cfaed Publications

Elastic films of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks

Reference

Yonghang Yang, Baokun Liang, Jakob Kreie, Mike Hambsch, Zihao Liang, Cheng Wang, Senhe Huang, Xin Dong, Li Gong, Chaolun Liang, Dongyang Lou, Zhipeng Zhou, Jiaxing Lu, Yang Yang, Xiaodong Zhuang, Haoyuan Qi, Ute Kaiser, Stefan C. B. Mannsfeld, Wei Liu, Armin Gölzhäuser, Zhikun Zheng, "Elastic films of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks", In Nature, Springer Science and Business Media LLC, May 2024. [doi]

Bibtex

@article{Yang_2024, title={Elastic films of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks}, ISSN={1476-4687}, url={http://dx.doi.org/10.1038/s41586-024-07505-x}, DOI={10.1038/s41586-024-07505-x}, journal={Nature}, publisher={Springer Science and Business Media LLC}, author={Yang, Yonghang and Liang, Baokun and Kreie, Jakob and Hambsch, Mike and Liang, Zihao and Wang, Cheng and Huang, Senhe and Dong, Xin and Gong, Li and Liang, Chaolun and Lou, Dongyang and Zhou, Zhipeng and Lu, Jiaxing and Yang, Yang and Zhuang, Xiaodong and Qi, Haoyuan and Kaiser, Ute and Mannsfeld, Stefan C. B. and Liu, Wei and Gölzhäuser, Armin and Zheng, Zhikun}, year={2024}, month=may }

Downloads

No Downloads available for this publication

Permalink

https://cfaed.tu-dresden.de/publications?pubId=3762


Go back to publications list