Capacitor.
Feng, X. L.; Liang, Y. Y.; Zhi, L. J.; Thomas, A.; Wu, D. Q.; Lieberwirth, I.; Kolb, U.; Müllen, K.
Adv. Func. Mater. 2009, 19, 2125-2129. (Top 8th most accessed paper in May 2009).

26.

 

Controlled self-assembly of C3 Symmetric Hexa-peri-hexabenzocoronenes with Alternating Hydrophilic-hydrophobic Substituents in Solution, Bulk and on a Surface.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Kudernac, T.; Wu, D. Q.; Zhi, L. J.; De Feyter, S.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4439-4448.

25.

 

Towards High Charge Carrier Mobilities via Rational Design of the Shape and Periphery of Discotic.
Feng, X. L.; Marcon, V.; Pisula, W.; Hansen, M. R.; Kirkpatrick, J.; Andrienko, D.; Kremer, K.; Müllen, K.
Nature Mater. 2009, 8, 421-426. (Highlight in Nature “Conductors with a twist”, 2009, 459, 13).

24.

 

Electronic and structural properties of graphene-based transparent and conductive thin film electrodes.
Vollmer, A.; Feng, X. L.; Wang, X.; Zhi, L. J.; Müllen, K.; Koch, N.; Rabe, J. P.
Applied. Physics. A. 2009, 94, 1-4.

2008

23.

 

Conjugated Ladder-Type Heteroacenes Bearing Pyrrole and Thiophene Ring Units: Facile Synthesis and Characterization.
Gao, P.; Feng, X. L.; Yang, X. Y.; Enkelmann, V.; Baumgarten, M.; Müllen, K.
J. Org. Chem. 2008, 73, 9207-9213. (Featured Article).

22.

 

Synthesis and self-assembly of dibenzo[jk,mn]naphtha[2,1,8-fgh]thebenidinium derivates.
Wu, D. Q.; Feng, X. L.; Takase, M.; Haberecht, M. C.; Müllen, K.
Tetrahedron. 2008, 64, 11379-11386. (Special issue for synthesis of carbon-rich nanomolecules).

21.

 

Optical switching studies of an azobenzene rigidly linked to a hexa-peri-hexabenzocoronene derivative in solution and at a solid-liquid interface.
Ai, M.; Groeper, S.; Zhuang, W.; Dou, X.; Feng, X. L.; Müllen, K.; Rabe, J. P.
Applied. Physics. A. 2008, 93, 277-283.

20.

 

Hierarchical self-assembly of edge-on nanocolumnar superstructures of large disc-like molecules.
Piot, L.; Marie, C.; Feng, X. L. ; Müllen, K.; Fichou, D.
Adv. Mater. 2008, 20, 3854-3858.

19.

 

Benzo[1,2-b:4,5-b’]bis[b]benzothiophene as solution processible organic semiconductor for field-effect transistors.
Gao, P.; Beckmann, D.; Tsao, H. N.; Feng, X. L.; Enkelmann, V.; Pisula, W.; Müllen, K.
Chem. Commun. 2008, 1548-1550.

18.

 

Molecular Clusters in Two-Dimensional Surface-Confined Nanoporous Molecular Networks: Structure, Rigidity, and Dynamics.
Lei, S.; Tahara, K.; Feng, X. L.; Furukawa, S.; De Schryver, F. C.; Müllen, K.; Tobe, Y.; De Feyter, S.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7119-7129.

17.

 

Self-assembly of chiral molecular honeycomb networks on Au(111).
Xiao, W. D.; Feng, X. L.; Ruffieux, P.; Groning, O.; Müllen, K.; Fasel, R.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8910-8912.

16.

 

Ballistic electron microscopy of nanographene layers.
Feng, X. L.; Chandrasekhar, N.; Su, H. B.; Müllen, K.
Nano. Lett. 2008, 12, 4259-2464.

15.

 

Supramolecular Organization and Photovoltaics for Triangle-shaped discotics with swallow-tails.
Feng, X. L.; Liu, M. Y.; Pisula, W.; Takase, M.; Müllen, K.
Adv. Mater. 2008, 14, 2684-2689. (Cover picture paper).

14.

 

Synthesis, helical organization and fibrous formation of C3 symmetric hexa-peri-hexabenzocoronene with methoxy groups.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Takase, M.; Enkelmann, V.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2008, 20, 2872-2874.

13.

 

Unusal symmetry effect on hexa-peri-hexabenzocoronene.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Ai, M.; Groper, S.; Rabe, J. P.; Müllen, K.
Chem. Mater. 2008, 20, 1191-1193.

12.

 

Controlling Columnar Orientation of C3 symmetric discotics with alternating polar/apolar tails.
Feng. X. L.; Pisula, W.; Zhi, L.; Takase, M.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 1703-1096.

11.

 

Direct observation of the ionization step in solvolysis reactions—electrophilicity versus electrofugality of carbocations.
Schaller, H. F.; Tishkov, A. A.; Feng, X. L.; Mayr, H.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 3012-3022.

2007 - 2002

10.

 

From helical to staggered stacking of zigzag nanographenes.
Feng, X. L.; Pisula, W.; Müllen, K.
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 14116-14117.

9.

 

Triangle-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons.
Feng, X. L.; Wu, J.; Ai, M.; Pisula, W.; Zhi, L, Rabe, P.; Müllen, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3033-3036.

8.

 

Hexa-peri-hexabenzocoronenes by Efficient Oxidative Cyclodehydrogenation: The Role of the Oligophenylene Precursors.
Feng, X. L.; Wu, J.; Enkelmann, V.; Müllen, K.
Org. Lett. 2006, 8(6), 1145~1148.

7.

 

Synthesis of macroreticular p-(omega-sulfonic-perfluoroalkylated)polystyrene ion-exchange resin and its application as solid acid catalyst.
Lin, Z. H.; Guan, C. J.; Feng, X. L.; Zhao, C. X.
J. Mol. Catal. A-Chem, 2006, 247(1-2), 19-26.

6.

 

Synthesis of diindolylmethanes - Montmorllonite clay K10 and KSF catalyzed condensation of indole with imines.
Feng, X. L.; Zhang, Y.; Lin, Z. H.; Zhao, C. X.
Heterocycl.Commun. 2005, 11(5), 427-432.

5.

 

Synthesis of bisindolylmethanes catalyzed by ion exchange resins.
Feng, X. L.; Guan, C. J.; Zhao, C. X.
Synth. Commun. 2004, 34(3), 475-479.

4.

 

Ion Exchange Resins Catalyzed Reactions of Indole with Imines-----Formation of Diindolylmethanes.
Feng, X. L.; Guan, C. J.; Zhao, C. X.
J. Chem. Res (s). 2003, 11, 744-745.

3.

 

Progress of Organic Catalysis by Cation Exchange Resins.
Feng, X. L.; Guan, C. J.; Zhao, C. X.
Chinese J. Org. Chem. 2003, 12, 1348-1355.

2.

 

Synthesis and Characterization of p-(ω-Fluorosulfonylperfluoroalkylated) Polystyrene.
Guan, C. J.; Zhang, K.; Feng, X. L.; Zhao, C. X.
Chinese J. Chem. 2003, 21, 477-480.

1.

 

The chemistry of fluorinated nitroxide chemistry.
Zhao, C. X.; Guan, C. J.; Feng, X. L.
Chemistry(Taipei)., 2002, 60(1), 1-9.