cfaed Publications

Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps

Reference

Yan-Fang Zhang, Yi Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Yande Que, Hui Chen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao, "Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps", In Nano Research, Springer, pp. 1–8.

Bibtex

@article{zhangsulfur,
title={Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps},
author={Zhang, Yan-Fang and Zhang, Yi and Li, Geng and Lu, Jianchen and Que, Yande and Chen, Hui and Berger, Reinhard and Feng, Xinliang and M{\"u}llen, Klaus and Lin, Xiao and Zhang, Yu-Yang and Du, Shixuan and T. Pantelides, Sokrates and Gao, Hong-Jun},
journal={Nano Research},
pages={1--8},
publisher={Springer}
}

Downloads

No Downloads available for this publication

Related Paths

Organic / Polymer Path, Prof. Feng

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=1503


Go back to publications list